KẾ HOẠCH

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG MẦM NON TT VĨNH TRỤ

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 18   /KH- TĐKT-TMNVTr

Vĩnh Trụ, ngày 25  tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

 


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưỏng; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Chi thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDDT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1185/ỌĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tình Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 20439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 1476/KH-SGDĐT ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT Hà Nam về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 21/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-MN ngày 21/9/2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường mầm non xã TTVĩnh Trụ. Trường mầm non TT Vĩnh Trụ xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

 1. Mục đích

 - Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chủ động, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các  văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.

       - Đy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các điển hình tiên tiến theo năm học và giai đoạn sát đối tượng nhằm khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập th và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước.
      - Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; trú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến giáo viên trực tiếp giảng dạy, người lao động. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân đin hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua.
2. Yêu cầu

- Nhà trường phối hợp với công đoàn tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng;  xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể.

- Thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, thi đua theo chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

II. Nhiệm vụ

       1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triến khai Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản về thi đua, khen thưởng từ Thủ trưởng đơn vị cho tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định, gọn nhẹ, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của nhà trường theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua , gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2010 đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả.

      - Tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường; thực hiện công bằng, dân chủ trong việc đánh giá thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua để phấn đấu trong năm học. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua:

        + Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; trú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, các tập thể, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyn biến tích cực so với năm học trước; nhà trường chủ động xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy; biểu dương, khen thưởng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

         + Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thể trong việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của đơn vị;                             

       + Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm những người có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

        3. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng thi đua khen thưởng trong nhà trường.

     III. Nội dung

      1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

      - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018 -  2019; phấn đấu các phong trào thi đua được phát động có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019;

      - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của tập thể và cá nhân; duy trì các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích cực”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

      - Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ  8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

     - Thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” với các nội dung cụ thể, thiết thực (theo hướng dẫn công văn số 3282/BDG ĐT-TĐKT ngày 28/7/2017của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 1231/KH-SGDĐT ngày 30/8/2017); nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, hướng dẫn theo hướng minh bạch, thông thoáng.

    2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng

      Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thảo luận đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm học 2018-2019.

      Trong năm học thường xuyên tạo điều kiện cho các tập thể cá nhân phấn đấu đạt danh hiệu thi đua đã đăng ký. Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới

- Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm động viên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước;

- Phối hợp với công đoàn để xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp tới từng chức trách và nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

- Chú ý phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua.

- Động viên, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trong các phong trào thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời đề xuất và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong các đợt thi đua.

      4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

       - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường học tập các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của tỉnh, huyện và của ngành đảm bảo kịp thời đúng quy định.

      - Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ để vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết trong các năm trước thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

      - Tăng cường công tác kiểm tra; trú trọng kiểm tra việc ứng dụng các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Tố cáo.

      - Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đy đủ cơ ở khoa học, chứng minh rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của nhà trường; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính, cá nhân.

     - Đy mạnh công tác thông tin truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ trẻ và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

5. Chỉ tiêu phấn đấu của tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

  Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đạt chỉ tiêu đề ra, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua trong năm học cụ thể:

5.1. Tập thể:

- Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

- Tập thể được tặng giấy khen UBND huyện

- Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

5.2. Cá nhân:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 29/42 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đạt danh hiệu LĐTT.

- 4-5 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 1 Cán bộ quản lý,1 giáo viên được UBND huyện tặng giấy khen.

5.3. Chất lượng các hoạt động:

- Công tác phổ cập xếp loại tốt xếp khoảng từ thứ 12 đến thứ 15/24 trường.

- Hồ sơ sổ sách xếp loại tốt, xếp từ thứ  12 đến thứ 15 /24 trường.

- Chất lượng chăm sóc, giáo dục xếp loại tốt.

+ Tỷ lệ bé chăm đạt: 96-98%.

+ Tỷ lệ bé ngoan đạt: 100%

+ Tỷ lệ bé sạch đạt: 100%.

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ không bị sảy ra ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích trong trường mầm non.

- Lớp đạt chất lượng tốt: 15/17 lớp.

- Lớp đạt chất lượng khá: 2/17 lớp.

IV. Kế hoạch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

8/2018

Thống kê kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018.

9/2018

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân trong nhà trường đăng ký thi đua năm học 2018-2019.

- Kiện toàn Hội đồng TĐKT của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường năm học 2018-2019.

- Nộp kết quả đăng ký thi đua về Phòng GD&ĐT

10/2018

- Tổng hợp đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân năm học 2018-2019.

- Phát động phòng trào thi đua “Hội giảng” cấp trường.

- Triển khai, hướng dẫn GV viết SKKN, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019.

11/2018

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích nhân dịp kỷ niệm ngày NGVN 20/11.

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

12/2018

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Khuyến khích động viên giáo viên tham dự Hội giảng cấp huyện

01/2019

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2018- 2019.

02/2019

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công..

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

03/2019

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

04/2019

- Tiếp tục động viên, giúp đỡ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

 

05/2019

- Các tổ tiến hành tổng kết, bình xét thi đua của các thành viên trong tổ.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường tổng kết, bình xét thi đua của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2018-2019.

- Tổng hợp kết quả và báo cáo với Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.

6/2019

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 nộp về Phòng giáo dục.

 

 7/2019

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2018- 2019 nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019, nêu

gương các điển hình tiên tiến, đăng tải trên trang Web của trường

          V. Tổ chức thực hiện

         Căn cứ vào Kế hoạch nhà trường đã xây dựng, các tổ chuyên môn chủ động triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường để chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của trường mầm non TT Vĩnh Trụ. Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Vĩnh Trụ, ngày 25  tháng 9 năm 2018

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường (để ph/h chỉ đạo);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Lưu: VP

 

              TM. HỘI ĐỒNG TĐKT

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Bích Thủy

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Tin cùng chuyên mục