KẾ HOẠCH Công tác Pháp chế năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN VĨNH TRỤ
Số: 07/KH-TMN

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                    Vĩnh Trụ, ngày 30 tháng 9  năm 2016

  KẾ HOẠCH

Công tác Pháp chế năm học 2016 - 2017A. NH
ỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

- Chỉ thị số 3031/CT-BGDDT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;

- Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác Pháp chế;

- Kế hoạch số 344/KH-SGDĐT ngày 09/9/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

- Kế hoạch số 696/PGDĐT-PC ngày 26/9/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

- Kế hoạch số 19/KH-TrMN ngày 20/9/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Trụ.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Nhiệm vụ chung

1. Hoàn thiện thế chế, tiếp tục xây dựng, kiện toàn, phát huy vai trò của bộ phận kiêm nhiệm công tác pháp chế; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị so 3031/CT-BGDĐT.

2.Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3.Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiên thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ phụ trách kiêm nhiệm công tác pháp chế tại Phòng và các đơn vị trường học;

4.Tăng cường tố chức tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

5.Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối họp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Nhà trường kiện toàn ban chỉ đạo công tác pháp chế: Thành phần gồm Hiệu trưởng là Trưởng ban, Phó hiệu trưởng (Chủ tịch Công đoàn) là Phó ban, Thư ký hội đồng nhà trường là Thư ký, Các tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn là ủy viên.

- Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của nhà trường.

- Các thành viên làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do ngành và các cơ quan liên quan tổ chức.

2.  Hoạt động pháp chế.

2.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp theo yêu cầu.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị mình đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với  các ban ngành đoàn thể giúp HĐND-UBND các cấp thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Thực hiện kiểm tra các văn bản hành chính.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính do mình ban hành có chứa quy phạm pháp luật…

- Chủ trì phối hợp với trưởng ban Pháp chế HĐND và các ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do cấp trên ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày

- Báo cáo về phòng giáo dục và  UBND xã  kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.       

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGD ĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục - Đào tạo mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, người lao động và người học tham gia đóng góp ý kiến" vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do Sở GD-ĐT và UBND huyện tổ chức; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản; đặc biệt những văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục; việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đúng thời gian quy định. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của cấp có thẩm quyền; đóng góp ý kiến đôi với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo theo chỉ đạo hoặc có sự đề nghị tham gia.

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị:

        - Đối với trẻ Mầm non: Đưa một số nội dung giáo dục pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống hỏa hoạn, thiên tai,vv.. vào các trò chơi, các chuyên đề hoạt động giáo dục ở lứa tuổi mẫu giáo tạo tiền đề hình thành yếu tố tâm lý ban đầu mang tính pháp luật.

+ Đối với cán bộ công chức, nhà giáo và người lao động:

 Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đối bố sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, Luật Bồi thường nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lện Dân số, Luật Bình đẳng giới,vv... các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành, nội quy, quy chế của đon vị,vv...

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn GDCD, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, .giáo dục trong các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động NGLL. Tổ chức “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2016 và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhà trường tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các to chức đoàn thế tại đơn vị mình các văn bản chỉ đạo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Úy ban nhân dân huyện, Phòng GD-ĐT ban hành và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị.... Việc triển khai các văn chỉ đạo nêu trên phải được ghi nhận bằng văn bản và cập nhật thường xuyên.

       - Các trường thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học đạo đức và giáo dục công dân. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục, giảm thiếu tác động tiêu cực của thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng xấu đối với học tập, rèn luyện của học sinh.

2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và sử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng Ke hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hỉnh thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quỵết định số 208/QĐ-BGDĐT.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kê cả việc vi phạm đăng tải, phát tán thông tin không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu, phản giáo dục trên các website, mạng xã hội của CB, GV, NV trong ngành.

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của  nhà trường với Phòng GD& ĐT và UBND theo quy định.

2.5. Công tác cải cách thủ tục hành chính.

        - Triển khai việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: Phối hợp chặt chẽ với bộ phận một cửa điện tử thuộc Văn phòng HĐND-ƯBND huyện công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết công khai đấy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo đúng thời hạn.

       - Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng GD-ĐT, của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện.

2.6.Công tác thi đua, khen thưởng

- Trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT đối với các nhà trường.

Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ tiêu công tác Pháp chế năm học 2016-2017 phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung về công tác pháp chế.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Phân công trách nhiệm.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế của đơn vị cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính khả thi phù hợp với tình hình nhà trường

Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 theo kế hoạch đạt kết quả tốt.

2. Chế độ thông tin báo cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với phòng giáo dục đào tạo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo thời gian quy định.

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 trước ngày 05/10/2016.

- Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I năm học 2016-2017 trước ngày 05/01/2017.

- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế  năm học và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường năm học 2016-2017 trước ngày 26/5/2017

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017. Ban chỉ đạo công tác pháp chế trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Trụ  yêu cầu các đồng chí CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc báo cáo về ban chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường (để ph/h chỉ đạo);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Lưu: VP.

 

            

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Tin cùng chuyên mục