KẾ HOẠCH

 
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MNTTVĨNH TRỤ

 


Số: 15/KH-MNVTr

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                  Vĩnh Trụ, ngày 23 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác Pháp chế năm học 2018 - 2019

 


Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế;
Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018- 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch số 1524/KH-SGDĐT ngày 12/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;
Kế hoạch 787/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo Lý Nhân về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018- 2019;
Căn cứ kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018, điều kiện thực tế của ngành và của địa phương, trường Mầm non TTVvĩnh Trụ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
I. Mục đích
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác pháp chế nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị.
- Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gổp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo; đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù họp với tình hình thực tế của các đơn vị và nhiệm vụ năm học.
II. Yêu cầu
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL trong các nhà trường.
-  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại nhà trường đạt kết quả tốt.
- Các văn bản pháp luật phải được triển khai kịp thời, thiết thực phù hợp với từng đối tượng trong nhà trường, có nội dung cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo tất cả các hoạt động của nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. Nhiệm vụ và giải pháp chung
       - Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại đơn vị và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, Ch thị s 10/CT-UBND UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.
       - Tổ chức lấy ý kiến và thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
       - Tăng cường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị.
II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo công tác pháp chế: Thành phần gồm Hiệu trưởng là Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng (Chủ tịch Công đoàn) là Phó ban, Thư ký hội đồng nhà trường là Thư ký, Các tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn là ủy viên.

- Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của nhà trường.

- Các thành viên làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do ngành và các cơ quan liên quan tổ chức.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp theo yêu cầu.
- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị mình đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Phối hợp với  các ban ngành đoàn thể giúp HĐND-UBND các cấp thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Thực hiện kiểm tra các văn bản hành chính.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính do mình ban hành có chứa quy phạm pháp luật…

- Chủ trì phối hợp với trưởng ban Pháp chế HĐND và các ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do cấp trên ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP.

- Báo cáo về phòng giáo dục và  UBND xã  kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.       

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 - Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 228/QĐ- BGDĐT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018- 2019 của ngành giáo dục, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND huyện về tuyên tryền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ IV Quốc hội khoá XIV trên địa bàn huyện Lý Nhân;

Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; chú trọng lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với nhận thức của trẻ.

Tuyên tryền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức, nhà giáo, người học, cha mẹ học sinh... trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018 bằng nhiều hình thức khác nhau; phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thuởng.

- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua của đơn vị:

Đưa một số nội dung giáo dục pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống hỏa hoạn, thiên tai, vv.. vào các trò chơi, các chuyên đề hoạt động giáo dục ở lứa tuổi mẫu giáo tạo tiền đề hình thành yếu tố tâm lý ban đầu mang tính pháp luật.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới,vv... các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị, vv...

Phối hợp với với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức thành các cuộc thi, trò chơi, kết hợp trong các dịp kỉ niệm các ngày lễ, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm bố sung kiến thức cho các bài học chính khóa và các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trong và ngoài nhà trường.

Thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập.

Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng xấu đối với học tập, rèn luyện của trẻ.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật

       -  Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 5804/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2017. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 10/KH- UBND ngày 23/01/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

       - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiếm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp lụật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

       Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của ngành với Phòng Giáo dục-Đào tạo và UBND huyện theo quy định.

         6.Công tác thi đua, khen thưởng

- Trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT đối với các nhà trường.

Trường mầm non TTVĩnh Trụ xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ tiêu công tác Pháp chế năm học 2018-2019 phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung về công tác pháp chế.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế của đơn vị cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính khả thi phù hợp với tình hình nhà trường

Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018- 2019 theo kế hoạch đạt kết quả tốt.

2. Chế độ thông tin báo cáo

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với phòng giáo dục đào tạo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo thời gian quy định.

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 trước ngày 01/10/2018.

- Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I năm học 2018-2019 trước ngày 10/01/2019.

- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế  năm học và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường năm học 2018-2019 trước ngày 20/5/2019.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019. Ban chỉ đạo công tác pháp chế trường mầm non TT Vĩnh Trụ yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc báo cáo về ban chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường (để ph/h chỉ đạo);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Lưu: VP.

            

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                               Nguyễn Thị Bích Thủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục