Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH TRỤ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 15 /KH- MNVTr                                Vĩnh Trụ, ngày  26  tháng 7  năm 2017


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-VBHN-BGD&ĐT ngày 13/2/2014, điều 16  Điều lệ trường mầm non qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng.

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ và điều kiện CSVC của nhà trường.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 như sau :

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Huy động 100% trẻ mẫu giáo ra lớp, 45 % trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

- Tổ chức tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các lớp học.

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, hạn chế việc tuyển học sinh trái tuyến.

- Đảm bảo học sinh ở khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

- Đảm bảo hạn chế tình trạng quá tải số học sinh bình quân / lớp).

 

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyển sinh:

- Khảo sát số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn có nhu cầu đi học, đặc biệt trẻ 5 tuổi, trẻ khuyết tật; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh xin ý kiến UBND thị trấn Vĩnh Trụ, trình lãnh đạo PGD.

- Thông báo công khai tại đài truyền thanh thị trấn Vĩnh Trụ, tuyến tuyển sinh,  chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi (không tập trung quá đông phụ huynh trong nhà trường), hồ sơ tuyển sinh. Đối với trẻ nhà trẻ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh khi có đủ điều kiện về CSVC và giáo viên, nhân viên.

- Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi bố trí giáo viên có chuyên môn vững.

- 100% trẻ đến trường không học ghép với trẻ độ tuổi khác.

- Phụ huynh gửi con có đơn xin học theo mẫu, nhà trường thông báo danh sách do Hiệu trưởng ký tới từng giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp. Giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có tên trong danh sách.

2. Về đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Căn cứ số trẻ đăng ký ra lớp, có kế hoạch xin tuyển dụng giáo viên, nhân viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên/trẻ theo qui định của Điều lệ trường mầm non trình lãnh đạo cấp trên. Không tuyển mới giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

3. Về điều kiện cơ sở vật chất

- Hạn chế số học sinh trái tuyến và những bất hợp lý trong công tác tuyển sinh. Đảm bảo diện tích 1,2 m2/ trẻ.

- Kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phục vụ trẻ trong năm học mới và có kế hoạch sửa chữa CSVC, mua sắm trang bị mới đảm bảo phù hợp với trẻ mầm non và nguyên tắc tài chính theo qui định.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh 10 cháu sinh năm 2016 .

- Tuyển sinh 105 cháu sinh năm 2015 .

- Tuyển 120 cháu sinh năm 2014.

- Tuyển 117 cháu sinh năm 2013.

- Tuyển 156 cháu sinh năm 2012

- Tuyển 100% các cháu thuộc đúng tuyến tuyển sinh của trường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ, ưu tiên phổ cập trẻ 5 tuổi ).

Tất cả các cháu được tuyển vào trường ở lứa tuổi  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yêu cầu phải có hộ khẩu tạm trú, thường trú gốc tại thị trấn Vĩnh Trụ và có giấy xác nhận thuộc diện tái định cư của UNBD thị trấn Vĩnh Trụ.

Lưu ý : Trư­­ờng hợp số trẻ đăng ký học tại trư­­ờng vư­­ợt quá khả năng tiếp nhận, nhà trư­ờng sẽ ­ưu tiên tiếp nhận trẻ có hộ khẩu gốc thuộc tuyến tuyển sinh của trường lập danh sách chờ để xin ý kiến cấp trên.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Ngày 07/8/2017.

3. Hồ sơ của học sinh gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an thị trấn theo đúng tuyến tuyển sinh.

Khi học sinh nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

4. Quy trình thực hiện:

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND thị trấn về  kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo hướng dẫn của phòng GD-ĐT.

- Công bố công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ… tại trường trước khi tuyển sinh 7 ngày ( 29/7/2017 ) tới các bậc phụ huynh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường theo đúng hướng dẫn.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học .

5. Chế độ báo cáo:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về phòng GD- ĐT theo đúng thời gian qui định.

 

 Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Phòng  GD-ĐT

-UNND  thị trấn (để phối hợp)

- Lưu VP

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện)

                                                                                                                  Nguyễn Thị Hồng Vân

 

 

Tin cùng chuyên mục