Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
số 15/GTT- PGD&ĐT
về công việc tập huấn KĐCLGD và công nhận đạt... Chi tiết
2019-02-26
Số 67/PGD&ĐT Duy Tiên
Về việc Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị CSVC, TBTH... Chi tiết
2018-08-06
Số 23/2018/QĐ-UBND
Về mức thu học phí đối với GDMN, phổ thông công lập... Chi tiết
2018-08-01
Số 13/GTT
về việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường... Chi tiết
2018-08-01
Số 12/GTT
Về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán... Chi tiết
2018-07-31
Số 20/2018/NQ-HĐND
Về mức học phí đối với GDMN, phổ thông công lập... Chi tiết
2018-07-13
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
13/2010/TT-BGDĐT
Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn,... Chi tiết
2010-04-13
17/2009/TT-BGDĐT
Ban hành chương trình giáo dục mầm non Chi tiết
2009-07-25