Về việc tổ chức và quản lý hoạt động của

Website phòng GD&ĐT Kim Bảng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /QĐ-GDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng)


 

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động của Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng; (www.kimbang.edu.vn) quy định về nội dung thông tin và cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, biên tập và cập nhật thông tin lên Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng,

2. Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT quản lý.

Điều 2. Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng

 Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng là trang thông tin điện tử, có chức năng cung cấp các thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục, các thông tin liên quan đến hoạt động của Phòng GD&ĐT Kim Bảng trên mạng Internet theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quản lý Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng

1. Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung của Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng,

2. Ban biên tập Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng do Trưởng phòng GD&ĐT thành lập và có trách nhiệm giúp Trưởng phòng  trong việc biên tập, xử lý thông tin trên Website; rà soát thông tin trên Website, thu thập và gửi tin, bài viết, dữ liệu liên quan đến hoạt động của Phòng lên Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng.

3. Ban biên tập và cán bộ CNTT là đầu mối quản trị Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng có nhiệm vụ xây dựng và vận hành Website, bao gồm xây dựng hạ tầng thiết bị và kết nối mạng; thực hiện việc sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện; đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin; thiết kế, xây dựng quản trị hệ thống như đăng ký và quản lý tên miền; quản lý máy chủ nội bộ; phân cấp, phân quyền, triển khai biện pháp an toàn, an ninh.

4. Hoạt động trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hành liên quan.

Điều 4. Bảo mật trên Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng

 Ban biên tập và cán bộ CNTT Phòng GD&ĐT Kim Bảng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, vận hành và bảo đảm sự hoạt động an toàn của Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng.

 

Chương II

NỘI DUNG THÔNG TIN

TRÊN WEBSITE PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

Điều 5. Thông tin chung về tổ chức, hành chính

1. Thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT và của các bộ phận chuyên môn của phòng,

2. Thông tin giới thiệu tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể.

Điều 6. Thông tin chỉ đạo điều hành

1. Các văn bản quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Phòng GD&ĐT; các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở,

2. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, 

3. Các nội quy, quy chế, quy định do Phòng GD&ĐT ban hành, dự thảo các văn bản cần lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân trong Phòng GD&ĐT.

Điều 7. Trang tin tức

Tin tức thời sự về hoạt động của Phòng GD&ĐT, hoạt động của các trường trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong Phòng GD&ĐT; các bài viết, chuyên đề nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và  các đường link với các Web site khác.

Chương III

CƠ CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

LÊN WEBSITE PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

 

Điều 8. Cung cấp thông tin

1. Các  trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị mình cho Ban biên tập Website để cập nhật lên Website Phòng GD&ĐT,

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng GD&ĐT có quyền gửi thông tin, bài viết, dữ liệu của mình phù hợp với nội dung quy định tại Chương III của Quy chế này để phổ biến lên Website Phòng GD&ĐT.

Điều 9. Trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin cung cấp lên Website Phòng GD&ĐT

1. Các trường trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin do mình cung cấp lên Website Phòng GD&ĐT. Đối với thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì người cung cấp thông tin phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày trích dẫn thông tin,

2. Việc biên tập, cập nhật thông tin lên Website Phòng GD&ĐT được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 10. Chế độ nhuận bút, thù lao

1. Chế độ nhuận bút đối với tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được đăng lên Website Phòng GD&ĐT, chế độ thù lao đối với người thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm như: thực hiện việc biên tập lại tác phẩm, sưu tầm thông tin, tư liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực pháp luật, cung cấp định kỳ tác phẩm báo chí đã được đăng tại các tạp chí, ấn phẩm khác thuộc Phòng GD&ĐT để đăng lại trên Website Phòng GD&ĐT được áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng GD&ĐT.

2. Chế độ thù lao đối với Ban Biên tập và cộng tác viên được xây dựng áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng GD&ĐT.

          Điều 11. Cơ chế cung cấp thông tin

1. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm duyệt nội dung thông tin do đơn vị mình cung cấp cho ban biên tập để đăng lên Website Phòng GD&ĐT.

3. Mỗi đơn vị cử một cán bộ kiêm nhiệm làm đầu mối liên hệ về cung cấp thông tin của đơn vị mình.

4. Nhằm bảo đảm thông tin nhanh nhất, các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức gửi thông tin dưới hình thức thư điện tử (e-mail) vào hòm thư  kèm theo tệp văn bản định dạng thông dụng (như chương trình Microsoft Office) sử dụng phông chữ Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001, hình vẽ dạng ảnh thông dụng (jpg, tif, img, bmp,…).

Trong trường hợp không thể gửi qua email thì có thể dùng thẻ nhớ, đĩa CD, fax, văn bản giấy hoặc các phương tiện khác để chuyển thông tin.

          Điều 12. Thời gian cung cấp thông tin

1. Đối với tin tức, sự kiện liên quan đến hoạt động của Phòng, hoạt động của các đơn vị trong ngành, thời gian cung cấp thông tin không quá 24 giờ kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện;

2. Đối với tin tức, sự kiện khác, các bài viết chuyên đề… tuỳ theo tính chất của tin tức, thời gian cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu có thể lâu hơn nhưng không quá 02 tuần;

3. Đối với các văn bản hành chính, điều hành cung cấp ngay sau khi ký, đóng dấu ban hành;

Điều 13. Biên tập và cập nhật thông tin lên Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng

1. Ban Biên tập Website Phòng GD&ĐT do Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cán bộ công nghệ thông tin Phòng GD&ĐT. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm.

2. Ban Biên tập Website Phòng GD&ĐT có trách nhiệm:

a. Biên tập văn bản, tin, bài, ảnh do các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng GD&ĐT cung cấp để cập nhật lên Website Phòng GD&ĐT;

b. Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin;

c. Phân loại tin, biên tập và cập nhật thông tin lên Website Phòng GD&ĐT; chịu trách nhiệm về thông tin được đưa lên Website Phòng GD&ĐT. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban biên tập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về nội dung và thời điểm đưa tin,

3. Ban Biên tập Website Phòng GD&ĐT có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:

a. Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định tại Chương III của Quy chế này;

b. Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c. Thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

d. Thông tin không đúng sự thật; thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải lên Website Phòng GD&ĐT;

e. Thông tin không bảo đảm chất lượng, đã được Ban biên tập đề nghị người cung cấp thông tin xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nhưng không được chấp nhận;

g. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật không được đăng lên Website Phòng GD&ĐT hoặc Ban biên tập cho rằng việc đăng thông tin vào thời điểm đó là không thích hợp.

4. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm rà soát các thông tin liên quan đến đơn vị mình. Nếu thấy thông tin không còn phù hợp thì thông báo với Ban biên tập về kế hoạch thay đổi, bổ sung.

          Điều 14. Xử lý các thông tin phản hồi

1. Cán bộ công nghệ thông tin phòng là đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Phòng GD&ĐT. Ban biên tập và cán bộ công nghệ thông tin có trách nhiệm phân loại, xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trong Phòng GD&ĐT để có thông tin tư vấn hoặc trả lời bạn đọc. Trong trường hợp cần thiết, Ban biên tập và cán bộ công nghệ thông tin có thể chuyển ý kiến của bạn đọc đến các đơn vị liên quan để trả lời trực tiếp,

          2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT khi nhận được yêu cầu của Ban biên tập và cán bộ công nghệ thông tin về việc trả lời bạn đọc có trách nhiệm phối hợp với Ban biên tập và cán bộ công nghệ thông tin để tư vấn, trả lời bạn đọc trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc.

 

    Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc

1. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp để duy trì hoạt động và phát triển Website Phòng GD&ĐT Kim Bảng.

2. Ban biên tập Website và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở các đơn vị thuộc  Phòng có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

         3. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và tổ chức thực hiện đúng nội dung Quy chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

             TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

              Trương Văn Lộc

Các bài khác