Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành học giáo dục thường xuyên

Thực hiện công văn số 1164/SGDĐT ngày 27/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, công văn số 440/GDĐT-THCS ngày 28/8/2014 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học 2014-2015; Phòng GD&ĐT Kim Bảng xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn (SHCM) môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2014-2015, như sau:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành học giáo dục thường xuyên

Căn cứ Công văn số 4221/BGDĐT-GDTX ngày 08/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 1183/GD&ĐT-GDTX ngày 04/9/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên; Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015, như sau:

Quy định hồ sơ sổ sách, nền nếp chuyên môn trường THCS năm học 2014-2015

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hướng dẫn hội thảo môn hội thảo môn GDCD năm học 2014-2015

Thực hiện công văn số 1216/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2014 của Sở GDĐT Hà Nam về việc Hội thảo môn Giáo dục công dân (GDCD) năm học 2014-2015; Phòng giáo dục và Đào tạo Kim Bảng hướng dẫn tổ chức Hội thảo dạy học môn GDCD năm học 2014-2015, như sau

Hội thảo dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên môn năm học 2014-2015

Thực hiện công văn số 1165/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2014 của Sở GDĐT Hà Nam về việc Hội thảo dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên môn năm học 2014-2015; Phòng giáo dục và Đào tạo Kim Bảng hướng dẫn tổ chức Hội thảo dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên môn năm học 2014-2015, như sau:

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS Năm học 2014-2015

Căn cứ Công văn số 1135/GDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2014 - 2015, như sau:

Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2014 Cấp Trung học cơ sở

Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2014 Cấp Trung học cơ sở

Hướng dẫn xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2014-2015

Hướng dẫn xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2014-2015

Căn cứ Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹt thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015;

Quyết định về việc thành lập hộ đồng coi thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp huyện dành cho học sinh cấp THCS năm học 2013-2014

Quyết định về việc thành lập hộ đồng coi thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp huyện dành cho học sinh cấp THCS năm học 2013-2014