Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
565/PGDĐT-CTTT
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2018-09-18
534HD-PGDĐT
Về việc thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số... Chi tiết
2018-09-06
249/PGD&ĐT-TK
V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm 2016-2017 Chi tiết
2017-05-23
PGDĐT-CNTT
Hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-30
1406/SGD&ĐT-CTTT
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-23
352/PGDĐT-THCS
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trung học cơ... Chi tiết
2016-09-06
1200/SGDĐT-CTTT
Về việc chuẩn bị điều kiện và cập nhật dữ liệu... Chi tiết
2016-08-15
293/PGD&ĐT-CNTT
Về việc triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử... Chi tiết
2016-07-27
726/SDG&ĐT-CTTT
Về việc ứng dụng sổ liên lạc điện tử SMS năm học... Chi tiết
2016-06-30
BC-THCS
BÁO CÁO SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG... Chi tiết
2016-05-27
97/KH-PGD&ĐT
Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn... Chi tiết
2016-03-01
CV363/PGD&ĐT-CNTT
CV Số 363 Về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong... Chi tiết
2015-11-03
336/KH-PGD&ĐT
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016c Chi tiết
2015-10-15
336/KH-PGD&ĐT
Kế hoạch năm học 2015-2016 Chi tiết
2015-10-15
326/KHPC-PGDĐT
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015-2016 Chi tiết
2015-10-10
328/PGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm... Chi tiết
2015-10-07
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
3008/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm... Chi tiết
2014-08-18
26/2014/TT-BGD&ĐT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy chế đánh giá,... Chi tiết
2014-08-11
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
74 /GDET-KTKDCLGD
Về việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ KT-KĐCLGD Chi tiết
2013-12-31
Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /QĐ-GDĐT
Về việc tổ chức và quản lý hoạt động của Website... Chi tiết
2013-11-21