Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Đinh Xá - Năm học 2017-2018

Ngày : 21-06-2017

                                                                                QUYẾT ĐỊNH

                                                   Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

                                                    Trường THCS Đinh Xá - Năm học 2017-2018

 

                                    TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

             Căn cứ  Quyết định số  46/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức viên chức và người lao động;

            Căn cứ  Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân  thành phố Phủ Lý về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

          Căn cứ  Kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

          Thực hiện Công văn 562/SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2017-2018.

          Xét đề nghị của tổ THCS và chuyên viên phụ trách Kế hoạch phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý,

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đinh Xá năm học 2017-2018, cử các ông, bà có tên sau làm nhiệm vụ:

          1. Ông Đào Anh Tuấn             -  Hiệu trưởng               - Chủ tịch Hội đồng

          2. Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Phó hiệu trưởng        - Phó chủ tịch Hội đồng

          3. Bà Đỗ Thị Hoa                    - Chủ tịch công đoàn - Thư ký

          4. Ông Quyền Đình Trường    - TT tổ KHTN            - Uỷ viên

          5. Ông Nguyễn Hùng Minh     - TP tổ KHTN            -Ủy viên

   Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ, quyền hạn: kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học; Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách người học; Báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT; Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng. Thời gian tuyển sinh: thực hiện theo Công văn số 441/PGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 đối với các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

  Điều 3. Tổ THCS, chuyên viên phụ trách Kế hoạch Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý, thủ trưởng đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

                              KT.TRƯỞNG PHÒNG

                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                 Trịnh Xuân Thắng

thcsdinhxa

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: