Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Liêm Chung)/THCS/

Biểu mẫu công khai

Ngày : 12-09-2018

Biểu mẫu công khai

Biểu mẫu 10

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LIÊM CHUNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học: 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp