Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hiệp)/THCS/

Quyết địnhthành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Ngày : 24-03-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 96/KH-THCSTHi

               

       Tiên Hiệp, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia 

 

 
 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Tiên Hiệp;

Xét năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường THCS Tiên Hiệp, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

          Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tự đánh giá được trích từ ngân sách hoạt động thường xuyên của đơn vị.           

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                                    HIỆU TRƯỞNG

-Như Điều 1 (để thực hiện);

- Lưu: VT.

 

                                                                             Trần Văn Lập

DANH SÁCH

Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia 

(Kèm theo Quyết định  số: 96/QĐ-THCSTHi ngày 23 tháng 10 năm 2019)

 

TT

            Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Lập

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Đức Hợp

Phó Hiệu trưởng

Phó  CT HĐ

3

Phạm Thị Sao

Thư ký hội đồng trường

Thư ký HĐ

4

Vũ Thị Bích Ngọc

Tổ trưởng tổ KHXH&NV

Uỷ viên HĐ

5

Đoàn Công Minh

Tổ trưởng tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

6

Ngô Thu Hằng

Tổ phó tổ KHXH&NV

Uỷ viên HĐ

7

Ngô Diễm Hằng

Tổ phó tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

8

Trần Thị Huyên

Bí thư ĐTNCS HCM

Uỷ viên HĐ

9

Nguyễn Thị Chuyên

 Tổ trưởng tổ VP

Uỷ viên HĐ

 

(Danh sách có 9 người)

 

 

 

 

Tienhiep

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: