Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

Trường THCS Tiên Hải báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày : 22-05-2020

Trường THCS Tiên Hải được thành lập từ năm học 1958 - 1959 với tên là trường Cấp 2 xã Tiên Hải. Tổng diện tích khuôn viên là 10678m2. CSVC được xây dựng đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục. Năm học 2019-2020 nhà trường có tổng số cán bộ GV, nhân viên là 19, trong đó có 100% cán bộ, GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tổng số HS nhà trường đến thời điểm hiện tại là 160 HS, số lớp là 6 lớp.

Chi bộ Đảng nhà trường  gồm 10 đảng viên, Chi bộ nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS hoạt động tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà trường có khối phòng học văn hóa gồm 9 phòng học kiên cố cao tầng, có 5 phòng học bộ môn và 01 phòng  Thư viên. Phòng học văn hóa của HS đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Trang thiết bị nhà trường được đầu tư tương đối đồng bộ hiện đại đảm bảo đáp ứng tốt cho công tác dạy, học và thực hiện các hoạt động giáo dục. Nhà trường tiếp tục tham mưu tích cực với Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Phòng GD&ĐT, UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây mới khối phòng hành chính- quản trị, các khối phòng chức năng, các công trình phụ trợ, cơ sở vật chất bên trong các phòng học bộ môn. Phấn đấu đưa vào sử dụng vào năm học 2020 - 2021.

Trong những năm qua, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, chú trọng quản lý bằng chất lượng và hiệu quả công việc. Trong quá trình thực hiện, nhà trường có những giải pháp như: Xây dựng các quy định, quy chế áp dụng nội bộ một cách dân chủ; Phối kết hợp tốt với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để giáo dục HS; Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 6, tăng cường bồi dưỡng HS giỏi; nâng cao bền vững chất lượng đại trà; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, đánh giá xếp loại HS; Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, GV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ trình độ công nghệ thông tin.

2. Mục đích tự đánh giá

Nhà trường xác định mục đích tự đánh  giá  chất  lượng  giáo dục của nhà trường là nhằm đáp  ứng  mục  tiêu  giáo  dục  trong  từng  giai đoạn,  từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, mức đạt được của từng chỉ  báo,    từ đó lập kế hoạch cải tiến chất lượng đề ra các các giải pháp trước mắt, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.

Trên cơ sở tự đánh giá nhà trường khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015 và Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động tự đánh giá

 Nhà trường đã phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường các văn bản chỉ đạo gồm: Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; công văn số 5932/BGDĐT- QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Hướng dẫn số 1299/SGDĐT-KTKĐCL ngày 18/07/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về hướng dẫn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học . Qua đó cán bộ GV nhà trường đã có nhận thức đúng đắn về mục đích của việc tự đánh giá. Trên cơ sở thông suốt về mặt nhận thức, nhà trường đã triển khai việc tự đánh giá chất lượng trong toàn trường, cụ thể:

Thành lập hội đồng tự đánh giá gồm 11 thành viên với đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn tại Điều 24 công văn số 5932/BGDĐT- QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Hội đồng  tự đánh  giá đã xây dựng kế hoạch tự  đánh  giá chi tiết, cụ thể,  có tính khả thi, phù hợp theo hướng dẫn của Bộ tại công văn số 5932/BGDĐT- QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Hội đồng tự đánh giá của nhà trường được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách 1-2 tiêu chuẩn, có trách nhiệm thu thập, xử lí và phân tích các thông tin minh chứng cho các tiêu chí theo kế hoạch đã xây dựng.

Hội đồng tự đánh giá họp để đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về  việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ kết quả đã thống nhất, thư ký hội đồng tự đánh giá tiến hành viết dự

thảo báo  cáo tự đánh giá  theo hướng  dẫn  tại công  văn  số 5932/BGDĐT- QLCL

ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Thư ký trình dự thảo báo cáo để Chủ tịch Hội đồng cùng toàn thể Hội đồng tự đánh giá chỉnh sửa thành báo cáo tự đánh giá chính thức.

Sau  khi  đã  chỉnh  sửa  dự  thảo báo cáo, Hội đồng tự đánh giá thông báo

công  khai báo  cáo tự  đánh giá trong nhà trường  và  trên các phương tiện thông

 tin đại chúng để CB,GV,NV nhà trường và nhân dân cùng góp ý.

Hội  đồng  tự  đánh  giá đã  tiến hành đánh giá xem xét và đánh giá đầy đủ 5

tiêu chuẩn, 28 tiêu chí mức 1, toàn bộ các tiêu chí mức 2, mức 3 và 6 tiêu chí của mức 4. Báo cáo tự đánh giá được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ trong các hoạt động của nhà trường: Từ tổ chức, quản lý nhà trường; CB, GV, NV; CSVC, trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục của nhà trường liên quan đến toàn bộ các tiêu chí.

Những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá là: Mỗi tiêu chí đều được mô tả rõ ràng, cụ thể hiện trạng của nhà trường; có các minh chứng được mã hoá kèm theo, đồng thời rút ra những điểm mạnh, điểm yếu và đặc biệt là kế hoạch cải tiến, phát huy những điểm mạnh, đề ra các biện pháp khắc phục điểm yếu.

4. Kết quả tự đánh giá

Đối chiếu các kết quả về hoạt động giáo dục mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong quá trình tự đánh giá nhà trường nhận thấy đã đạt được những kết quả cụ thể về các tiêu chí và chỉ số như sau:

 - Các tiêu chí mức 1:

+ Đạt: 28/28 =100%

+ Không đạt: 0 = 0%

 - Các tiêu chí đạt mức 2:

+ Đạt: 28/28 = 100%

+ Không đạt: 0 = 0%

 - Các tiêu chí đạt mức 3:

+ Đạt: 19/20 = 95%

+ Không đạt: 1/20 = 5%  ( Tiêu chí 3.6 do Thư viện chưa đạt Tiên tiến)

 - Các tiêu chí đạt mức 4:

+ Đạt: 2/6 = 33,3%

+ Không đạt: 4/6 = 66,7%

- Mức đánh giá của cơ sở giáo dục: Đạt Mức 2.

- Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, nhà trường kính đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá ngoài công nhận trường THCS Tiên Hải đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ở Cấp độ 2, Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 đối với trường trung học./.

admin

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: