Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Lam Hạ)/Tin tức - Sự kiện/

Thông báo tuyển sinh khối 6, năm học 2019 - 2020

Ngày : 14-06-2019

      Phßng gd&§t tp phñ lý

        Tr­êng thcs lam h¹

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

          §éc lËp-Tù do-Hanh phóc

                                        

                                        Th«ng b¸o tuyÓn sinh

                 Năm học: 2019-2020

 

KÝnh göiToµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c bËc phô huynh häc sinh.

          - Căn cứ  Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của  phòng GD&ĐT  thành phố Phủ Lý;

- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn sinh n¨m häc 2019-2019  cña ngµnh gi¸o dôc;

- C¨n cø kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n¨m häc: 2019-2020 ®· ®­îc phßng GD&§T Thµnh phè Phñ Lý vµ Së GD&§T Hµ Nam phª duyÖt;

- Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 381/PGD§T ngày 29/5/2019 vÒ viÖc h­íng dÉn  tuyÓn sinh lớp 6 THCS n¨m häc 2019-2020;

- C¨n cø kÕ ho¹ch tuyÓn sinh n¨m häc 2019-2020 cña tr­êng THCS Lam H¹.

Nay tr­êng THCS Lam H¹ th«ng b¸o ®Ó toµn thÓ nh©n d©n, c¸c bËc phô huynh ®­îc biÕt kÕ ho¹ch tuyÓn sinh  líp 6  n¨m häc 2019-2020 nh­ sau:

          - TuyÓn häc sinh thuéc c¸c ®èi t­îng:

          + Tuæi tõ 11 ®Õn 13 tuæi.

          + Cã hé khÈu th­êng tró t¹i c¸c tæ d©n phè ph­êng Lam H¹.

          + Học sinh có hộ khẩu thường trú tổ 5,6 phường Quang Trung .

          Hå s¬ tuyÓn sinh  gåm:

          + §¬n xin vào học theo mẫu  (do cha mÑ c¸c ch¸u ®øng tªn);

          + B¶n sao giÊy khai sinh (hoặc bản trích lục giấy khai sinh hợp lệ);

          + Bản sao sổ hộ khẩu;

          + B¶n chÝnh häc b¹ tiÓu häc;

          + GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc;

          + Thêi gian tuyÓn sinh: Tõ 10/06/2019 ®Õn hết ngày 20/06/2019.

          VËy lãnh đạo tr­êng THCS Lam H¹ th«ng b¸o kÕ ho¹ch tuyÓn sinh n¨m häc 2019-2020 ®Ó toµn thÓ c¸c bËc phô huynh vµ c¸c em häc sinh n¾m ®uîc vµ thùc hiÖn.                                                                             Lam H¹, ngµy  5 th¸ng 6 n¨m 2019

                                                                                          HiÖu tr­ëng

 

                                                                                        NguyÔn ThÞ Kim Ng©n                                                                            

THCS Lam Hạ

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: