Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

BÁO CÁO Tổng kết công tác giáo dục thường xuyên học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày : 10-01-2018

BÁO CÁO : Tổng kết công tác giáo dục thường xuyên học kỳ I năm học 2017-2018

                                       

        Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý.                                       

         Căn cứ Công văn số

         Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THCS Đinh Xá báo cáo tổng kết học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Đặc điểm tình hình

          a. Thuận lợi:

Xã Đinh Xá được sát nhập vào Thành phố Phủ Lý từ tháng 10/2013, có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo ở mức tối thiểu cho TTHTCĐ hoạt động. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững.

TTHTCĐ xã luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt, ý thức học tập thường xuyên của nhân dân ngày càng cao.

          b. Khó khăn:

          Kinh phí cho hoạt động GDTX của xã còn ít, cơ sở vật chất cho các hoạt động còn thiếu thốn (chưa có trụ sở riêng, các trang thiết bị còn dùng chung với UBND xã).

Đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác GDTX còn kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm nhiều.

          - Những người có nhu cầu học tập còn chưa tự giác tham gia hoặc có tham gia nhưng ý thức chưa cao.

2. Đánh giá chung

          Học kỳ I năm học 2017-2018, công tác giáo dục thường xuyên đã đạt được những kết quả nổi bật:

        - Tổ chức thành công “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới 2017-2018”.

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

          - Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THCS

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động chung của nhà trường, của ngành và của địa phương.   

TTHTCĐ xã Đinh Xá tích cực tham mưu UBND xã, các cơ quan đòan thể  trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối  hợp giữa các ban ngành đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm.                   

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

1. Những kết quả đạt được

1.1. Công tác xây dựng xã hội học tập

- Công tác tham mưu, chỉ đạo:

TTHTCĐ xã Đinh Xá tích cực tham mưu UBND xã trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối  hợp giữa các ban ngành đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm.

Tích cực phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của tỉnh tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn, tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động tư vấn sưu tầm tài liệu học tập.

- Biện pháp thực hiện:

+ Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

+ Tích cực vận động phong trào xã hội hóa giáo dục.

+ Tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

- Kết quả:

Địa phương có phong trào học tập tốt. Cả 3 nhà trường liên tục là lá cờ đầu trong ngành giáo dục của thành phố.

Quan tâm chăm lo đến việc học tập của học sinh. Có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục và nâng cao chất lượng học tập.

1.2. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

1.2.1 Kết quả thực hiện các chuyên đề

.       – Tổng số chuyên đề đã triển khai:  12 Trong đó:

+ Số chuyên đề về đổi mới căn bản GDĐT: 01.

+ Số chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống: 03.

+ Số chuyên đề về giáo dục sức khỏe: 03.

+ Số chuyên đề hướng nghiệp dạy nghề: 02.

+ Số chuyên đề của các chương trình khác: 03.

- Tổng số người tham gia học tập:3201 lượt người. Trong đó:

+ Số lượt người tham gia học các chuyên đề: 1227.

+ Số lượt người học GD kỹ năng sống: 370.

1.2.2 Các hình thức tổ chức lớp học

        + Nói chuyện chuyên đề.

        + Tuyên truyền.

1.2.3 Kinh phí hoạt động

- Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 1000000 đồng

- Kinh phí do xã hội hóa: 0 đồng

- Kinh phí do học viên tự nguyện đóng góp: 0 đồng

1.2.4 Tự đánh giá, xếp loại (có phụ lục tự đánh giá kèm theo)

- Tổng điểm: 84

- Xếp loại: Khá

1.2.5 Nhận xét chung về kết quả hoạt động của TTHTCĐ

TTHTCĐ xã Đinh Xá đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm trong học kì I năm học 2017- 2018.

1.3. Công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ

       a. Công tác phổ cập

- TTHTCĐ xã Đinh Xá phối hợp chặt chẽ với ba nhà trường tiến hành điều tra liên cấp, chỉ đạo các điều tra viên điều tra phổ cập bám sát tình hình thực tế ở địa phương để có thể thu được những số liệu chính xác và khách quan nhất.

- Thành lập 12 tổ điều tra phổ cập để tìm hiểu trình độ của nhân dân trong địa bàn.

- Hoàn thiện thông tin trong phiếu điều tra và trên hệ thống.

- Trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã thu được những số liệu chính xác đảm bảo đúng thời gian quy định.

           b. Công tác chống mù chữ:

           - Huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 100%.

           - Không có số người trong diện mù chữ.

Dân số trong độ tuổi

Tổng số

Số người mù chữ

15 - 25 tuổi

1.380

0

26 - 35 tuổi

2.883

0

36 - 60 tuổi

5.402

0

Cộng

9.665

0

        - Kết quả đạt được về PCGD, XMC năm 2017: Đã được thành phố Phủ Lý công nhận:

        + PCGD THCS: Đạt chuẩn mức độ 2.

        + PCGD TH: Đạt chuẩn mức độ 3.

        + PCGD cho trẻ 5 tuổi: Đạt chuẩn  mức độ 3.

        + Xóa mù chữ: Đạt chuẩn mức độ 2.

       1.4. Công tác dạy học chương trình GDTX cấp THCS

- Tiếp tục triển khai đổi mới PPDH gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

- Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại học viên theo Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2007 của Bộ GDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế, đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS.

* Kết quả cụ thể:

- Tổng số học viên học theo chương trình GCTX: 0  trong đó:

2. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

2.1. Tồn tại, hạn chế

       - Chưa tổ chức được các lớp học nghề ngắn hạn cho nhân dân.

2.2. Nguyên nhân

       a. Nguyên nhân khách quan

       - Chưa có nguồn kinh phí để thực hiện các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nhân dân.

       - Người dân trên địa bàn có trình độ dân trí cao và chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên không có nhu cầu học tập nhiều.

       b. Nguyên nhân chủ quan

       - Các cộng tác viên, báo cáo viên của TTHTCĐ chủ yếu là các giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nhà trường, số tiết dạy trong tuần cao nên không có nhiều thời gian để mở các lớp học.

       - Các hoạt động chủ yếu tổ chức trong nhà trường là chính.

3. Biện pháp khắc phục

        Tiếp tục tư vấn với các ban ngành đoàn thể để có sự giúp đỡ từ các đơn vị, tổ chức và nguồn xã hội hóa để hoạt động của trung tâm ngày càng hiệu quả thiết thực hơn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

          1. Công tác tổ chức:

- Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

          - Thông qua việc dạy các chuyên đề để nâng cao trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật, giáo dục, pháp luật, nâng cao thể chất, sức khoẻ của đông đảo quần chúng trong cộng đồng nhằm xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với các tổ dân phố, giảng dạy các chuyên đề theo nguyện vọng của cộng đồng nhân dân trong phường, cần gì học nấy, thực hiện phục vụ và nâng cao dân trí trong cộng đồng.

2. Công tác tuyên truyền:

          - Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các Chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 - 2018, các văn bản chỉ đạo của ngành học GDTX.

          - Thực hiện đầy đủ, xuất sắc công tác quản lý, đảm bảo nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy học.

           3. Củng cố phát triển hiệu quả phát triển bền vững hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

          - Triển khai thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. theo quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Lên kế hoạch và nghiêm túc thực hiện các lớp học chuyên đề, huy động tối đa các lượt người tham gia.

         Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên, trường THCS xã Đinh Xá trân trọng báo cáo./.

thcsdinhxa

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: