Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hiệp)/Thi đua - Khen thưởng/

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019- 2020

Ngày : 10-10-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

      TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

            Số:         /KH- THCSTHi                       Tiên Hiệp, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019- 2020

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 1746/KH-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào Kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 13/9/2019 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý về về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020;

          Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020, trường THCS Tiên Hiệp xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học.

- Tạo ra bước chuyển biến mới và nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đều khắp trong toàn Trường nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác, học tập, các nhân tố mới, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. 

2. Yêu cầu

- Đưa công tác thi đua, khen thưởng của các bộ phận đi vào nề nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có các giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GDĐT về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

- Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy - học và công tác quản lí giáo dục ở các bộ phận trong nhà trường trong năm học 2019- 2020.

II. NHIỆM VỤ

1. Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư, hướng dẫn và các quy định của tỉnh, thành phố; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về công tác thi đua khen thưởng.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, các tập thể, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước; chủ động xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đảm bảo thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy, biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng nền nếp, kỷ cương dạy và học, kỷ luật học đường.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngay từ đầu năm học, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng thi đua, khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, thực hiện và đổi mới công tác thi đua – khen thưởng của đơn vị theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

III. NỘI DUNG

1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

-  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị . Tiếp tục triển khai và đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong nhà trường và toàn ngành giáo dục giai đoạn 2019 - 2025.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới

- Thực hiện khen thưởng đúng quy trình, đánh giá đúng thành tích, tổ chức biểu dương kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập.

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các tổ để giới thiệu đề xuất lên cấp trên về gương điển hình theo từng quý trong năm học.

- Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến ở trong các tổ.

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng

- Kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân công nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng thi đu khen thưởng của trường. Kiện toàn và nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp đảm bảo lựa chọn đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về ti đua, khen thưởng ngay từ đầu năm học.

- Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đủ cơ sở khoa học, phù hợp với thực tế, đặc thù của tổ, của nhà trường và của địa phương. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT, dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; tổ chức ký kết giao ước-cam kết thi đua giữa các tổ, bộ phận trong đơn vị, động viên và phát huy tinh thần tự giác của mỗi CBQL, nhà giáo, công nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung công việc

Tháng 9/2019

- Xây dựng Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

-  Hướng dẫn các tổ đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường.

- Hướng dẫn hoạt động sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020 tới 100% CB, GV, CNV trong nhà trường.

Tháng 10/2019

- Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020 gửi về Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

- Triển khai hướng dẫn thực hiện thi đua theo các lĩnh vực công tác năm học 2019 - 2020 (căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT năm học 2019 - 2020).

- Tổng hợp đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học nộp về Phòng GD&ĐT.

Tháng 11/2019

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Dự hội nghị Tuyên dương, khen thưởng năm học 2018 - 2019 (theo lịch của Phòng GD&ĐT)

Tháng 12/2019

- Tham gia bình xét danh hiệu NGND, NGƯT (theo công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT)

Tháng 01/2020

- Bình xét đề nghị cấp trên tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020 đối với CB, GV của nhà trường.

Tháng 02/2020

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020 nộp về Phòng GD&ĐT.

Tháng 3/2020

- Thu hồ sơ SKKN, tổ chức đánh giá SKKN cấp trường và nộp về Phòng GD&ĐT theo lịch.

Tháng 4/2020

- Triển khai công văn hướng dẫn bình xét thi đua cuối năm tới 100% CB, GV, CNV nhà trường theo công văn hướng dẫn của các cấp.

Tháng 5/2020

- Tham dự hội nghị Tuyên dương khen thưởng HSG và GV có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác của nhà trường về Phòng GD&ĐT.

- Hoàn thiện Hồ sơ thi đua cuối năm của nhà trường nộp về Phòng GD&ĐT theo quy định.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 của nhà trường, hướng dẫn các tổ xây dựng kế hoạch của tổ mình.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của tổ, của trường, xét và thẩm định thành tích đề xuất khen thưởng ở các tổ: đột xuất, đinhk kỳ...đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ của trường

- Hướng dẫn, đôn đốc các thành viên của tổ kiểm tra thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng theo lĩnh vực mình phụ trách. Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường.

- Theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thi đua của cá nhân, tập thể của đơn vị mình.

3. Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn các tổ

- Căn cứ kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 của nhà trường để xây dựng Kế hoạch thi đua của tổ mình cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học theo quy định.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị và các tiêu chí về kinh tế, chính trị của địa phương, của ngành, của trường, căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn công tác thi đua các cấp để các tổ xây dựng tiêu chí phấn đấu cho tổ mình, cá nhân trong tổ. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trường THCS Thanh Hiệp yêu cầu các tổ căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 của tổ mình và gửi về Ban thi đua của nhà trường trước ngày 3/10/2019./.  

 

 

      Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỜNG                       

     - Phòng GD-ĐT;                                                                          

     - Hội đồng TĐKT của trường;

     - Lãnh đạo trường;

     - Các tổ CM, NV

     - Lưu: TĐKT, VT.                                                                              

                                                                                     Trần Văn Lập

tienhiep

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: