Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Lam Hạ)/Tổng hợp thống kê /

Thống kê đội ngũ năm học 2018-2019

Ngày : 03-06-2019

BIỂU TỔNG HỢP CHUNG VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ MẦM NON
           
           
 Cán bộ quản lý Đơn vị
 tính
Tổng số
Tổng số Nữ  Dân tộc thiểu số
Tổng số Nữ
A B 1 2 3 4
Tổng số trường trường 1 x x x
Tổng số lớp lớp 10 x x x
 Cán bộ quản lý người 3 3    
Chia theo trình độ đào tạo   3 3    
  - Trung cấp người        
  - Cao đẳng người        
  - Đại học người 3 3    
  - Thạc sĩ người        
  - Tiến sĩ , TSKH người        
  - Khác người        
Chia theo độ tuổi   3 3    
  + Dưới 31 tuổi người        
  + Từ 31 - 35 tuổi người        
  + Từ 36 - 40 tuổi người 1 1    
  + Từ 41 - 45 tuổi người 2 2    
  + Từ 46 - 50 tuổi người        
  + Từ 51 - 55 tuổi người        
  +  Từ 56 - 60 tuổi người        
  +  Khác người        
Hạng chức danh nghề nghiệp   3 3    
  + Hạng II người        
  + Hạng III người 3 3    
  + Hạng IV người        
  + Khác người        
Kết quả đánh giá theo nghị định 56   3 3    
  + Hoàn thành xuất sắc người 1 1    
  + Hoàn thành tốt người 2 2    
  + Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực người        
  + Không hoàn thành người        
Hiệu trưởng người 1 1    
Chia theo trình độ đào tạo   1 1    
  - Trung cấp người        
  - Cao đẳng người        
  - Đại học người 1 1    
  - Thạc sĩ người        
  - Tiến sĩ , TSKH người        
  - Khác người        
Chia theo độ tuổi   1 1    
  + Dưới 31 tuổi người        
  + Từ 31 - 35 tuổi người        
  + Từ 36 - 40 tuổi người 1 1    
  + Từ 41 - 45 tuổi người        
  + Từ 46 - 50 tuổi người        
  + Từ 51 - 55 tuổi người        
  +  Từ 56 - 60 tuổi người        
  +  Khác người        
Hạng chức danh nghề nghiệp   1 1    
  + Hạng II người        
  + Hạng III người 1 1    
  + Hạng IV người        
  + Khác người        
Kết quả đánh giá theo nghị định 56   1 1    
  + Hoàn thành xuất sắc người 1 1    
  + Hoàn thành tốt người        
  + Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực người        
  + Không hoàn thành người        
Phó hiệu trưởng người 2 2    
Chia theo trình độ đào tạo   2 2    
  - Trung cấp người        
  - Cao đẳng người        
  - Đại học người 2 2    
  - Thạc sĩ người        
  - Tiến sĩ , TSKH người        
  - Khác người        
Chia theo độ tuổi   2 2    
  + Dưới 31 tuổi người        
  + Từ 31 - 35 tuổi người        
  + Từ 36 - 40 tuổi người        
  + Từ 41 - 45 tuổi người 2 2    
  + Từ 46 - 50 tuổi người        
  + Từ 51 - 55 tuổi người        
  +  Từ 56 - 60 tuổi người        
  +  Khác người        
Hạng chức danh nghề nghiệp   2 2    
  + Hạng II người        
  + Hạng III người 2 2    
  + Hạng IV người        
  + Khác người        
Kết quả đánh giá theo nghị định 56   2 2    
  + Hoàn thành xuất sắc người        
  + Hoàn thành tốt người 2 2    
  + Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực người        
  + Không hoàn thành người        
           
BIỂU TỔNG HỢP CHUNG VỀ GIÁO VIÊN MẦM NON
           
           
Giáo viên/Nhân viên Đơn vị
 tính
Tổng số
Tổng số Nữ  Dân tộc thiểu số
Tổng số Nữ
Số trường trường 1 x x x
Số lớp lớp 10 x x x
Số giáo viên người 18 18    
Giáo viên theo nhóm dạy   18 18    
+ Giáo viên nhà trẻ người 3 3    
+ Giáo dục mẫu giáo người 15 15    
Giáo viên theo trình độ đào tạo   18 18    
+ Trung cấp người 1 1    
+ Cao đẳng người 14 14    
+ Đại học người 3 3    
+ Thạc sĩ người        
+ Tiến sĩ , TSKH người        
+ Khác người        
Hạng chức danh nghề nghiệp   18 18    
  + Hạng II người        
  + Hạng III người 1 1    
  + Hạng IV người 17 17    
  + Khác người        
Giáo viên theo kết quả đánh giá viên chức    18 18    
  + Hoàn thành xuất sắc người 8 8    
  + Hoàn thành tốt người 10 10    
  + Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực người        
  + Không hoàn thành người        
Giáo viên dạy giỏi   13 13    
+ Cấp trường người 10 10    
+ Cấp huyện người 3 3    
+ Cấp tỉnh người        
+ Cấp toàn quốc người        
Nhân viên người 1 1    
+ Văn thư người        
+ Kế toán người 1 1    
+ Y tế người        
+ Thủ quỹ người        
+ Khác người        

NTB

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: