Tin tức - TIN GIÁO DỤC/
Biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

31 - 08-2016

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Cùng với việc quán triệt tới toàn thể các thành viên trong trường các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Ngành và các cấp có thẩm quyền - kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong suốt năm học, việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân rất quan trọng.

Theo đó, cần đưa ra chi tiết các yêu cầu của kế hoạch và duyệt kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Tập trung vào những vấn đề cơ bản trong kế hoạch là chỉ tiêu, tiến trình thực hiện.

Với hoạt động chỉ đạo tổ chuyên môn hoạch định nội dung sinh hoạt tổ cần qua 2 bước: Họp với tổ trưởng chuyên môn duyệt nội dung sinh hoạt trứơc khi tiến hành họp tổ (trước họp tổ ít nhất 2 ngày); bổ sung, điều chỉnh định kì (nếu cần thiết) và phê duyệt nội dung sinh hoạt của tổ.

Ban giám hiệu (BGH) phải nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ năm học, phải kế hoạch hoá được toàn bộ công việc của nhà trường ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường sát thực tế, rõ mục tiêu làm cơ sở xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ.

BGH đồng thời phải quan tâm bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức điều hành cho tổ trưởng. Xây dựng đội ngũ tổ trưởng thực sự là những người tận tâm, có trách nhiệm cao trong công việc, uy tín, gương mẫu trước các thành viên trong tổ. Tổ trưởng chuyên môn phải nắm chắc tình hình thực tế của tổ, những thuận lợi, khó khăn , mục tiêu cần đạt của kế hoạch, kế hoạch phải được tất cả các thành viên quán triệt và thừa nhận.

Quản lý chất lượng dạy học của giáo viên

Trong đó, việc quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học lưu ý: Ngay từ đầu năm học, BGH chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học. Chia nhóm giáo viên theo khối lớp để hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, tài liệu và phương pháp giảng dạy. Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình dạy học các môn học theo quy định, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, thời gian. Duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần của từng giáo viên.

Việc xây dựng nền nếp dạy học của giáo viên: Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu các văn bản pháp quy, quy chế của nhà nước và ngành Giáo dục về nền nếp dạy học. Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của nhà trường tập trung vào nội dung về thực hiện các nội quy của nhà trường về nền nếp dạy học.

Quản lý tốt việc thực hiện quy chế chuyên môn. Cụ thể, với việc giảng bài, cần quán triệt giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học các môn học, nền nếp ra vào lớp của thầy và trò như: Dạy đúng thời khoá biểu, đúng thứ tự môn học, đảm bảo thời gian của từng tiết dạy, đảm bảo mục tiêu từng bài học, phải chuẩn bị đồ dùng cho bài giảng.

Hồ sơ sổ sách: Có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Sở GD&ĐT. Giáo án, đảm bảo soạn bài trước 1 tuần, giáo án phải được thông qua tổ trưởng trước khi lên lớp.

Quán triệt giáo viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: Tổ chức giáo viên học tập quyết định của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh THCS và Công văn 4669/2015 (Đối với HS lớp 6 theo mô hình trường học mới);

Chấm bài, cho điểm học sinh theo đúng kết quả, lực học của học sinh, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; phản ánh đúng học lực và sự phấn đấu của học sinh.

Tổ chức dự giờ thăm lớp các thành viên trong nhà trường: BGH tiến hành việc dự giờ giáo viên thường xuyên, đột xuất để đánh giá việc thực hiện chương trình dạy học và thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, nền nếp học tập của học sinh trong lớp theo quy định. Giáo viên dự giờ đồng nghiệp ít nhất 1 tiết/ tuần.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng dự giờ giáo viên ít nhất 1 tiết/tuần. Tất cả giáo viên phải được dự giờ ít nhất 1 lần/năm.

Sau dự giờ phải tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy để mọi thành viên tham gia dự tiết dạy đó có thể học tập được những kinh nghiệm tốt nhất cho mình đồng thời cùng thống nhất được phương pháp giảng dạy phù hợp, hiệu quả nhất đối với học sinh, góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên.

Khảo sát chất lượng, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn: Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT, kế hoạch quản lý chuyên môn của nhà trường, BGH tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh trong tổ qua từng giai đoạn như sau: Khảo sát chất lượng đầu năm để giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên; khảo sát chất lượng kỳ I, kỳ II.

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn, chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt quan tâm đến kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Trong từng thời điểm, BGH chỉ đạo thành lập ngân hàng đề kiểm tra của nhà trường, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đợt kiểm tra định kỳ khảo sát trong năm học.

Tổ chức coi, chấm đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, công bằng, chính xác, tạo tâm lý nhẹ nhàng đối với học sinh khi các em được tiến hành kiểm tra.

Tổ chức họp gồm BGH, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để rút kinh nghiệm sau từng thời điểm giai đoạn của năm học (sau từng kỳ kiểm tra, khảo sát), phân tích kết quả, tìm nguyên nhân của những thành công, hạn chế và tập trung xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tro g tổ, khối lớp trong thời gian tiếp theo.,

Phân công trách nhiệm cho từng thành viên, giao thời gian thực hiện để đạt mục tiêu. Khen thưởng, động viên bằng những hình thức khác nhau tạo phong trào thi đua giữa các khối, lớp, giữa giáo viên với giáo viên.

Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết

Để thực hiện được điều này, trước hết cần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và vai trò của các thành viên trong nhà trường. Phân công chuyên môn, giao trách nhiệm hợp lý tới mọi thành viên trong nhà trường, trong tổ chuyên môn Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho các thành viên nhà trường.

Phân công chuyên môn hợp lý tức là sử dụng tốt nguồn lao động trong nhà trường, trong tổ chuyên môn, tạo bầu không khí tâm lý lành mạnh, phấn khởi, tự tin trong công việc của từng thành viên. Chính vì vậy, BGH phải là những người chỉ đạo thực hiện tốt công việc quan trọng này trước khi bước vào năm học mới.

BGH tổ chức họp thống nhất kế hoạch phân công chuyên môn cho tập thể giáo viên nhà trường, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: Phân công chuyên môn căn cứ vào năng lực của giáo viên, thực tế học sinh từng lớp; căn cứ mục tiêu chất lượng, kết quả công tác của giáo viên trong năm học trước; điều kiện cá nhân (sức khoẻ, gia đình, nguyện vọng). Đảm bảo tính công bằng về lao động với tất cả giáo viên trong từng tổ.

Chỉ đạo thực hiện chuyên đề, hội giảng

Ngay từ đầu mỗi năm học, BGH tổ chức cho giáo viên trong tổ chuyên môn thảo luận để lựa chọn chuyên đề. Những chuyên đề được lựa chọn phải tập trung vào những vấn đề mới, khó, cần thiết, quan trọng.

Chẳng hạn như các vấn đề về: Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, dạy kỹ năng đọc hiểu cho học sinh; dạy tập làm văn; xây dựng các đoạn văn miêu tả ở lớp 6; dạy các yếu tố hình học lớp 7- 8, dạy các tiết tăng buổi như thế nào? Sau đó, tổ chức cho giáo viên, tổ chuyên môn thảo luận để xác định thời gian tổ chức sao cho phù hợp với nội dung, chương trình giảng dạy.

Phân công giáo viên cốt cán hoặc giáo viên có năng lực viết và trình bày chuyên đề. Những đồng chí giáo viên này cần lựa chọn là những giáo viên có năng lực, có trình độ, có kinh nghiệm.

Thường quy trình tổ chức các chuyên đề được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Viết báo cáo chuyên đề (tập trung vào nội dung: Mục đích chuyên đề, nội dung, phương pháp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy, đề ra các giải pháp) Sau đó Ban giám hiệu hoặc tổ trưởng chuyên môn duyệt báo cáo.

Bước 2: Dạy minh họa chuyên đề.

Bước 3: Thảo luận, thống nhất chuyên đề.

Bước 4: Dạy áp dụng chuyên đề.

Bước 5: Tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên đề.

Tổ chức Hội giảng - Hội học theo các đợt thi đua trong năm học nhằm gắn chặt với các chuyên đề. Hơn nữa tổ chức chuyên đề cần gắn với hội giảng - hội học sẽ thu hút được nhiều giáo viên tham gia, tạo hứng thú cho giáo viên trong khi thực hiện chuyên đề và sẽ tăng tính hiệu quả của chuyên đề.

Tổ chức tổng kết đánh giá công tác thực hiện chuyên đề- hội giảng: Một năm thường tổ chức hội giảng 2 lần và tổ chức vài đợt chuyên đề theo kỳ. Sau mỗi đợt hội giảng, chuyên đề nhất thiết phải tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm từ khâu tổ chức, quy trình thực hiện, kết quả hội giảng, lựa chọn bình xét cá nhân tiêu biểu để đề nghị nhà trường khen thưởng động viên kịp thời.

Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

Để quản lý tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng, căn cứ kế hoạch của phòng GD&ĐT và tình hình thực tế nhà trường, của tổ chuyên môn, ngay từ cuối năm học, BGH thống nhất chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn phải dự thảo kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên trong hè và cả năm học tới.

Mỗi giáo viên trong tổ đều phải đăng kí kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, đăng kí sáng kiến kinh nghiệm để tôi kiểm tra, đôn đốc và giúp dỡ hoàn thiện. Hàng tháng BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể để giáo viên thực hiện.

Căn cứ vào tình hình nhà trường, BGH tạo điều kiện sắp xếp cho giáo viên đăng kí và tham dự các lớp học tại chức, từ xa, bồi dưỡng nghiệp vụ để tăng số lượng giáo viên có trình độ trên chuẩn

Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch riêng qua việc nghiên cứu tài liệu, các kênh thông tin đại chúng, học tập đồng nghiệp.

Cần trực tiếp kiểm tra đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên theo kế hoạch. Cuối năm tổng kết làm căn cứ xếp loại thi đua và phân loại giáo viên, rút kinh nghiệm cho việc xây dựng bồi dưỡng trong năm học tới.

Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn

BGH xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường; căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ, đảm bảo các vấn đề sau: Thời gian kiểm tra; đối tượng kiểm tra (Tổ trưởng, giáo viên); nội dung kiểm tra; hình thức kiểm tra;

Kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn phải được tiến hành thường xuyên trong suốt năm học, theo từng thời điểm cơ bản; chuẩn bị các điều kiện trước khi tiến hành kiểm tra (Họp triển khai, thống nhất nội dung, cách thức kiểm tra, tổng hợp báo cáo).

Những công việc sau kiểm tra: Nhận xét, thông báo, phân tích nguyên nhân, biện pháp khắc phục, điều chỉnh; khen thưởng cá nhân, tập thể tổ chuyên môn tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ theo nội dung mà BGH kiểm tra.

Thầy Đỗ Ngọc Hùng

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: