Sơ đồ tổ chức

  • Lãnh đạo Phòng
  • Địa chỉ: 136B, đường Quy Lưu
  • Email: pgdphuly.hanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 0917308833
  • Ban Lãnh đạo
TT Thông tin
1 Họ tên: Trịnh Xuân Thắng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: trinhxuanthang@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0917308833
2 Họ tên: Vũ Văn Hiển Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: vuvanhien@phuly.edu.vn
Điện thoại: 078883388
3 Họ tên: Đỗ Thị Ánh Tuyết Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: dothianhtuyet@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0943926257
Trang riêng