Sơ đồ tổ chức
Các phòng ban

  • Tổ THCS
  • Địa chỉ: Tầng 2, 136B, đường Quy Lưu
  • Email: thcs@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0917308833
  • Tổ Trung học cơ sở
TT Thông tin
Trang riêng