Tin từ đơn vị khác

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 1 NĂM 2020
<p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:14px">HIẾN M&Aacute;U NH&Acirc;N ĐẠO ĐỢT 1 NĂM 2020</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:roboto,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo l&agrave; một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&aacute; nh&acirc;n đối với cộng đồng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những phong tr&agrave;o lớn hiện nay của to&agrave;n x&atilde; hội, l&agrave; một hoạt động đầy &yacute; nghĩa v&agrave; mang đậm t&iacute;nh văn h&oacute;a, nh&acirc;n văn, thể hiện s&acirc;u sắc đạo l&yacute; &lsquo;&lsquo;Thương người như thể thương th&acirc;n&rsquo;&rsquo; của d&acirc;n tộc ta.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:roboto,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hưởng ứng tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i đ&oacute;, t</span>hực hiện kế hoạch Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo của Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT Phủ L&yacute;, ng&agrave;y h&ocirc;m nay, 8 th&aacute;ng 1 năm 2020, trường Tiểu học Trần Quốc Toản c&oacute; 2 c&ocirc; gi&aacute;o tham gia v&agrave; cả 2 c&ocirc; gi&aacute;o đều hiến được m&aacute;u. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ninh hiến được 250ml m&aacute;u, c&ocirc; gi&aacute;o Vũ Thị Lan Hương hiến được 350 ml m&aacute;u. H&agrave;nh động của c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o thật đ&aacute;ng khen ngợi v&agrave; tr&acirc;n trọng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11438792406722179439/tintuc/20200108_160411.jpg" style="height:852px; width:594px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">C&ocirc; gi&aacute;o Vũ Thị Lan Hương</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11438792406722179439/tintuc/20200108_160349.jpg" style="height:809px; width:543px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ninh</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
Tác giả: thtranquoctoan

Xem thêm


Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi