Tin từ đơn vị khác

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIA ĐÌNH CHI CỤC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH HÀ NAM TUYÊN TRUYỀN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN CHO HS THCS TRỊNH XÁ.
<p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>Thực hiện c&ocirc;ng văn số 1467 ng&agrave;y 05/12/2018 của Ban chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n số kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh TP Phủ L&yacute;, h&ocirc;m nay ng&agrave;y 11/12/2018, trường THCS Trịnh X&aacute; phối hợp với Ban chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n số kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh TP Phủ L&yacute;, tổ chức buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề cung cấp th&ocirc;ng tin về chăm s&oacute;c sức khỏe sinh sản cho vị th&agrave;nh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về dự buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề, th&agrave;y v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường rất vinh dự được đ&oacute;n sự hiện diện của:</p> <p>+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng &ndash; Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng truyền th&ocirc;ng gia đ&igrave;nh Chi cục d&acirc;n số kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh tỉnh H&agrave; Nam.</p> <p>+ Đ/c Vũ Thị Thường - C&aacute;n bộ trung t&acirc;m y tế Th&agrave;nh phố.</p> <p>+ Thầy Nguyễn Trung Ki&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư chi bộ, Hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p>+ C&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c em HS trường THCS Trịnh X&aacute;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau khi ổn định tổ chức, tuy&ecirc;n bố l&yacute; do, giới thiệu đại biểu l&agrave; tiết mục văn nghệ do c&aacute;c học sinh của nh&agrave; trường biểu diễn.</p> <p>Phần tuy&ecirc;n truyền chăm s&oacute;c sức khỏe sinh sản cho vị th&agrave;nh ni&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n do đ/c Vũ Thị Thường - C&aacute;n bộ trung t&acirc;m y tế Th&agrave;nh phố tr&igrave;nh b&agrave;y. Với những nội dung bổ &iacute;ch, thiết thực v&agrave; phương ph&aacute;p tr&igrave;nh b&agrave;y sinh động, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; rất h&agrave;o hứng tham gia buổi n&oacute;i chuyện.</p> <p>Thầy hiệu trưởng đ&atilde; thay mặt nh&agrave; trường cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh tới Chi cục D&acirc;n số-KHHGĐ tỉnh H&agrave; Nam, Trung t&acirc;m y tế th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền, cung cấp, trang bị những kiến thức rất bổ &iacute;ch cho học sinh nh&agrave; trường.</p> <p style="margin-left:.25in">Buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề chăm s&oacute;c sức khỏe cho vị th&agrave;nh ni&ecirc;n tại trường THCS Trịnh X&aacute; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</p> <p style="margin-left:.25in">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_073009.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/48270622_280983675954611_3049786724189208576_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_073320.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/48053386_280984055954573_1301721849167609856_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_074123.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_073530(2).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/47683725_280983715954607_5721428309842067456_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/48386021_280984125954566_9210895745270415360_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/47580430_280983795954599_6956294835519094784_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/48391881_280983765954602_3106126266932133888_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/48415511_280983952621250_1189697058999631872_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_073647.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_075818.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_081625.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20181211_081819.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p>
Tác giả: Đỗ Thu Hà
data/10492469402196564285/tintuc/files/12.2018/Tin%20b%C3%A0i%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%20sinh%20s%E1%BA%A3n%20%283%29.doc

Xem thêm


Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi