Tin từ đơn vị khác

KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2018 - 2019
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:645px"> <tbody> <tr> <td style="width:265px"> <p style="text-align:center">PH&Ograve;NG GI&Aacute;O DỤC V&Agrave; Đ&Agrave;O TẠO</p> <p style="text-align:center"><strong>TRƯỜNG TH X&Atilde;NH&Acirc;N CH&Iacute;NH</strong></p> &nbsp; <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số: 129/KH-THNC</p> </td> <td style="width:381px"> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong>CỘNG HO&Agrave; X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 10 năm 2018</em></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center"><strong>KẾ HOẠCH</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Năm học 2018-2019</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ X&Acirc;Y DỰNG KẾ HOẠCH</strong></p> <p>Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ng&agrave;y 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục;</p> <p>C&ocirc;ng văn số 1508/SGDĐT-CNTT ng&agrave;y 11/9/2018 của Sở GDĐT H&agrave; Nam về Hướng dẫn nhiệm vụ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin năm học 2018 - 2019;</p> <p>C&ocirc;ng văn số 789/PGDĐT-CNTT ng&agrave;y 18/9/2018 của Ph&ograve;ng GDĐT L&yacute; Nh&acirc;n về Hướng dẫn nhiệm vụ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin năm học 2018 - &nbsp;2019;</p> <p>Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-THNC ng&agrave;y 24/9/2018 của trường Tiểu học x&atilde; Nh&acirc;n Ch&iacute;nh v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế của địa phương v&agrave; nh&agrave; trường.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH</strong></p> <p><strong>I. ĐẶC ĐIỂM T&Igrave;NH H&Igrave;NH</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>* <em>Tổng số c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n</em></strong>: 41 đ/c</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;n bộ quản l&yacute; : 2</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực tiếp đứng lớp: 37</p> <p>+ Tr&igrave;nh độ đ&agrave;o tạo: 100% GV đạt tr&ecirc;n chuẩn.</p> <p>Đại học:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20/37 = 54,1%</p> <p>Cao đẳng:&nbsp;&nbsp; 17/37 = 45,9%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ:</p> <p>GV Giỏi cấp tỉnh: 3/37 = 8,1%</p> <p>GV Giỏi cấp huyện: 12/37 = 32,4%</p> <p>GV Giỏi cấp trường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/37= 27%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh: 2</p> <p>&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tr&igrave;nh độ tin học:</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Số CBGVCNV c&oacute; chứng chỉ tin học: 40/41 đạt 97,6%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Số CBGVCN sử dụng th&agrave;nh thạo m&aacute;y vi t&iacute;nh: 40/41 đạt 97,6%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Số CBGVCNV thường xuy&ecirc;n khai th&aacute;c mạng Internet v&agrave; sử dụng h&ograve;m thư điện tử l&agrave; 40/41 đạt 97,6%.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>* Cơ sở vật chất:</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trường c&oacute; 6 bộ m&aacute;y để b&agrave;n, 5 m&aacute;y t&iacute;ch x&aacute;ch tay.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kết nối Internet bằng c&aacute;p quang do Viettel cung cấp miễn ph&iacute;: 6 m&aacute;y t&iacute;nh để b&agrave;n nối mạng Lan v&agrave; mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y (Wifi).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Số CB-GV, CNV c&oacute; m&aacute;y vi t&iacute;nh tại gia đ&igrave;nh: 40 đ/c.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Số CBGVCNV nối mạng Internet tại gia đ&igrave;nh: 30 đ/c.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1. Thuận lợi:</strong></p> <p>- Đội ngũ CB, GV, CNV trong trường c&oacute; nhận thức tốt về vai tr&ograve;, tầm quan trọng của CNTT trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; giảng dạy. C&oacute; &yacute; thức tiếp thu, trau dồi, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ sử dụng v&agrave; &aacute;p dụng CNTT v&agrave;o quản l&yacute; v&agrave; giảng dạy. Số gi&aacute;o vi&ecirc;n trong trường c&oacute; chứng chỉ tin học v&agrave; soạn gi&aacute;o &aacute;n vi t&iacute;nh đạt tỷ lệ cao.</p> <p>- Nh&agrave; trường lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c CNTT, đ&atilde; chủ động mua sắm trang thiết bị cần thiết như m&aacute;y chiếu, m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, kết nối mạng Lan, Internet trong nội bộ trường học. Khuyến kh&iacute;ch CB, GV trong trường sử dụng mạng Internet.</p> <p>&nbsp;- Được Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo quan t&acirc;m đến việc sử dụng CNTT v&agrave;o quản l&yacute; v&agrave; giảng dạy tại nh&agrave; trường, cung cấp kịp thời c&aacute;c văn bản hướng dẫn, mở c&aacute;c lớp bồi dưỡng đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ tin học, hỗ trợ kinh ph&iacute; mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT cho nh&agrave; trường.</p> <p>- Việc đưa c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng ứng dụng v&agrave;o quản l&yacute; v&agrave; giảng dạy được nh&agrave; trường v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n quan t&acirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>2. Kh&oacute; khăn</strong></p> <p>&nbsp;- Nhận thức của một bộ phận gi&aacute;o vi&ecirc;n c&ograve;n hạn chế, chưa hiểu đầy đủ về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cho n&ecirc;n c&oacute; tư tưởng &ldquo;l&agrave;m được đến đ&acirc;u th&igrave; l&agrave;m&rdquo;; chưa thấy được &yacute; nghĩa việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, chưa c&oacute; sự đam m&ecirc; v&agrave; s&aacute;ng tạo, ngại &aacute;p dụng CNTT v&agrave;o giảng dạy.</p> <p>- &Yacute; thức tự học, tự bồi dưỡng, sử dụng CNTT của một số gi&aacute;o vi&ecirc;n chưa thường xuy&ecirc;n v&agrave; hiệu quả chưa cao; việc sử dụng, khai th&aacute;c mạng Internet chưa thường xuy&ecirc;n.</p> <p>- C&aacute;c phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong quản l&yacute;, đổi mới phương ph&aacute;p dạy học chưa đầy đủ v&agrave; đồng bộ.</p> <p><strong>II. NHIỆM VỤ TRỌNG T&Acirc;M</strong></p> <p>1. Triển khai c&oacute; hiệu quả Đề &aacute;n tăng cường ứng dụng&nbsp; &nbsp;c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong quản l&yacute; v&agrave; hỗ trợ hoạt động dạy học, nghi&ecirc;n cứu khoa học g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ng&agrave;y 25/01/2017 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ).</p> <p>2. Ho&agrave;n thiện cơ sở dữ liệu ng&agrave;nh.</p> <p>3. Tăng cường sử dụng sổ điểm điện tử trong nh&agrave; trường; tập trung x&acirc;y dựng v&agrave; khai th&aacute;c sử dụng c&oacute; hiệu quả kho b&agrave;i giảng e-learning, kho học liệu số của ng&agrave;nh phục vụ nhu cầu tự học của người học v&agrave; đổi mới, s&aacute;ng tạo trong hoạt động dạy, học. Ph&aacute;t động gi&aacute;o vi&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng b&agrave;i giảng e-learning v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o kho b&agrave;i giảng e-learning trực tuyến to&agrave;n ng&agrave;nh.</p> <p><strong>III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:</strong></p> <p><strong>1. Ứng dụng CNTT trong quản l&yacute;, chỉ đạo, điều h&agrave;nh:</strong></p> <p><strong>a) Chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p>- 100% CB, NV ứng dụng CNTT trong quản l&yacute;, chỉ đạo, điều h&agrave;nh v&agrave; ứng dụng trong hoạt động.</p> <p>- Website của trường hoạt động thường xuy&ecirc;n, hiệu quả, đ&uacute;ng quy định.</p> <p>- B&aacute;o c&aacute;o đầy đủ dữ liệu l&ecirc;n hệ thống cơ sở dữ liệu ng&agrave;nh đ&uacute;ng số liệu v&agrave; thời gian quy định.</p> <p><strong>b) Nội dung, biện ph&aacute;p:</strong></p> <p>- Kiện to&agrave;n tổ chức bộ phận phụ tr&aacute;ch CNTT của nh&agrave; trường: Đống ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Dung - Ph&oacute; Hiệu trưởng; đ/c Vũ Thị Lan - Nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p> <p>- Triển khai đồng bộ phần mềm quản l&yacute; trường học đảm bảo kết nối li&ecirc;n th&ocirc;ng dữ liệu từ trường đến Ph&ograve;ng, Sở.</p> <p>- Cung cấp th&ocirc;ng tin cơ sở dữ liệu to&agrave;n ng&agrave;nh để phục vụ nhu cầu th&ocirc;ng tin đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời cho c&aacute;c cấp từ trường học đến c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; gi&aacute;o dục v&agrave; Ch&iacute;nh phủ trong việc chỉ đạo điều h&agrave;nh quản l&yacute; v&agrave; v&agrave; ban h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch về gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo.</p> <p>- Nh&agrave; trường tham gia đầy đủ hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ qua mạng tại 3 điểm cầu Ph&ograve;ng GD v&agrave; ĐT, THCS Bắc L&yacute;, Tiểu học x&atilde; Nh&acirc;n Mỹ.</p> <p>- Tiếp tục sử dụng v&agrave; khai th&aacute;c c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phần mềm đ&atilde; được Bộ GD ĐT cung cấp d&ugrave;ng thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave; của Sở GD&amp;&amp;ĐT H&agrave; Nam quy định:</p> <p>+ Hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; Phổ cập gi&aacute;o dục v&agrave; chống m&ugrave; chữ <a href="http://pcgd.moet.gov.vn/">http://pcgd.moet.gov.vn</a>.</p> <p>+ Phần mềm thống k&ecirc; chất lượng gi&aacute;o dục tiểu học <u>htt://eqms.eos.edu.vn</u></p> <p>+ Phần mềm thống k&ecirc; số liệu quản l&yacute; gi&aacute;o dục <a href="http://thongke.smas.edu.vn/">http://thongke.smas.edu.vn</a></p> <p>+ Số điểm điện tử đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh;</p> <p>- Triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến, đặc biệt l&agrave; dịch vụ phục vụ phụ huynh v&agrave; học sinh.</p> <p>- Khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả website gi&aacute;o dục:</p> <p>+ Cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Bộ <a href="http://moet.edu.vn/">http://moet.edu.vn</a>.</p> <p>+ Cổng th&ocirc;ng tin của Sở <a href="http://www.hanam.edu.vn/">http://www.hanam.edu.vn</a>.</p> <p>+ Cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Ph&ograve;ng <u>htt://www.hanam.edu.vn/pgdlynhan</u>.</p> <p><strong>2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học</strong></p> <p><strong>a) Chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p>100% CB, GV, NV ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học.</p> <p><strong>b) Nội dung, biện ph&aacute;p:</strong></p> <p>- Triển khai phổ biến, hướng dẫn gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh khai th&aacute;c kho b&agrave;i giảng e-Learning của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tại địa chỉ <a href="http://elearning.moet.edu.vn/">http://elearning.moet.edu.vn</a> nhằm đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học.</p> <p>- Tham gia đầy đủ c&aacute;c cuộc thi ứng dụng CNTT của gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh như Thiết kế b&agrave;i giảng điện tử e-Learning, gi&aacute;o vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo tr&ecirc;n nền nagr CNTT, &hellip;</p> <p>- Ứng dụng CNTT đổi mới phương ph&aacute;p dạy theo hướng gi&aacute;o vi&ecirc;n tự t&iacute;ch hợp CNTT v&agrave;o từng m&ocirc;n học để n&acirc;ng cao hiệu quả b&agrave;i giảng, sử dụng phần mềm tr&igrave;nh chiếu. Tr&aacute;nh l&agrave;m dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một c&aacute;ch miễn cưỡng, l&uacute;ng t&uacute;ng.</p> <p>- Đẩy mạnh C&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng qua c&aacute;c hội nghị, hội thảo, cuộc thi để n&acirc;ng cao nhận thức cho CBQL, GV về vai tr&ograve; của ứng dụng CNTT trong c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Triển khai hạ tầng v&agrave; thiết bị CNTT</strong></p> <p><strong>a) Chỉ ti&ecirc;u</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT một c&aacute;ch hiệu quả v&agrave; thiết thực.</p> <p>- Trường c&oacute; &iacute;t nhất 11 m&aacute;y t&iacute;nh kết nối Internet phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập.</p> <p>- Sử dụng c&oacute; hiệu quả m&aacute;y ảnh kỹ thuật số để phục vụ việc lấy tư liệu đưa l&ecirc;n website.</p> <p>- Sử dụng, khai th&aacute;i triệt để ph&ograve;ng học Tiếng Anh.</p> <p><strong>b) Biện ph&aacute;p</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mua sắm bổ sung th&ecirc;m m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; thường xuy&ecirc;n sửa chữa khi m&aacute;y t&iacute;nh bị hoảng để gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện tiếp cận với CNTT, Internet v&agrave; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; gi&aacute;o dục. Khuyến kh&iacute;ch đầu tư trang thiết bị CNTT trong trường để gi&aacute;o vi&ecirc;n ứng dụng CNTT theo hướng t&iacute;ch hợp trực tiếp v&agrave;o trong c&aacute;c m&ocirc;n học do m&igrave;nh giảng dạy để bồi dưỡng n&acirc;ng cao nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chấp h&agrave;nh chế độ th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o qua thư điện tử, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; đ&uacute;ng thời hạn theo quy định.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n an ninh đối với c&aacute;c hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, webbite...). Thường xuy&ecirc;n r&agrave; so&aacute;t, khắc phục c&aacute;c nguy cơ mất an to&agrave;n, an ninh th&ocirc;ng tin. Đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền tới to&agrave;n thể CB, GV v&agrave; HS kỹ năng nhận biết, ph&ograve;ng tr&aacute;nh c&aacute;c nguy cơ mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin đối với c&aacute;c thiết bị CNTT c&aacute; nh&acirc;n như điện thoại th&ocirc;ng minh, m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y t&iacute;nh bảng.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p>100% CB, GV, NV thực hiện tốt</p> <p><strong>b) Biện ph&aacute;p:</strong></p> <p>- Nh&agrave; trường tạo điều kiện để CB, GV, NV tiếp tục được tham gia tập huấn về c&ocirc;ng nghệ, th&ocirc;ng tin do Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT v&agrave; cấp tr&ecirc;n tổ chức.</p> <p>- Nh&agrave; trường tạo điều kiện để CB, GV, NV được học tập, bối dưỡng n&acirc;ng cap năng lực ứng dụng CNTT đ&aacute;p ứng chuẩn kỹ năng sửa dụng CNTT quy định tại Th&ocirc;ng tư số 03/2014/TT-BTTTT ng&agrave;y 11/3/2014 của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng; kỹ năng đảm bảo an to&agrave;n, an ninh th&ocirc;ng tin; kỹ năng khai th&aacute;c sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phần mềm quản l&yacute; trong nh&agrave; trường.</p> <p>- Nh&agrave; trường tiếp tục n&acirc;ng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho CB, GV, NV th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n của nh&agrave; trường: Kỹ năng quản l&yacute;, khai th&aacute;c c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; v&agrave; cơ sở dữ liệu ng&agrave;nh; kỹ năng sử dụng phần mềm tr&igrave;nh chiếu, phần mềm soạn b&agrave;i giảng e-learing,...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nh&agrave; trường tổ chức qu&aacute;n triệt v&agrave; triển khai Th&ocirc;ng tư số 08/2010/TT-BGD&amp;ĐT ng&agrave;y 01/3/2010 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quy định sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4. Qu&aacute;n triệt, học tập c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về CNTT.</strong></p> <p><strong>a) Chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p>Qu&aacute;n triệt tới 100% CB, GV, NV</p> <p>100% CB, GV, NV thực hiện tốt.</p> <p>b) Nội dung, biện ph&aacute;p:</p> <p>Qu&aacute;n triệt đầy đủ c&aacute;c văn bản:</p> <p>1. Quyết định số 117/QĐ-TTg ng&agrave;y 25/1/2017 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt đề &aacute;n &ldquo;tăng cường ứng dụng CNTT trong quản l&yacute; v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c hoạt động dạy-học, nghi&ecirc;n cứu khoa học g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025&rdquo;.</p> <p>2. Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ng&agrave;y 06/11/2009 của Ch&iacute;nh phủ về quản l&yacute;, đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước.</p> <p>3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ng&agrave;y 10/4/2007 của Ch&iacute;nh phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nahf nước.</p> <p>4. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 15/7/2013 của Ch&iacute;nh phủ về quản l&yacute;, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet v&agrave; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng.</p> <p>5. Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ng&agrave;y 30/12/2014 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ quy định th&iacute; điểm thu&ecirc; dịch vụ CNTT trong cơ quan nh&agrave; nước.</p> <p>6. Chỉ thi số 15/CT-TTG ng&agrave;y 22/5/2012 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nh&agrave; nước.</p> <p>7. Th&ocirc;ng tư số 12/2016/TT-BGD ĐT ng&agrave;y 22/4/2016 quy định về ứng dụng CNTT trong quản l&yacute;, tổ chức đ&agrave;o tạo qua mạng.</p> <p>8. Th&ocirc;ng tư số 08/2010/TT-BGD&amp;ĐT ng&agrave;y 01/3/2010 của bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quy định sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục.</p> <p>9. Th&ocirc;ng tư số 53/2012/TT-BGD&amp;ĐT ng&agrave;y 20/12/2012 cảu Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử v&agrave; cổng th&ocirc;ng tin điện tử tại sơ sở gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, ph&ograve;ng gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo v&agrave; c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục Mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng&nbsp; v&agrave; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n.</p> <p>10. Th&ocirc;ng tư 22/2016/TT-BGDĐT ng&agrave;y 22/9/2016 Quy định đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh tiểu học.</p> <p>11. Th&ocirc;ng tư 07/2016/TT-BGDĐT ng&agrave;y 23/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo v&agrave; nội dung, quy tr&igrave;nh, thủ tục kiểm tra c&ocirc;ng nhận đạt chuẩn phổ cập gi&aacute;o dục, x&oacute;a m&ugrave; chữ.</p> <p>12. Th&ocirc;ng tư 35/2017/TT-BGDĐT ng&agrave;y 28/12/2017 quy định về quản l&yacute;, vận h&agrave;nh v&agrave; sử dụng hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; phổ cập gi&aacute;o dục, x&oacute;a m&ugrave; chữ.</p> <p>13. Th&ocirc;ng tư 21/2017/TT-BGDĐT ng&agrave;y 06/9/2017 quy định ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục.</p> <p>14. Kế hoạch số 345/KH-BGD&amp;ĐT ng&agrave;y 23/5/2017 thực hiện Đề &aacute;n &ldquo;Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản l&yacute; v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c hoạt động dạy-học, nghi&ecirc;n cứu khoa học g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo gia đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025&rdquo;.</p> <p>15. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ng&agrave;y 12/6/2018.</p> <p><strong>IV. C&Ocirc;NG T&Aacute;C THI ĐUA </strong></p> <p>Trường xếp loại đ&aacute;nh gi&aacute; thi đua về c&ocirc;ng t&aacute;c ứng dụng CNTT trong đổi mới giảng dạy, gi&aacute;o dục cho từng c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Kiện to&agrave;n tổ chức bộ phận phụ tr&aacute;ch CNTT.</p> <p>2. Nh&agrave; trường x&acirc;y dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019.</p> <p>3. Tổ chức thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c theo kế hoạch.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin năm học 2018-2019 của trường Tiểu học x&atilde; Nh&acirc;n Ch&iacute;nh. Trường y&ecirc;u cầu c&aacute;c tổ khối chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c bộ phận v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n nghi&ecirc;m t&uacute;c triển khai, thực hiện. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, nếu c&oacute; vấn đề kh&oacute; khăn, vướng mắc cần b&aacute;o c&aacute;o kịp thời về bộ phận phụ tr&aacute;ch./.</p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:612px"> <tbody> <tr> <td style="width:347px"> <p><strong><em>Nơi nh&acirc;̣n:</em></strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ph&ograve;ng GDĐT (để b&aacute;o c&aacute;o);</p> <p>- Ph&oacute; HT, TTCM, Nh&acirc;n vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch (để thực hiện);</p> <p>- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:265px"> <p><strong>HIỆU TRƯỞNG</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Trương Thị Ngọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>KẾ HOẠCH TỪNG TH&Aacute;NG</strong></p> <p><strong>&nbsp;Th&aacute;ng 9/2018</strong></p> <p>- R&agrave; so&aacute;t thực trạng thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng CNTT đầu năm học. C&oacute; kế hoạch tham mưu đề xuất cơ quan quản l&yacute; cấp tr&ecirc;n.</p> <p>- X&acirc;y dựng kế hoạch dạy, học v&agrave; ứng dụng CNTT, khai th&aacute;c, quản l&yacute; c&aacute;c thiết bị CNTT.</p> <p>- Tổ chức qu&aacute;n triệt, học tập c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị của Ch&iacute;nh phủ, bộ trưởng bộ GD về c&ocirc;ng t&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong ng&agrave;nh GD.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bồi dưỡng tập huấn cho gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng vi t&iacute;nh, soạn gi&aacute;o &aacute;n vi t&iacute;nh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cập nhật phần mềm sổ điểm điện tử.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&aacute;ng 10/201</strong><strong>8</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tập huấn sử dụng e-mail cho gi&aacute;o vi&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ứng dụng phần mềm quản l&yacute; gi&aacute;o dục, phần mềm phổ cập<strong>.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức thi năng lực sử dụng vi t&iacute;nh của gi&aacute;o vi&ecirc;n soạn gi&aacute;o &aacute;n vi t&iacute;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&aacute;ng 11/201</strong><strong>8</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt">- Tập huấn cho gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng mạng Internet.</p> <p style="margin-left:36.0pt">- &Aacute;p dụng phần mềm phổ cập trong quản l&yacute; HS.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - cập nhật sổ điểm điện tử đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&aacute;ng 12/201</strong><strong>8</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ho&agrave;n thiện cổng th&ocirc;ng tin, phục vụ hoạt động.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tập huấn cho gi&aacute;o vi&ecirc;n soạn gi&aacute;o &aacute;n điện tử.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&aacute;ng 1+2/201</strong><strong>9</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt">Cập nhật th&ocirc;ng tin bổ sung v&agrave;o phần mềm phổ cập.</p> <p style="margin-left:36.0pt">Cập nhật phần mềm sổ điểm điện tử đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh.</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt">&nbsp;</p> <p><strong>Th&aacute;ng 3+ 4 + 5/201</strong><strong>9</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt">Thu b&agrave;i giảng, b&agrave;i viết của gi&aacute;o vi&ecirc;n đăng tr&ecirc;n website.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin năm học.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif" style="height:2px; width:290px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: thnhanchinh

Xem thêm


Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi