Tin từ đơn vị khác

Hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"> &nbsp; Ng&agrave;y 13/4/2018, C&ocirc;ng ty TNHH v&agrave; truyền th&ocirc;ng Brandmax phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM triển khai chương tr&igrave;nh <em><strong>Hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa C&ocirc; g&aacute;i H&agrave; Lan</strong></em> cho học sinh trường tiểu học An Đổ- huyện B&igrave;nh Lục- tỉnh H&agrave; Nam. Ngo&agrave;i việc quảng b&aacute; c&aacute;c sản phẩm sữa C&Ocirc; G&Aacute;I H&Agrave; LAN,&nbsp;đại diện c&ocirc;ng ty đ&atilde; tặng sữa cho to&agrave;n bộ học sinh của nh&agrave; trường . C&ocirc;ng ty cam kết&nbsp; đảm bảo chất lượng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n thực phẩm đối với 2 sản phẩm sữa tặng cho học sinh cũng như tất cả c&aacute;c sản phẩm của&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">C&Ocirc; G&Aacute;I H&Agrave; LAN tr&ecirc;n thị trường.&nbsp;Học sinh nh&agrave; trường rất h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi do&nbsp;c&ocirc;ng ty tổ chức. Thay mặt nh&agrave; trường , thầy Đặng Minh Cường- Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; ph&aacute;t biểu&nbsp;cảm ơn Sở GD ĐT H&agrave; Nam, ph&ograve;ng GD ĐT B&igrave;nh Lục v&agrave; c&ocirc;ng ty&nbsp;TNHH&nbsp; truyền th&ocirc;ng Brandmax ,C&ocirc;ng ty TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM đ&atilde; d&agrave;nh t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u cho nh&agrave; trường.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của chương tr&igrave;nh:</span></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA17.jpg" style="height:523px; width:700px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA16.jpg" style="height:448px; width:600px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA15.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA%2014.jpg" style="height:884px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA13.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA11.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA10.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA9.jpg" style="height:884px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA8.jpg" style="height:884px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA6.jpg" style="height:884px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA5.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA4.jpg" style="height:845px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA3.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p> <p><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/S%E1%BB%AEA%202.jpg" style="height:493px; width:660px" type="image" /></p>
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi