Tin từ đơn vị khác

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
<p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; <span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong chuỗi c&aacute;c hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20-11. Ng&agrave;y 17/11/2017,&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px">&nbsp;trường Tiểu học An Đổ&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">tổ chức Hội diễn văn nghệ ch&agrave;o mừng 35 năm ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tham dự Hội diễn văn nghệ c&oacute; thầy Đặng Minh Cường&nbsp;&ndash; B&iacute; thư Chi bộ&nbsp;&ndash; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c em học sinh&nbsp;v&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c Phụ huynh học sinh tới dự. Đặc bi&ecirc;t, nh&agrave; trường c&ograve;n đ&oacute;n c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh truyền h&igrave;nh H&agrave; Nam t&aacute;c nghiệp đưa tin b&agrave;i về nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ngo&agrave;i c&aacute;c tiết mục do Đội văn nghệ của nh&agrave; trường, mỗi khối đ&oacute;ng g&oacute;p 2 tiết mục để tri &acirc;n c&aacute;c thầy gi&aacute;o c&ocirc; gi&aacute;o. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động văn h&oacute;a c&oacute; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t huy phong tr&agrave;o văn h&oacute;a, văn nghệ trong tập thể gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh&nbsp;v&agrave; cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em học sinh&nbsp;tăng cường sức mạnh, đo&agrave;n kết v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau. Đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m những ph&uacute;t thư gi&atilde;n, giải tr&iacute; bổ &iacute;ch sau những ng&agrave;y học tập căng thẳng, tạo điều kiện cho c&aacute;c em c&oacute; năng khiếu văn nghệ c&oacute; dịp được r&egrave;n luyện, thể hiện t&agrave;i năng bản th&acirc;n, gi&uacute;p nh&agrave; trường ph&aacute;t hiện những t&agrave;i năng mới để bồi dưỡng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_004.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></p> <p style="text-align:justify"><em>Thầy Đặng Minh Cường - Hiệu trưởng nh&agrave; trường khai mạc chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ.</em></p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_012.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" type="image" /></p> <p style="text-align:justify"><em>C&ocirc; Phạm Thị Th&uacute;y- MC dẫn chương tr&igrave;nh Giao lưu văn nghệ.</em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_016.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đội văn nghệ nh&agrave; trường đồng diễn</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_022.jpg" style="height:337px; width:600px" type="image" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Em Trần Nhung- Học sinh lớp 1A h&aacute;t b&agrave;i Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đi học</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_028.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_032.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Tiết mục văn nghệ do Khối 2 tr&igrave;nh b&agrave;y</em></p> <p style="text-align:center"><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_037.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_041.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Tiết mục văn nghệ của Khối 4</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_053.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_052.jpg" style="height:281px; width:500px" type="image" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>M&agrave;n biểu diễn ấn tượng của học sinh Khối 5</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/WP_20171117_059.jpg" style="height:393px; width:700px" type="image" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Thầy Hiệu trưởng tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh .</em></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hội diễn văn nghệ đ&atilde; kết th&uacute;c trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, đầm ấm, để lại nhiều cảm x&uacute;c trong l&ograve;ng mỗi thầy gi&aacute;o c&ocirc; gi&aacute;o&nbsp;v&agrave; c&aacute;c em học sinh.&nbsp;</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ch&uacute;c c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp trồng người, ch&uacute;c c&aacute;c em học sinh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi