Tin từ đơn vị khác

Hội nghị Công chức, Viên chức
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"> &nbsp;Ng&agrave;y 29&nbsp;th&aacute;ng 9 năm 2017, Trường tiểu học An Đổ long trọng tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức năm 2017. Về dự Hội nghị c&oacute; đ&ocirc;ng đủ C&aacute;n bộ, Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Hội nghị đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Đặng Minh Cường- B&iacute; thư chi bộ, Hiệu trưởng nh&agrave; trường tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o tổng kết năm học 2016- 2017 v&agrave;&nbsp; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017- 2018. C&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;&nbsp;C&aacute;n bộ, Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia tham luận, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều&nbsp;&yacute; kiến qu&yacute; b&aacute;u&nbsp; v&agrave;o bản b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;</span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">tổng kết&nbsp;v&agrave; phương hướng, nhiệm vụ&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"> do đồng ch&iacute; Hiệu trưởng tr&igrave;nh b&agrave;y. Hội nghị đ&atilde; đề ra quy chế chi ti&ecirc;u nội bộ, k&iacute; cam kết thi đua giữa c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; nh&agrave; trường. Tập thể nh&agrave; trường thống nhất cao x&acirc;y dựng Danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc trong năm học 2017- 2018.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của Hội nghị:</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/vien%20chuc.jpg" style="height:400px; width:713px" type="image" /></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/VIN%20CHUC%201.jpg" style="height:400px; width:713px" type="image" /></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/VIN%20CHUC%204.jpg" style="height:400px; width:713px" type="image" /></span></span></strong></p>
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi