Tin từ đơn vị khác

Lễ khai giảng
<h2 style="font-style:italic"><cite><span dir="ltr"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 5/9/2017, Thầy v&agrave; tr&ograve; trường tiểu học An Đổ long trọng tổ chức Lễ khai &nbsp;giảng năm học mới v&agrave; đ&oacute;n Bằng c&ocirc;ng nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ II, thư viện Xuất sắc.&nbsp;</span></span></span></cite></h2> <p><strong><cite><span dir="ltr"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh trong buổi lễ:</span></span></span></cite></strong></p> <p><cite><span dir="ltr"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21319172_365934407161813_490846209530067786_o%20(1).jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /></span></span></span></cite></p> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Học sinh lắng nghe Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21368904_365936790494908_6412102812869784453_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /></em></p> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thầy hiệu trưởng Đặng Minh Cường đ&aacute;nh trống khai trường.</em></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21319275_365935697161684_8614568483237101228_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /></em></p> <p><em>&nbsp; &nbsp; &Ocirc;ng Trần B&aacute; Long- Thường vụ huyện ủy trao Bằng c&ocirc;ng nhận trường chuẩn QG mức độ II v&agrave; tặng hoa nh&agrave; trường.</em></p> <ol> <li>&nbsp;</li> <li><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21369017_365934920495095_4293859089482135268_o.jpg" style="height:400px; width:300px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21369017_365934920495095_4293859089482135268_o(1).jpg" style="height:400px; width:300px" type="image" /></em></li> </ol> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<em> &Ocirc;ng Pham Xu&acirc;n Sinh- Ph&oacute; BT Đảng ủy- chủ tịch UBND x&atilde; An Đổ ph&aacute;t biểu.</em></p> <p><strong>C&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, doanh nghiệp tặng hoa cho thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường. Đại biểu tặng qu&agrave; cho Học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn :</strong></p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21273773_365935167161737_3760358685375895272_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21368644_365935220495065_5207119620715682904_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21316097_365934747161779_638081900811877590_o.jpg" style="height:405px; width:309px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21273365_365935003828420_4427831141448461981_o.jpg" style="height:337px; width:600px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21273043_365935127161741_914641946108263464_o%20(1).jpg" style="height:719px; width:404px" type="image" /></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21318979_365935277161726_7752404918445747002_o.jpg" style="height:337px; width:600px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21366758_365935443828376_5002204647048318443_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21273644_365935537161700_3248729926699960136_o.jpg" style="height:350px; width:600px" type="image" /></em></p> <p><strong><em>Một số hoạt động văn nghệ:</em></strong></p> <p><strong><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21366601_365935577161696_7749665311490686190_o.jpg" style="height:579px; width:325px" type="image" /></em></strong></p> <p><strong><em><input alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/files/21316533_365935997161654_3500328280245000378_o.jpg" style="height:350px; width:624px" type="image" /></em></strong></p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi