tin tức-sự kiện

PTE Academic - Lựa chọn mới dành cho người thi chứng chỉ tiếng Anh
<p class='MsoNormal' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);'><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>PTE&nbsp;</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>Academic (PTE</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>A</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>)&nbsp;</span></span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>là&nbsp;</span><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>một loại bài khảo thí trình độ&nbsp;</span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>tiếng&nbsp;</span><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>Anh học thuật cấp quốc tế, kết quả sử dụng trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho học tập tại các trường, việc làm, định cư hoặc các mục đích khác.<o:p style='margin: 0px; padding: 0px;'></o:p></span></p><p class='MsoNormal' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'><o:p style='margin: 0px; padding: 0px;'>&nbsp;</o:p></span></p><p class='MsoNormal' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>Bài thi được thực hiện trực tuyến trên máy tính và được tổ chức tại hơn&nbsp;</span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>200</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>hội đồng thi&nbsp;</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>tại 46</span></span><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>&nbsp;quốc gia trên thế giới</span></span><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;'>. Tại Việt Nam,&nbsp;</span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>Đức Anh EduConnect là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chính thức được Pearson</span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>&nbsp;</span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>ủy quyền tổ chức dịch vụ thi<span style='margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 73, 125);'>&nbsp;</span>khảo thí tiếng Anh PTEA tại Việt Nam</span><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>với các trung tâm thi</span><span lang='VI' style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>&nbsp;tại&nbsp;<a href='http://pteacademic.ducanh.edu.vn/trung-tam-thi-ha-noi-d128.html' style='margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 65, 117);'><span style='margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);'>Hà Nội</span></a>&nbsp;và&nbsp;<a href='http://pteacademic.ducanh.edu.vn/trung-tam-thi-hcm-d129.html' style='margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 65, 117);'><span style='margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);'>HCMC</span></a>.</span><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'><o:p style='margin: 0px; padding: 0px;'></o:p></span></p><p class='MsoBodyText' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);'><span class='c1' style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;'>&nbsp;</span></span></p><p class='MsoCaption' align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);'><strong style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;'><o:p style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: Calibri;'>&nbsp;<img alt='2. VÌ SAO NÊN THI PTE ACADEMIC?' src='http://dantri4.vcmedia.vn/kLmtCyYGgph1lHhk1u5h/Image/2014/09/a1-86314.jpg' style='margin: 0px; padding: 0px;'><br style='margin: 0px; padding: 0px;'></span></o:p></span></strong></p><p class='MsoCaption' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);'><strong style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px;'><o:p style='margin: 0px; padding: 0px;'><span style='margin: 0px; padding: 0px; font-family: Calibri;'>&nbsp;</span></o:p></span></strong></p>
Tác giả: demo

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường