tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LÝ THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO TINH THẦN THÔNG TƯ 09/2009/BGD-ĐT.

 Căn cứ vào Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

         Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật,

          Trường TH Bắc Lý thực hiện công khai cho năm học 2017-2018 như sau:

         - Công khai và công bố trong các cuộc họp của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

       - Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

       - Đối với nội dung “Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh.

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường