tin tức-sự kiện

ĐẢY MẠNH PHONG TRÒA THI ĐUA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 19 tháng 10 năm 2016, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020.

        Để triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả, trường TH Bắc Lý đã triển khai phong trào thi đua năm học 2018 -2019  với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong đó hướng dẫn chi tiết mục đích, nội dung, tổ chức thực hiện và tiến độ triển khai, kèm theo các gợi ý về cách thức thực hiện cụ thể đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các cơ sở giáo dục.

Sau một thời gian triển khai, cán bộ GV đã  thực hiện các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo từ bản thân mỗi CBNGNLĐ, từ tổ chuyên môn, phòng đến các nhà trường. Kết quả  có 3 nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” được thành lập và 141 cá nhân đăng ký thực hiện. Các nội dung công việc đăng ký thực hiện đều hết sức cụ thể với mục đích chính là nâng cao chất lượng dạy và học.  

     Đây là phong trào thi đua mới, tuy nhiên bước đầu cho thấy trong quá trình triển khai ở cơ sở có những thuận lợi như: Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Chương trình hành động của các cấp, các ngành, của địa phương, đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thể hiện tính tự giác, quyết tâm thực hiện; đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả; Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đây là cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực trong đơn vị; Thường xuyên, tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp, giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn, trong nhà trường, trong các chuyên đề liên trường, cụm trường.

    Bên cạnh đó còn có những khó khăn tác động đến: Do đây là phong trào thi đua mới được triển khai nên số nhóm, số người đăng ký so với tỷ lệ giáo viên chưa nhiều; Một số CBGVNV chưa thực sự cố gắng, chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Một số đồng chí còn lúng túng, chưa tìm ra được nội dung thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học, chưa tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Một số trường chất lượng 2 mặt giáo dục của học sinh chưa cao cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường