Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
CV số 319/PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 5... Chi tiết
2018-04-27
CV số 229/PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 4 cáp TH... Chi tiết
2018-03-30
CV số 150/PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 3 cấp TH... Chi tiết
2018-02-28
Công văn số 78/SGD ĐT
Chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương t... Chi tiết
2018-01-19
Số: 36/2017/TT-BGDĐT
BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI C... Chi tiết
2017-12-28
Số: 2080/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG Đ... Chi tiết
2017-12-22
Số 960/PGD ĐT - CNTT
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong qu... Chi tiết
2017-10-30
Số: 01/GUTĐ-TH
GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ BAN CHẤP ... Chi tiết
2017-10-14
Số : 01 / NQ-TH
Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và l... Chi tiết
2017-10-14
Số: 05/KH -TH
Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học... Chi tiết
2017-09-21
CV số 743/HD -PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công ch... Chi tiết
2017-09-21
Số 726/HD -GD ĐT
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường h... Chi tiết
2017-09-18
Số 27/KH-THBL
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-15
56: 1246 /SGDDT-GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 201... Chi tiết
2017-09-05
S6 2462/UBND- KG VX
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 20... Chi tiết
2017-08-30
Số: 2699/CT-BGDĐT
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - ... Chi tiết
2017-08-08
Số 23/2017-QĐUBND
Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên m... Chi tiết
2017-07-28
Số: 2793/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dan... Chi tiết
2017-06-30
Số: 61/2017/TT-BTC
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠ... Chi tiết
2017-06-15
Số: 22/2016/TT-BGDĐT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH... Chi tiết
2016-09-22
3131/CT-BGDĐT
Chỉ thị - Thông báo cuc_ktkdcl: Phối hợp chỉ ... Chi tiết
2015-08-25
30 /2014/TT-BGDĐT
Thông tư 30 /2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học ... Chi tiết
2014-11-11
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
29-NQ/TW
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Tr... Chi tiết
2013-11-04