Tin tức : Công nghệ thông tin/

Ke hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016

28/02/2016

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN BA  SAO

                                       .

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 07/KH-THBS                    

Ba Sao, ngày 15 tháng 09  năm 2015

           

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

- Căn cứ vào Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan quan nhà nước

- Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ–TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011–2015;

- Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát Triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020

- Căn cứ vào kế hoạch 1827/KH-UBND ngày 23/10/2013 Thực hiện Chỉ thị 15/2012/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch  năm học và đặc điểm tình hình năm học 2015 - 2016 của trường  Tiểu học thị trấn Ba Sao

Trường Tiểu học thị trấn Ba Sao lập kế hoạch về  thực hiện nhiệm vụ CNTT như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 29

- Trong đó số giáo viên: 25

- Tổng số học sinh : 383

- Tổng số lớp: 14

2. Thiết bị phục vụ quản lý và giảng dạy:

          - Đường truyền internet:02

- Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 08

Trong đó:   

+ Số máy vi tính để bàn: 03

+ Số máy tính xách tay: 05

          - Số máy in: 03

          - Số máy in đa năng: 01

- Số thiết bị nghe nhìn:

+ Máy chiếu Projector: 02

+ Ti vi: 01

+ Đầu đĩa: 01.

- Phòng Tin học: 1 bộ máy tính và 12 màn hình và có kết nối internet.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

a. Quan triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới toàn thể CB GV NV trong nhà trường; quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục.

b. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong trường học.

c. Tiếp tục triển khai, khai thác, ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm trong dạy - học và quản lý trường học.

d.Triển khai họp trực tuyến từ nhà trường đến PGD.

e. Khai thác , sử dụng và dạy học bằng mã  nguồn mở; chương trình công nghệ giáo dục;...Tổ chức cho học sinh tham gia sân chơi trí tuệ trên mạng intertet: iolympic tiếng Anh trên internet (IOE), thi giải toán qua internet (violympic),....

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT. Quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên trong trường về tinh thần nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT như: Luật Công nghệ thông tin, Quyết định số 1605/QĐ-TTG ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015; Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Hà nam phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1700/QĐ- UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020; Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của BGDĐTquy định về tổ chức hoạt động , sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại SGS ĐT, PGD ĐT và các cơ sở giáo dục mầm nôn, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 1827/KH- UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về Thực hiện Chỉ thị 15/2012/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 1043/SGD ĐT- CNTT& TTHSSV ngày 19/8/2015; Công văn số 1053/SGD ĐT- CNTT&TTHSSV ngày 21/8/2015; Công văn số 1130/SGDĐT- CNTT&TTHSSV ngày 08/9/2015; Công văn số 1186/SGD ĐT- CNTT&TTHSSV ngày 18/9/2015; Công văn số 1237/SGD ĐT- CNTT&TTHSSV ngày 18/9/2015; Kế hoạch số 1238/KH- SGĐĐT ngày 01/10/2015 của SGDĐT Hà Nam về công tác ứng dụng CNTT;Công văn số 328/PGDĐT- CNTT ngày 8/10/2015 của  Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kim  năm học 2015-2016.

b. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong trường học:

- Duy trì đường truyền internet bằng cáp quang tới trường học; lựa chọn nhà cung cấp đường truyền internet có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, đảm bảo đường truyền internet hoạt động tốt trong suốt năm học.

- Trang bị  máy tính máy in đủ phục vụ công tác quản lý điều hành và khai thác tài nguyên dạy học cho giáo viên, học sinh. Mỗi cán bộ quản lý, nhân viên kế toán có 01 máy tính nối mạng internet; thư viện có máy tính dùng riêng.

c. Tiếp tục triển khai, khai thác, ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm trong dạy- học và quản lý  trường học, hệ thông website của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục: Quản lý điểm trực tuyến ( sổ điểm điện tử), quản lý nhân sự , xếp thời khóa biểu, kế toán,... trong nhà trường. Lãnh đạo trong nhà trường biết ứng dụng CNTT trong quản lý (soạn thảo văn bản, khai thác, sử dụng các ứng dụng trực tuyến do sở và PGD cung cấp...). Thực hiện gửi, nhận thông tin qua email nội bộ (@hanam.edu.vn) và qua website; 100% cán bộ giáo viên được cấp và sử dụng email nội bộ của ngành; 100% cán bộ quản lý biết tiếp nhận văn bản trên website của PGD và trên hòm thư của nhà trường.

- Triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập của học sinh tới phụ huynh. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

- Tăng cường bảo mật dữ liệu, bảo mật các tài khoản (email hệ thống quản lý nhà trường, quản lý thi ,...) coi đây là tài sản “vô hình” của nhà trường.

- Trong năm học nhà trường phải có website của trường; duy trì hoạt động và cập nhật thường xuyên lên website của trường (tích hợp trong hệ thống thông tin của Sở GD và ĐT Hà Nam. Nhà trường hoàn thành cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin  điện tử và quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục (prosoft.QA). Thực hiện xếp thời khóa biểu, sổ điểm điện tử, sổ liên  lạc điện tử bằng phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến.

- Hướng dẫn phổ biến cho cán bộ, giáo viên khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:

+ Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn

+ Sở GD&ĐT: Tại địa chỉ www.hanam.edu.vn

+ Phòng GD&ĐT: Tại địa chỉ www.hanam.edu.vn/pdgkimbang

+ Trường Tiểu học Ba Sao: Tại địa chỉ www.hanam.edu.vn/thbasao

d. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã  nguồn mở; chương trình công nghệ giáo dục;....Tổ chức cho học sinh tham gia sân chơi trí tuệ trên mạng intertet: violympic tiếng Anh trên internet (IOE), thi giải toán qua internet (violympic),....

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo trường triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của ngành về CNTT. 

2. Xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến đến toàn thể GV, nhân viên để triển khai thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2015-2016

 

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Tháng

Những công việc chính

 

Tháng

9/ 2015

      - Triển khai phổ cập và cập nhật số liệu trên hệ thống(http://hanam.pcgd.vemis.vn)

      - Tổ chức cho HS giải Olympic Toán, TV, tiếng Anh ;IOE qua mạng internet cấp trường.

 

 

 

Tháng

10/ 2015

      -  Duy trì việc tổ chức cho HS giải Olympic Toán, IOE T.Anh qua mạng internet cấp trường.Thi Olympic tiếng Anh cấp trường, cấp huyện.

      - Báo cáo thống kê lên hệ thống online (http:thongke.

smas.edu.vn)

      - GV tập huấn  sử dụng phần mềm (sổ điểm online)  nhận xét đánh giá HS tiểu học theo thông tư 30/2014/BGDĐT.

      - Nhận xét đánh giá  HS thường xuyên (tháng 1,2) theo Thông tư 30/2014/BGDĐT trong phần mềm (sổ điểm online).

Tháng

11-12/ 2015

      - Đánh giá nhận xét HS thường xuyên (tháng 3,4) theo Thông tư 30/2014/BGDĐT trong phần mềm (sổ điểm online).      .

      - Tổ chức thi Olympic Toán, bằng Tiếng Việt; IOE T.Anh qua mạng internet cấp trường.Thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet cấp tỉnh.

      -  Đón đoàn kiểm tra PGD về thực trạng ứng dụng CNTT trong việc sử dụng sổ điểm online trong nhà trường

      - GV tập huấn sử dụng sổ liên lạc điện tử.

Tháng

1-2/ 2016

      -  Đánh giá nhận xét HS thường xuyên (tháng 5,6)  theo Thông tư 30/2014/BGDĐT trong phần mềm (sổ điểm online).

     - Tổ chức thi Olympic Toán, TV; IOE tiếng Anh  qua mạng internet cấp huyện.

      - Báo cáo sơ kết lĩnh vực CNTT.

 

 

Tháng 3,4,5/2016

       - Đánh giá nhận xét HS (tháng 7,8,9), hoàn thiện học bạ, hoàn thành chương trình lớp học... theo Thông tư 30/2014/BGDĐT trong phần mềm (sổ điểm online).

      - Tổ chức thi Olympic Toán, TV; IOE tiếng Anh  qua mạng internet cấp huyện.

      - Hoàn hiện các biểu mẫu thống kê trực tuyến.

      - Báo cáo tổng kết năm học về CNTT.

 

  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường Tiểu học thị trấn Ba Sao. Toàn trường xác định đây là một việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục năm học 2015 - 2016./.

                                                        

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/c);

- Các tổ CM, đoàn thể;

- Lưu: NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

Vũ Thị Mai Hoài

 

TH Ba Sao

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-04-11

  • 2018-04-11

  • 2018-04-11

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 13

Tổng lượng truy cập: 195013