Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
95/KH-THBS
BIÊN BẢN HỌP V/v về việc rà soát, bổ... Chi tiết
2018-09-15
489/SGDĐT- GDTH
Triển khai tập huấn rại địa phương và tổng kết năm... Chi tiết
2018-04-10
1125/NGCBLGD-CSNGCB
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV... Chi tiết
2017-08-18
712 /PGDĐT
Chấn chỉnh.... Chi tiết
2016-12-09
22/2016/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh... Chi tiết
2016-09-22
03/KH-THBS
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC... Chi tiết
2016-09-20
11/KH-THBS
Kế hoạch tổ chuyên môn 2+3 năm học 2016 - 2017. Chi tiết
2016-09-01
12/KH-THBS
Kế hoạch tổ chuyên môn tổ 1 năm học 2016 - 2017. Chi tiết
2016-09-01
06/KH-THBS
Kế hoạch hoạt động chi đoàn năm học 2016 - 2017. Chi tiết
2016-08-05
07/KH-THBS
Kế hoạch lao động của trường Tiểu học thị trấn Ba... Chi tiết
2016-08-03
02/KH-THBS
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm... Chi tiết
2015-09-15
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07

Ba công khai

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 29

Tổng lượng truy cập: 195029