TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHĨA-BÌNH LỤC

Tin từ đơn vị khác

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
<p style="text-align:center"><span style="color:#000000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>S&Aacute;NG KIẾN KINH NGHIỆM </em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MỘT SỐ GIẢI PH&Aacute;P N&Acirc;NG CAO HIỆU QUẢ</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GIỜ DẠY VĂN BẢN TRONG M&Ocirc;N NGỮ VĂN&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;A . PHẦN MỞ ĐẦU</span></p> <p><span style="color:#000000">I. Cơ sở l&iacute; luận:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngữ văn l&agrave; <em>m&ocirc;n học nghệ thuật</em>, đặc biệt l&agrave; phần văn học ( văn bản ) .Văn học d&ugrave;ng chất liệu hiện thực kết hợp <em>nghệ thuật ng&ocirc;n từ </em>để <em>phản &aacute;nh hiện thực, thể hiện</em> <em>tư tưởng t&igrave;nh cảm của t&aacute;c giả</em> .V&igrave; vậy dạy văn học l&agrave; khai th&aacute;c nghệ thuật ng&ocirc;n từ để l&agrave;m r&otilde; nội dung hiện thực v&agrave; tư tưởng t&igrave;nh cảm của t&aacute;c giả .<img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/15325654392584160785/tintuc/IMG-20140930-00070.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ đ&oacute;, <em>dạy văn học</em> người&nbsp; gi&aacute;o vi&ecirc;n phải gi&uacute;p học sinh thấy được c&aacute;i hay, c&aacute;i đẹp về nội dung v&agrave; nghệ thuật của t&aacute;c phẩm , qua đ&oacute; cảm nhận được điều nh&agrave; văn muốn gửi đến người đọc .Mặc kh&aacute;c th&ocirc;ng qua việc học&nbsp; những tiết văn&nbsp; học, gi&aacute;o vi&ecirc;n cần r&egrave;n luyện cho học sinh kĩ năng tự kh&aacute;m ph&aacute;, cảm thụ một t&aacute;c phẩm văn học, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; khả năng giao tiếp đạt hiệu quả.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Một tiết dạy&nbsp; văn học th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng c&oacute; thể được đ&aacute;nh gi&aacute; ở nhiều cấp độ. Cụ thể l&agrave; : </em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <em>Kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu</em>: Khai th&aacute;c nội dung, nghệ thuật thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c, sử dụng phương ph&aacute;p chưa ph&ugrave; hợp</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <em>Đạt y&ecirc;u cầu</em>: Khai th&aacute;c đầy đủ nội dung, nghệ thuật , sử dụng phương ph&aacute;p ph&ugrave; hợp&nbsp; với m&ocirc;n học ,thực hiện linh hoạt c&aacute;c kh&acirc;u l&ecirc;n lớp , ph&acirc;n phối thời gian cho c&aacute;c kh&acirc;u hợp l&iacute;. Tổ chức cho học sinh học tập t&iacute;ch cực .c&oacute; ch&uacute; &yacute; gi&aacute;o dục cho HS</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <em>Kh&aacute;</em>: Ti&ecirc;u chuẩn như đạt y&ecirc;u cầu , nhưng b&agrave;i dạy phải c&oacute; cảm x&uacute;c , học sinh bước đầu cảm nhận , học tập được c&aacute;i hay c&aacute;i đẹp của t&aacute;c phẩm .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <em>Giỏi</em>: Như ti&ecirc;u chuẩn kh&aacute; , HS x&uacute;c động v&agrave; cảm nhận được c&aacute;i hay c&aacute;i đẹp của t&aacute;c phẩm , đồng cảm với t&aacute;c giả (cảm nhận được những điều m&agrave; nh&agrave; văn gữi v&agrave;o t&aacute;c phẩm), học tập được những đặc sắc về nghệ thuật của t&aacute;c phẩm.</span></p> <p><span style="color:#000000">II . Cơ sở thực tiễn</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực trạng đ&aacute;ng lo ngại l&agrave; học sinh b&acirc;y giờ kh&ocirc;ng c&ograve;n th&iacute;ch học văn. Thực trạng n&agrave;y l&acirc;u nay đ&atilde; được b&aacute;o động . Ai đ&atilde; trực tiếp dạy v&agrave; chấm b&agrave;i l&agrave;m văn của học sinh trong những năm gần đ&acirc;y mới thấy cần thiết phải c&oacute; những thay đổi về phương ph&aacute;p dạy văn v&agrave; học văn hiện nay. Qua c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy cũng như chấm trả c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra Ngữ văn, t&ocirc;i nhận thấy c&oacute; rất nhiều những biểu hiện thể hiện t&acirc;m l&yacute; ch&aacute;n học văn của học sinh&nbsp;, cụ thể l&agrave;:</span></p> <p><span style="color:#000000">- <em>Học&nbsp; sinh thờ ơ với Văn</em><em>:</em> Những năm gần đ&acirc;y, nhiều người quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục kh&ocirc;ng khỏi lo ngại trước một thực trạng, đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m l&yacute; thờ ơ với việc học văn ở c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng. Điều đ&aacute;ng buồn nhất cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy văn l&agrave; nhiều học sinh c&oacute; năng khiếu văn cũng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều hứng th&uacute; học văn ngay ở tr&ecirc;n lớp cũng như kh&ocirc;ng muốn tham gia đội tuyển văn. C&aacute;c em &nbsp;d&agrave;nh thời gian học c&aacute;c m&ocirc;n kh&aacute;c nhiều hơn.&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khả năng tr&igrave;nh b&agrave;y:</em> Khi HS tạo lập một văn bản gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nhận ra những lỗi sai cơ bản của học sinh như: d&ugrave;ng từ sai, viết c&acirc;u sai, viết ch&iacute;nh tả sai, bố cục v&agrave; lời văn hết sức lủng củng, thiếu logic. Đặc biệt c&oacute; những b&agrave;i văn diễn đạt ng&ocirc; ngh&ecirc;, tối nghĩa, lủng củng ...</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong nh&agrave; trường hiện nay, nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy văn học c&ograve;n chưa thật sự ch&uacute; &yacute; đến đặc trưng của bộ m&ocirc;n, chỉ ch&uacute; &yacute; cung cấp&nbsp; đủ nội dung b&agrave;i học theo một tr&igrave;nh tự&nbsp; cứng nhắc kh&ocirc; khan, m&aacute;y&nbsp; m&oacute;c, thiếu cảm hứng , thiếu sự đồng cảm với nh&agrave; văn. Từ đ&oacute; học sinh ch&aacute;n học m&ocirc;n văn. C&oacute; thể n&oacute;i t&aacute;c phẩm văn học l&agrave; một m&oacute;n ăn tinh thần. Gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; người chế biến, phục vụ. Học sinh l&agrave; thực kh&aacute;ch .Kh&aacute;ch c&oacute; ăn ngon hay kh&ocirc;ng - t&acirc;m hồn người thưởng thức c&oacute; l&acirc;ng l&acirc;ng , rung động, say sưa,&nbsp; ng&acirc;y ngất hay kh&ocirc;ng&nbsp; - l&agrave; do ở người chế biến phục vụ .C&ugrave;ng l&agrave; một t&aacute;c phẩm văn học nếu GV biết c&aacute;ch khai th&aacute;c ,hướng dẫn ,diễn giảng đ&uacute;ng chỗ, đ&uacute;ng l&uacute;c th&igrave; HS sẽ rung động, khắc s&acirc;u ,y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; nhớ m&atilde;i . Vậy GV phải l&agrave;m g&igrave; để dạy một tiết văn học đạt hiệu quả v&agrave; c&oacute; thể xem l&agrave; kh&aacute; ?</span></p> <p><span style="color:#000000">B. PHẦN NỘI DUNG</span></p> <p><span style="color:#000000">I . Những s&aacute;ng kiến v&agrave; việc l&agrave;m cụ thể</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để c&oacute; được một tiết giảng văn hay, hấp dẫn được học sinh, trong qu&aacute; tr&igrave;nh soạn giảng, gi&aacute;o vi&ecirc;n cần l&ecirc;n kế hoạch soạn giảng cụ thể cho từng phần, từng mục. Cần c&oacute; c&aacute;c dự thảo về phương ph&aacute;p, biện ph&aacute;p dạy học. Vận dụng linh hoạt c&aacute;c phương ph&aacute;p dạy học, x&aacute;c định v&agrave; ph&acirc;n loại đối tượng học sinh ph&ugrave; hợp với từng hoạt động học tập. Lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức khơi gợi hứng th&uacute; học tập ở học sinh. Phải nắm r&otilde; quan điểm dạy học t&iacute;ch hợp, x&aacute;c định r&otilde; vai tr&ograve; của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh trong giờ học. Gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&oacute;ng v&agrave;i tr&ograve; chủ đạo tổ chức hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức bằng c&aacute;c phương ph&aacute;p dạy học cụ thể. Học sinh đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực, chủ động lĩnh hội tri thức tr&ecirc;n cơ sở hướng dẫn của gi&aacute;o vi&ecirc;n. Muốn giải quyết tốt c&aacute;c vấn đề n&agrave;y, theo t&ocirc;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh soạn giảng một tiết Ngữ văn cần thực hiện tốt c&aacute;c y&ecirc;u cầu sau:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">1. Chuẩn bị :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>1.1 . Chuẩn bị chung</em> :</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đọc kĩ mục ti&ecirc;u cần đạt của tiết dạy, b&aacute;n s&aacute;t định hướng của chuẩn kiến thức kỹ năng.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Chuẩn bị phương ph&aacute;p, phương tiện dạy học ph&ugrave; hợp.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Chuẩn bị của thầy v&agrave; tr&ograve; .</span></p> <p><span style="color:#000000">a/ Về văn bản :</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute; &yacute; ho&agrave;n cảnh ra đời, thể loại, nội dung, nghệ thuật của một t&aacute;c phẩm văn học: ( T&aacute;c phẩm phản &aacute;nh hiện thực g&igrave; ? Tư tưởng t&igrave;nh cảm g&igrave; của nh&agrave; văn ?&nbsp; Điều nh&agrave; văn muốn gởi đến bạn đọc l&agrave; g&igrave; ? C&aacute;i hay ,c&aacute;i l&agrave;m n&ecirc;n sự rung động của t&aacute;c phẩm l&agrave; ở chổ n&agrave;o&nbsp; ?&nbsp; Để truyền đạt những th&ocirc;ng tin của t&aacute;c phẩm, cần ch&uacute; &yacute; tổ chức học sinh hoạt động như thế n&agrave;o ?. . .</span></p> <p><span style="color:#000000">b/ Về t&aacute;c giả :</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Ch&uacute; &yacute; cuộc đời , tư tưởng , t&igrave;nh cảm , quan&nbsp; điểm&nbsp; sống của t&aacute;c giả .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + V&iacute; dụ : Hiểu r&otilde; những điều ấy về t&aacute;c giả Thanh Hải gi&aacute;o vi&ecirc;n mới c&oacute; thể rung động v&agrave; cảm nhận được c&aacute;i hay c&aacute;i đẹp của nội&nbsp; dung v&agrave; nghệ thuật của b&agrave;i thơ &ldquo;<em>Mu&agrave; xu&acirc;n nho nhỏ&rdquo; </em>&nbsp;của &ocirc;ng .</span></p> <p><span style="color:#000000">- Về ho&agrave;n cảnh lịch sử : Ch&uacute; &yacute; lịch sử giai đoạn n&agrave;o ? T&igrave;nh h&igrave;nh x&atilde; hội l&uacute;c đ&oacute; ra sao ?. Ho&agrave;n cảnh lịch sử l&uacute;c đ&oacute; c&oacute; ảnh hưởng g&igrave; đến việc ra đời v&agrave; nội dung được phản &aacute;nh trong t&aacute;c phẩm ?</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>1.2. Chuẩn bị cụ thể :</em> Soạn gi&aacute;o &aacute;n&nbsp; cần ch&uacute; &yacute; :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* Mục ti&ecirc;u b&agrave;i học</em> : Đọc kĩ mục ti&ecirc;u b&agrave;i học, x&aacute;c định <em>lượng kiến thức cần</em> <em>thiết</em> cung cấp cho học sinh trong một tiết học. X&aacute;c định đ&acirc;u l&agrave; <em>nội&nbsp; dung trọng t&acirc;m</em> cần phải khắc s&acirc;u cho học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* Chuẩn bị phương ph&aacute;p phương tiện&nbsp; dạy ph&ugrave; hợp</em> :</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&ocirc;ng thường trong một tiết học&nbsp; văn gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng kết hợp nhiều phương ph&aacute;p như : Đọc diễn cảm, đ&agrave;m thoại vấn đ&aacute;p, dụng cụ trực quan, n&ecirc;u v&agrave; giải quyết vấn đề, diễn giảng, thuyết tr&igrave;nh dưới c&aacute;c h&igrave;nh thức hoạt động c&aacute; thể, hoạt động nh&oacute;m, vừa hoạt động&nbsp; c&aacute; thể vừa hoạt động nh&oacute;m &hellip;tuy nhi&ecirc;n&nbsp; d&ugrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng phương ph&aacute;p ,phương tiện , h&igrave;nh thức dạy học n&agrave;o th&igrave; vấn đề học sinh hoạt động để tự ph&aacute;t hiện t&igrave;m ra tri thức cũng l&agrave; vấn đề được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu quyết định kết quả tiết dạy .</span></p> <p><span style="color:#000000">* Chuẩn bị của thầy v&agrave; tr&ograve;: <em>Thầy :</em> <em>Đọc kĩ t&aacute;c phẩm : T&aacute;c phẩm tự sự hay trữ t&igrave;nh</em></span></p> <p><span style="color:#000000">a .&nbsp; Dạy t&aacute;c phẩm tự sự cần ch&uacute; &yacute; :</span></p> <p><span style="color:#000000">+&nbsp; Cốt truyện: Kể chuyện g&igrave; ? Th&ocirc;ng qua cốt truyện t&aacute;c giả muốn phản &aacute;nh hiện thực g&igrave; ? Muốn n&oacute;i l&ecirc;n tư tưởng t&igrave;nh cảm g&igrave; của m&igrave;nh?&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Nh&acirc;n vật : Hệ thống nh&acirc;n vật của t&aacute;c phẩm.&nbsp; Nh&acirc;n vật ch&iacute;nh l&agrave; ai ? Nh&acirc;n vật ch&iacute;nh diện . Nh&acirc;n vật phản diện . Nh&acirc;n vật c&oacute; ngoại h&igrave;nh, cử chỉ, h&agrave;nh động, lời n&oacute;i , nội t&acirc;m như thế n&agrave;o ? Th&ocirc;ng qua ngoại h&igrave;nh, h&agrave;nh động, nội t&acirc;m &hellip; của nh&acirc;n vật =&gt; nh&acirc;n vật c&oacute; t&iacute;nh c&aacute;ch g&igrave; ? Qua nh&acirc;n vật t&aacute;c giả muốn gởi đến ch&uacute;ng ta th&ocirc;ng điệp g&igrave; ? Nghệ thuật x&acirc;y dựng nh&acirc;n vật của t&aacute;c giả c&oacute; g&igrave; độc đ&aacute;o ? <em>Điều g&igrave; ở sự việc&nbsp; ,nh&acirc;n vật l&agrave;m ta rung động ?</em></span></p> <p><span style="color:#000000">+ T&igrave;nh huống : T&igrave;nh huống cơ bản của truyện l&agrave; t&igrave;nh huống n&agrave;o ?&nbsp; Qua t&igrave;nh huống ấy nh&acirc;n vật bộc lộ t&iacute;nh c&aacute;ch g&igrave; ? Từ&nbsp; đ&oacute; t&aacute;c giả muốn gửi gắm điều g&igrave; ? Nghệ thuật tạo t&igrave;nh huống của nh&agrave; văn c&oacute; g&igrave; đặc sắc, độc đ&aacute;o trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng t&iacute;nh c&aacute;ch nh&acirc;n vật , thể hiện &yacute; nghĩa của truyện? . ..</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>* Lưu &yacute;:</em> Một nh&acirc;n vật văn học th&agrave;nh c&ocirc;ng bao giờ cũng mang một t&iacute;nh c&aacute;ch, số ph&acirc;n ri&ecirc;ng. Muốn ph&acirc;n t&iacute;ch nh&acirc;n vật tức l&agrave; <em>ph&acirc;n t&iacute;ch đặc điểm</em> <em>t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; nội t&acirc;m </em>&nbsp;của nh&acirc;n vật ch&uacute;ng ta cần căn cứ v&agrave;o những chi tiết c&oacute; li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n vật trong t&aacute;c phẩm để t&igrave;m hiểu suy luận rồi kh&aacute;i qu&aacute;t n&ecirc;n c&aacute;c đặc điểm của nh&acirc;n vật. Trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm tự sự, những chi tiết c&oacute; gi&aacute; trị g&oacute;p phần thể hiện đặc điểm nh&acirc;n vật gồm: lai lịch, ngoại h&igrave;nh, ng&ocirc;n ngữ, h&agrave;nh vi (cử chỉ, h&agrave;nh động) của nh&acirc;n vật. <em>Cụ thể l&agrave;:</em>&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;<em>- Lai lịch</em> <em>của nh&acirc;n vật</em>: Đ&acirc;y l&agrave; phương tiện đầu ti&ecirc;n g&oacute;p phần chi phối đặc điểm t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; cuộc đời nh&acirc;n vật. Lai lịch c&oacute; quan hệ kh&aacute; trực tiếp v&agrave; quan trong với đường đờ&igrave; của một người cũng như mục đầu ti&ecirc;n trong bản &ldquo; sơ yếu li lịch&rdquo; ta thường khai l&agrave; th&agrave;nh phần xuất th&acirc;n v&agrave; ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute; dụ: Lai lịch của M&atilde; Gi&aacute;m Sinh được Nguyễn Du giới thiệu ngắn gọn qua hai c&acirc;u thơ:</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>Hỏi t&ecirc;n rằng: M&atilde; Gi&aacute;m Sinh.</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>Hỏi qu&ecirc; rằng: Huyện L&acirc;m Thanh cũng gần.</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>-&nbsp; Ngoại h&igrave;nh của nh&acirc;n vật.</em> Tục ngữ Việt nam c&oacute; c&acirc;u: &ldquo; <em>Xem mặt m&agrave; bắt h&igrave;nh rong</em>&rdquo; trong văn học, mi&ecirc;u tả ngoại h&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; một biện ph&aacute;p để nh&agrave; văn h&eacute; mở t&iacute;nh c&aacute;ch nh&acirc;n vật. Một nh&agrave; văn c&oacute; t&agrave;i thường chỉ qua một số n&eacute;t ph&aacute;c hoạ chấm ph&aacute; c&oacute; thể gi&uacute;p người đọc h&igrave;nh dung ra diện mạo, tư thế c&ugrave;ng bản chất của nh&acirc;n vật n&agrave;o đ&oacute;.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp; V&iacute; dụ: Trong t&aacute;c phẩm <em>Tắt đ&egrave;n</em> của Ng&ocirc; Tất Tố, chị Dậu được mi&ecirc;u tả c&oacute; khu&ocirc;n mặt tr&aacute;i xoan với c&aacute;i nhanh nhẩu của đ&ocirc;i mắt sắc ngọt, c&aacute;i xinh xắn của cặp m&ocirc;i đỏ tươi, c&aacute;i min m&agrave;ng của nước da đen gi&ograve;n. Khu&ocirc;n mặt ấy khiến người đọc h&igrave;nh dung về chị Dậu - một người khoẻ khoắn th&ocirc;ng minh đảm đang th&aacute;o v&aacute;t. Với nh&agrave; thơ Nguyễn Du để l&agrave;m nổi bật vẻ đẹp của Thu&yacute; Kiều, &ocirc;ng tập trung đặc tả qua hai c&acirc;u thơ: <em>L&agrave;n thu thuỷ, n&eacute;t</em> <em>xu&acirc;n sơn- Hoa ghen thua thắm liễu hờn k&eacute;m xanh</em>. B&uacute;t ph&aacute;p ước lệ đ&atilde; g&uacute;p người đọc h&igrave;nh dung ra vẻ đẹp tuyệt sắc giai nh&acirc;n của n&agrave;ng Kiều. Vẻ đẹp của n&agrave;ng l&agrave;m hoa phải ghen, liễu phải hờn. Th&ocirc;ng qua c&aacute;ch mi&ecirc;u tả đ&oacute; Nguyễn Du như muốn dự cảm về cuộc đời long đong lận đận của Kiều.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>-&nbsp; Ng&ocirc;n ngữ của nh&acirc;n vật: </em>Ng&ocirc;n ngữ của nh&acirc;n vật trong t&aacute;c phẩm văn học được c&aacute; thể ho&aacute; cao độ, nghĩa l&agrave; mang đậm dấu ấn của một c&aacute; nh&acirc;n. Th&ocirc;ng thường, mỗi con người thường theo t&iacute;nh kh&iacute; m&agrave; c&oacute; khẩu kh&iacute;. Con người l&agrave;m sao th&igrave; lời ăn tiếng n&oacute;i l&agrave;m vậy. V&igrave; thế khi ph&acirc;n t&iacute;ch nh&acirc;n vật ta cần đặc biệt ch&uacute; &yacute; ph&acirc;n t&iacute;ch ng&ocirc;n ngữ của nh&acirc;n vật.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute; dụ: Trong văn bản L&agrave;ng, nh&agrave; văn Kim L&acirc;n đ&atilde; để nh&acirc;n vật &ocirc;ng Hai bộc lộ bản chất, t&iacute;nh c&aacute;ch của m&igrave;nh qua ng&ocirc;n ngữ đối thoại, độc thoại v&agrave; độc thoại nội t&acirc;m: &Ocirc;ng hay khoe l&agrave;ng, đ&oacute; l&agrave; niềm tự h&agrave;o s&acirc;u sắc về l&agrave;ng qu&ecirc;. C&aacute;i l&agrave;ng đ&oacute; với người n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; một &yacute; nghĩa cực k&igrave; quan trọng trong đời sống vật chất v&agrave; tinh thần. &Ocirc;ng căm th&ugrave; lũ việt gian b&aacute;n nước m&agrave; r&iacute;t l&ecirc;n: <em>Kh&ocirc;ng biết ch&uacute;ng bay ăn miếng cơm hay ăn miếng g&igrave; v&agrave;o mồm m&agrave; lại l&agrave;m c&aacute;i giống việt gian b&aacute;n nước để nhục nh&atilde; thế n&agrave;y!</em> Rồi &ocirc;ng vui mừng khi tin về l&agrave;ng Dầu được cải ch&iacute;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>-&nbsp; Nội t&acirc;m của nh&acirc;n vật: </em>Nội t&acirc;m l&agrave; thế giới b&ecirc;n trong của nh&acirc;n vật gồm cảm gi&aacute;c, cảm x&uacute;c t&igrave;nh cảm, t&acirc;m l&iacute;, suy nghĩ&hellip; của con người. Thế giới nội t&acirc;m của con người rất s&acirc;u k&iacute;n, phong ph&uacute;, phức tạp. Ng&ograve;i b&uacute;t của nh&agrave; văn c&oacute; khả năng mi&ecirc;u tả được những ng&otilde; ng&aacute;ch x&acirc;u k&iacute;n của nội t&acirc;m con người từ những điều thuộc phạm vi &yacute; thức đến những điều trong c&otilde;i tiềm thức, v&ocirc; thức. Qua đ&oacute; ta c&oacute; thể x&eacute;t đo&aacute;n được t&iacute;nh c&aacute;ch nh&acirc;n vật.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute; dụ: Mi&ecirc;u tả nỗi nhớ gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của Kiều khi n&agrave;ng bị giam lỏng ở lầu Ngưng B&iacute;ch, Nguyễn Du đ&atilde; viết: <em>X&oacute;t người tựa cửa h&ocirc;m mai - Quạt nồng</em> <em>ấp lạnh những ai đ&oacute; giờ</em>. Người đọc c&oacute; thể nhận ra được nỗi đau đớn x&oacute;t xa của Kiều khi nghĩ về cha mẹ. Kiều thương cho cha mẹ đ&atilde; gi&agrave; yếu m&agrave; vẫn ng&agrave;y đ&ecirc;m tựa cửa ng&oacute;ng tr&ocirc;ng tin n&agrave;ng, thương cha mẹ gi&agrave; yếu m&agrave; kh&ocirc;ng người chăm s&oacute;c đỡ đần. Để l&agrave;m nổi bật t&acirc;m trạng đau đớn, thất vọng của anh S&aacute;u khi b&eacute; Thu kh&ocirc;ng nhận anh l&agrave; cha, nh&agrave; văn Nguyễn Quang S&aacute;ng mi&ecirc;u tả qua c&aacute;c biểu hiện như: <em>C&ograve;n anh, anh đứng sững lại đ&oacute;, nh&igrave;n theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại tr&ocirc;ng thật đ&aacute;ng thương v&agrave; hai tay bu&ocirc;ng xuống như bị g&atilde;y.</em>.. rồi chi tiết: <em>C&oacute; lẽ v&igrave; khổ t&acirc;m v&igrave; khổ t&acirc;m đến nỗi anh kh&ocirc;ng kh&oacute;c được, n&ecirc;n anh phải cười vậy th&ocirc;i...</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>-&nbsp; Cử chỉ h&agrave;nh động của nh&acirc;n vật: </em>Đ&acirc;y l&agrave; chi tiết quan trong nhất trong việc t&igrave;m hiểu ph&acirc;n t&iacute;ch t&iacute;nh c&aacute;ch nh&acirc;n vật. Con người trong cuộc đời cũng như nh&acirc;n vật trong t&aacute;c phẩm, trước hết l&agrave; con người hoạt động, h&agrave;nh động. Trong m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội, trong quan hệ với người kh&aacute;c, với c&ocirc;ng việc, con người phải h&agrave;nh động. H&agrave;nh động của con người được thể hiện qua việc l&agrave;m, h&agrave;nh vi. Nh&acirc;n vật trong t&aacute;c phẩm cũng v&acirc;y, con người thế n&agrave;o sẽ c&oacute; h&agrave;nh vi thế ấy.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute; dụ: Chỉ cần qua c&aacute;ch &ldquo; ghế tr&ecirc;n ngồi t&oacute;t sỗ s&agrave;ng&rdquo; nh&acirc;n vật M&atilde; Gi&aacute;m Sinh đ&atilde; để lại ch&acirc;n tướng của một con người thiếu văn ho&aacute;, mất lịch sự v&agrave; bộ dạng lưu manh giả danh tr&iacute; thức của y.</span></p> <p><span style="color:#000000">b . Dạy t&aacute;c phẩm trữ t&igrave;nh&nbsp; ( thơ ca ) : Ch&uacute; &yacute; t&igrave;nh cảm , t&acirc;m trạng g&igrave; ? Của ai ? T&igrave;nh&nbsp; cảm t&acirc;m trạng ấy được&nbsp; bộc lộ như thế n&agrave;o trực tiếp hay gi&aacute;n tiếp ?</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bộc lộ trực tiếp : L&agrave; d&ugrave;ng từ ngữ diễn tả những &yacute; nghĩ t&igrave;nh cảm cảm x&uacute;c của m&igrave;nh .Khi dạy GVcần ch&uacute; &yacute; đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh cảm g&igrave; ? Của ai ? T&igrave;nh cảm ấy được tập trung biểu hiện qua những từ ngữ n&agrave;o ? Ho&agrave;n cảnh , điều kiện để ph&aacute;t sinh t&igrave;nh cảm ấy ? Điều g&igrave; trong t&aacute;c&nbsp; phẩm l&agrave;m người nghe đồng cảm v&agrave; rung động ? Qua t&igrave;nh cảm ấy nh&agrave; thơ muốn gửi đến người nghe điều g&igrave; ?</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">V&iacute; dụ : Dạy b&agrave;i ca dao :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&ldquo; Chiều chiều ra đướng ng&otilde; sau</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ocirc;ng về qu&ecirc; mẹ ruột đau ch&iacute;n ch&igrave;ều&rdquo;</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&agrave;i ca dao diễn tả nổi nhớ qu&ecirc;, nhớ mẹ một c&aacute;ch trực tiếp . T&igrave;nh cảm ấy được thể hiện qua những từ ngữ cụ thể như: <em>&ldquo;tr&ocirc;ng&rdquo; &ldquo; qu&ecirc; mẹ&rdquo; &ldquo; ruột đau&rdquo;</em>&nbsp; . .. t&igrave;nh cảm nhớ&nbsp; thương ấy l&agrave; của&nbsp; một c&ocirc; g&aacute;i đặt trong ho&agrave;n cảnh xa qu&ecirc;&nbsp; . .. đặt trong thời gian chiều chiều v&agrave; kh&ocirc;ng gian ng&otilde; sau . C&aacute;i hay của b&agrave;i ca dao l&agrave; ở c&aacute;ch tạo thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian nghệ thuật. C&aacute;ch sử dụng từ <em>&ldquo;</em><em>Tr&ocirc;ng</em><em>&rdquo;</em> . C&aacute;ch n&oacute;i ẩn dụ để diễn tả mức độ nỗi nhớ <em>&ldquo;</em><em>ruột đau ch&iacute;n chiều</em><em>&rdquo;</em> .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp; Đặc biệt l&agrave; ở sức gợi h&igrave;nh&nbsp; của b&agrave;i ca dao: Đọc b&agrave;i ca dao người đọc như h&igrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dung được&nbsp; h&igrave;nh ảnh một c&ocirc; g&aacute;i tội nghiệp, đ&aacute;ng thương, đang đứng sau nh&agrave; dưới b&oacute;ng chiều t&agrave; m&atilde;i&nbsp; nh&igrave;n về một phương trời xa xăm , với n&eacute;t mặt u buồn&nbsp; .. .&nbsp; T&igrave;nh cảm của c&ocirc; g&aacute;i xa nh&agrave; đ&oacute; c&oacute; thể&nbsp; l&agrave; tiếng l&ograve;ng của nh&agrave; thơ&nbsp;&nbsp; .Nhưng điều quan trọng hơn nh&agrave; thơ muốn gởi đến ch&uacute;ng ta l&agrave; tấm l&ograve;ng ,l&agrave; sự đồng cảm với tất cả những người con v&igrave; một l&iacute; do n&agrave;o đ&oacute; phải xa cha mẹ . Tấm l&ograve;ng của t&aacute;c giả đ&aacute;ng để ta tr&acirc;n trọng. V&igrave; thế nếu dạy b&agrave;i ca dao tr&ecirc;n GV chỉ ch&uacute; &yacute; nội dung , khai th&aacute;c nội dung một c&aacute;ch m&aacute;y m&oacute;c .( b&agrave;i ca dao&nbsp; n&oacute;i l&ecirc;n t&igrave;nh cảm g&igrave; ? T&igrave;nh cảm ấy của ai ? Từ chiều chiều gợi cho em suy nghĩ g&igrave; ? Tại sao t&aacute;c giả lại cho c&ocirc; g&aacute;i đứng ở ng&otilde; sau ?&nbsp;&nbsp; .. . rồi GV nhận x&eacute;t chốt &yacute; v&agrave; cho HS ghi : <em>B&agrave;i ca dao l&agrave; nỗi nhớ , l&agrave; lời của c&ocirc; g&aacute;i lấy chồng xa n&oacute;i với mẹ, qu&ecirc; mẹ.</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bộc lộ gi&aacute;n tiếp : L&agrave; mượn cảnh vật hay một đối tượng n&agrave;o đ&oacute; để b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm cảm x&uacute;c của m&igrave;nh . Vậy t&aacute;c giả mượn cảnh g&igrave; ? Đối tượng g&igrave; ?&nbsp; Sự việc g&igrave; ? Cảnh , đối tượng sự việc&nbsp; ấy như thế n&agrave;o về thời gian ,kh&ocirc;ng gian ,đường n&eacute;t ,m&agrave;u sắc ,&acirc;m thanh ,m&ugrave;i vị ..? T&aacute;c phẩm c&oacute; g&igrave; đắc sắc về nội dung v&agrave; nghệ thuật ? Chỗ n&agrave;o trong t&aacute;c phẩm l&agrave; người nghe rung động.&nbsp; .. N&oacute;i t&oacute;m lại GV khai th&aacute;c nội&nbsp; dung ,nghệ thuật ở&nbsp; chỗ l&agrave; từ yếu tố cảnh vật , sự việc ta t&igrave;m ra cảm x&uacute;c t&igrave;nh cảm của chủ thể ,rồi từ đ&oacute; t&igrave;m ra th&ocirc;ng điệp , điều nh&agrave; văn muốn n&oacute;i .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để khi dạy ta truyền cho HS những rung động , từ đ&oacute; gi&uacute;p cho c&aacute;c em cảm thấy hứng th&uacute; , y&ecirc;u th&iacute;ch học m&ocirc;n văn hơn .</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tr&ograve;: <em>Bắt buộc phải đọc v&agrave; thuộc ( nếu l&agrave; thơ ) chuẩn bị b&agrave;i trước theo hệ thống c&acirc;u hỏi hướng dẫn t&igrave;m hiểu văn bản ở s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</em> ( Gi&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n lưu &yacute; những nội dung&nbsp; học sinh cần ch&uacute; &yacute; khai th&aacute;c kĩ )</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">2 .Tiến tr&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động dạy học :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i những vấn đề đ&atilde; chuẩn bị như đ&atilde; n&oacute;i tr&ecirc;n để một tiết dạy đạt được loại kh&aacute; GV cần ch&uacute; &yacute; một số vấn đề sau :</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<u>/ Giới thiệu b&agrave;i</u> : Với mục đ&iacute;ch <em>thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của học sinh&nbsp; ngay từ đầu</em> bằng c&aacute;ch đă&iuml;t ra mục ti&ecirc;u cho b&agrave;i học . Th&ocirc;ng thường gi&aacute;o vi&ecirc;n &iacute;t ch&uacute; &yacute; giới thiệu b&agrave;i hoặc khi giới thiệu chưa d&aacute;m mạnh dạn n&ecirc;u l&ecirc;n mục ti&ecirc;u b&agrave;i học cho học sinh định hướng trước. Điều n&agrave;y cũng giống như một học sinh l&agrave;m b&agrave;i văn kh&ocirc;ng c&oacute; phần mở b&agrave;i . Như thế học sinh kh&oacute; định hướng được trong tiết học n&agrave;y m&igrave;nh sẽ tiếp thu được đơn vị&nbsp; kiến thức n&agrave;o .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute; dụ giới thiệu cho b&agrave;i học <em>Viếng lăng B&aacute;c</em> : H&ocirc;m nay ch&uacute;ng ta sẽ học b&agrave;i thơ &ldquo;Viếng Lăng B&aacute;c&rdquo;. Qua tiết học n&agrave;y c&aacute;c em sẽ biết đươc t&acirc;m trạng cảm x&uacute;c của một người lần đầu ti&ecirc;n được viếng lăng B&aacute;ccũng như t&igrave;nh cảm của nh&acirc;n d&acirc;n đối với B&aacute;c , c&aacute;c em sẽ học tập được c&aacute;ch x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh thơ theo c&aacute;ch ẩn dụ ,c&aacute;ch thể hiện giọng điệu trong b&agrave;i thơ sao cho ph&ugrave; hợp với nội dung b&agrave;i thơ .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>2 /</u> <u>Trong tiết học cần</u> <u>tạo sự th&iacute;ch th&uacute; cho học sinh</u></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>- Sử dụng c&aacute;c dụng cụ trực quan</em> ( bảng phụ ,tranh ,ảnh ,&hellip;)</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;-&nbsp; Tổ chức cho HS</em> <em>hoạt động học tập dưới nhiều h&igrave;nh thức mới lạ</em> hấp dẫn :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>+ Hoạt động độc lập</em> : Khi cấn đề đơn giảng một c&aacute; thể c&oacute; thể tự giải quyết .</span></p> <p><span style="color:#000000">+ <em>Hoạt động nh&oacute;m</em> : Khi vấn đề phức tạp một c&aacute; thể kh&ocirc;ng thể tự giải quyết cần ch&uacute; &yacute; khi hoạt động nh&oacute;m gi&aacute;o vi&ecirc;n cần n&ecirc;u y&ecirc;u cầu cụ thể l&agrave; g&igrave; ? L&agrave;m như thế n&agrave;o ? Khi học sinh <em>hoạt động nh&oacute;m mỗi HS cần phải ghi ch&eacute;p</em> lại những điều nh&oacute;m hoạt động , ph&aacute;t hiện ,ph&acirc;n t&iacute;ch kết luận .Nếu HS chỉ nh&oacute;m lại n&oacute;i chuyện chung chung kh&ocirc;ng ghi ch&eacute;p th&igrave; việc hoạt động nh&oacute;m sẽ phản t&aacute;c dụng .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>+ Hoạt động kết hợp vừa c&aacute; thể vừa nh&oacute;m</em> : Gv n&ecirc;u vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật của t&aacute;c phẩm y&ecirc;u cầu HS kh&aacute;m ph&aacute; , ph&acirc;n t&iacute;ch r&uacute;t ra kết lụ&acirc;n đ&oacute; y&ecirc;u cầu HS hoạt động ( ai c&oacute; khả năng tư duy độc lập th&igrave; hoạt động c&aacute; thể , ai th&iacute;ch hoạt động nh&oacute;m th&igrave; hoạt động theo nh&oacute;m &ndash; nh&oacute;m c&oacute; thể l&agrave; hai b&agrave;n kế b&ecirc;n , c&oacute; thể ba , bốn HS nếu c&aacute;c em th&iacute;ch v&agrave; thấy thoải m&aacute;i .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>+ Tổ chức hoạt động thi đua, tranh luận</em>&nbsp; giữa c&aacute;c nh&oacute;m , c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n , giữa nam v&agrave; nữ &hellip; về một vấn đề trong t&aacute;c phẩm .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>+ Khen ngợi học sinh về những g&igrave; học sinh đ&atilde;&nbsp; ph&aacute;t hiện tr&igrave;nh b&agrave;y</em> ( đừng bao giờ ch&ecirc; học sinh d&ugrave; khi c&aacute;c em kh&ocirc;ng biết t&iacute; g&igrave; , phải giữ thể diện cho học sinh)</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>+ H&atilde;y cười với học sinh</em> : Nụ cười sẽ xua tan mọi mệt nhọc , sự&oslash; c&aacute;ch trở giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh, tạo t&acirc;m thế thoải m&aacute;i , tr&aacute;nh cảm gi&aacute;c căng thẳng&nbsp; cho c&aacute;c em)</span></p> <p><span style="color:#000000">+ <em>Li&ecirc;n hệ b&agrave;i giảng v&agrave;o thực tế cuộc sống của HS :</em> T&igrave;nh cảm y&ecirc;u mến, tự h&agrave;o, đau x&oacute;t, căm th&ugrave;&nbsp; trước hiện thực cuộc sống, li&ecirc;n hệ thực tế n&oacute;i, viết, tạo lập văn bản của c&aacute;c em &hellip;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>3/</u> <u>X&acirc;y dựng nội dung b&agrave;i học ngắn gọn theo tr&igrave;nh tự hợp l&iacute;</u> :</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ tr&igrave;nh b&agrave;y những kiến thức cơ bản một c&aacute;ch đơn giản v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất , dể hiểu nhất . Kh&ocirc;ng n&ecirc;n tham lam tr&igrave;nh b&agrave;y qu&aacute; d&agrave;i d&ograve;ng như thế HS sẽ ng&aacute;n ngại học , học kh&oacute; thuộc v&agrave; dẫn đến ch&aacute;n học .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>4/ Phần dặn d&ograve;</u> cần cụ thể , n&ecirc;u những c&ocirc;ng việc cụ thể để HS thực hiện ở nh&agrave; nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em học tập tốt&nbsp; hơn ở tr&ecirc;n lớp .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* Lưu &yacute;: Trong qu&aacute; tr&igrave;nh dạy học văn kh&ocirc;ng c&oacute; một phương ph&aacute;p n&agrave;o được coi l&agrave; độc t&ocirc;n. V&igrave; vậy Gv phải vận dung linh hoạt c&aacute;c phương ph&aacute;p dạy học cho ph&ugrave; hợp với từng tiết, từng b&agrave;i cụ thể. Phải nắm chắc quan điểm t&iacute;ch hợp trong việc dạy học văn. Phải đảm bảo c&oacute; t&iacute;ch hợp dọc, ngang...</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">III . Thực h&agrave;nh th&ocirc;ng qua một tiết dạy cụ thể</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TIẾT 117 - VĂN BẢN: VIẾNG LĂNG B&Aacute;C</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viễn Phương</span></p> <p><span style="color:#000000">A. Mục ti&ecirc;u cần đạt: Qua tiết học HS cần :</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Kiến thức: </em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Học sinh cảm nhận được niềm x&uacute;c động thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, ch&acirc;n th&agrave;nh s&acirc;u lắng của một nh&agrave; thơ ở Miền Nam được đến viếng lăng B&aacute;c sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng Miền Nam thống nhất đất nước.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thấy được những đặc điểm nghệ thuật của b&agrave;i thơ: giọng thơ trang trọng th&agrave;nh k&iacute;nh rất ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng kh&iacute; thi&ecirc;ng li&ecirc;ng ở lăng B&aacute;c, h&igrave;nh ảnh thơ taw thực v&agrave; những h&igrave;nh ảnh ẩn dụ, biểu tượng rất s&aacute;ng tạo.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Kỹ năng:</em> R&egrave;n luyện cho học sinh kỹ năng đọc, cảm nhận thơ 8 chữ, kỹ năng li&ecirc;n tưởng v&agrave; ph&aacute;t hiện c&aacute;i hay của c&aacute;c biện ph&aacute;p tu từ được Viễn Phương sử dụng trong văn bản.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Th&aacute;i độ:</em> Gi&aacute;o dục học sinh l&ograve;ng y&ecirc;u mến, k&iacute;nh trọng v&agrave; biết ơn c&ocirc;ng lao của B&aacute;c đối với đất nước, với d&acirc;n tộc.</span></p> <p><span style="color:#000000">B. Chuẩn bị :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Thầy: </em>Nghi&ecirc;n cứu SGK, S&aacute;ch hướng dẫn, Soạn gi&aacute;o &aacute;n</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ograve;:</em> SGK, Soạn b&agrave;i ở nh&agrave;,</span></p> <p><span style="color:#000000">C. Tiến tr&igrave;nh l&ecirc;n lớp</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>1.&nbsp; Ổn định tổ chức</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>2. Kiểm tra b&agrave;i cũ:</em>&nbsp; ? Đọc thuộc l&ograve;ng b&agrave;i thơ &quot;<em>M&ugrave;a xu&acirc;n nho nhỏ</em>&quot; ? N&ecirc;u cảm nghĩ của em về c&aacute;i hay, c&aacute;i đẹp của 6 c&acirc;u thơ đầu của b&agrave;i thơ</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>3. B&agrave;i mới: </em></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:386px"> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000"><em>Hoạt động của thầy v&agrave; tr&ograve;</em></span></p> </td> <td style="width:257px"> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000"><em>Nội dung cần đạt</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:59px; width:386px"> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? N&ecirc;u những hiểu biết của em về t&aacute;c giả Viễn Phương.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: Tr&igrave;nh b&agrave;y, Gv tổ chức cho lớp nhận x&eacute;t bổ sung v&agrave; chốt kiến thức</span></p> <p><span style="color:#000000">? B&agrave;i thơ <em>Viếng lăng B&aacute;c</em> ra đời trong ho&agrave;n cảnh n&agrave;o?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: S&aacute;ng t&aacute;c năm 1976, khi lăng chủ tịch HCM vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n VP ra thăm B&aacute;c.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em>* Gi&aacute;o vi&ecirc;n hướng dẫn học sinh đọc</em>: Giọng thơ t&acirc;m t&igrave;nh, tha thiết v&agrave; s&acirc;u lắng, ch&uacute; &yacute; đọc đ&uacute;ng nhịp. Học sinh đọc - Gi&aacute;o vi&ecirc;n nhận x&eacute;t.</span></p> <p><span style="color:#000000">? B&agrave;i thơ n&agrave;y được viết theo thể thơ n&agrave;o, em đ&atilde; học những b&agrave;i thơ n&agrave;o s&aacute;ng t&aacute;c giống thể thơ n&agrave;y.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: Thể thơ: 8 chữ.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;? Căn cứ v&agrave;o nội dung b&agrave;i thơ, em c&oacute; thể chia b&agrave;i thơ l&agrave;m mấy phần, n&ecirc;u &yacute; ch&iacute;nh của từng phần.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Khổ thơ đầu: T&acirc;m trạng nh&agrave; thơ trước cảnh tr&iacute; ngo&agrave;i lăng B&aacute;c</span></p> <p><span style="color:#000000">- Khổ thơ 2 - 3: Cảm x&uacute;c của nh&agrave; thơ khi v&agrave;o trong lăng B&aacute;c</span></p> <p><span style="color:#000000">- Khổ thơ cuối: Cảm x&uacute;c của nh&agrave; thơ khi rời lăng B&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Em c&oacute; nhận x&eacute;t g&igrave; về tr&igrave;nh tự mi&ecirc;u tả của Viễn phương trong b&agrave;i thơ n&agrave;y?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: B&agrave;i thơ được mi&ecirc;u tả theo tr&igrave;nh tự kh&ocirc;ng gian v&agrave; thời gian của chuyến viếng thăm.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Học sinh đọc khổ thơ 1 v&agrave; cho biết lần đầu ti&ecirc;n ra thăm lăng B&aacute;c được t&aacute;c giả giới thiệu qua c&acirc;u thơ n&agrave;o?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Con ở Miền Nam ra thăm lăng B&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">? C&aacute;ch xưng con của nh&agrave; thơ thể hiện t&igrave;nh cảm của nh&agrave; thơ với B&aacute;c như thế n&agrave;o? Tại sao nh&agrave; thơ kh&ocirc;ng xưng l&agrave; ch&aacute;u m&agrave; xưng &quot;<em>Con</em>&quot; ?</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;- Từ &quot;<em>con</em>&quot; th&acirc;n thương vốn l&agrave; c&aacute;ch xưng h&ocirc; của người d&acirc;n Nam Bộ, mang chất giọng ngọt ng&agrave;o của người d&acirc;n Nam Bộ, thể hiện th&aacute;i độ th&agrave;nh k&iacute;nh, gợi cảm x&uacute;c m&atilde;nh liệt. ở nơi xa x&ocirc;i c&aacute;ch trở những người con ở chiến trường MN trở về thăm B&aacute;c chứ kh&ocirc;ng phải viếng b&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">Gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&aacute;i qu&aacute;t ...?</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">Tại sao t&aacute;c giả d&ugrave;ng từ &quot;<em>thăm</em>&quot; chứ kh&ocirc;ng d&ugrave;ng từ&nbsp; &quot;<em>viếng</em>&quot; ? ở đ&acirc;y, t&aacute;c giả sử dụng nghệ thuật g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Từ thăm &reg; d&ugrave;ng lối n&oacute;i giảm n&oacute;i tr&aacute;nh: k&igrave;m n&eacute;n đau thương, khẳng định B&aacute;c c&ograve;n sống m&atilde;i.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Khi tới lăng B&aacute;c, ấn tượng đầu ti&ecirc;n của t&aacute;c giả về lăng b&aacute;c l&agrave; h&igrave;nh ảnh g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- H&agrave;ng tre xanh xanh Việt Nam &hellip;</span></p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t về nghệ thuật mi&ecirc;u tả h&agrave;ng tre của t&aacute;c giả? Tả thực đan xen yếu tố tượng trưng.</span></p> <p><span style="color:#000000">- H&agrave;ng tre: xanh xanh, thẳng h&agrave;ng (tả thực)</span></p> <p><span style="color:#000000">- Xanh xanh Việt Nam (tượng trưng) &reg; cho d&acirc;n tộc Việt Nam anh dũng, ki&ecirc;n cường.</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">- B&atilde;o t&aacute;p mưa sa (tượng trưng &reg; cho kh&oacute; khăn gian lao vất vả)</span></p> <p><span style="color:#000000">? Qua đ&oacute;, em thấy c&acirc;u thơ n&agrave;y c&oacute; sức diễn tả điều g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Vẻ đẹp thanh cao v&agrave; sức sống bền bỉ, m&atilde;nh liệt của c&acirc;y tre Việt Nam cũng như con người Việt Nam.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Trong thơ ca Việt Nam, h&igrave;nh ảnh c&acirc;y tre mang &yacute; nghĩa ẩn dụ n&agrave;o? &yacute; nghĩa của từ ngữ đ&oacute;?</span></p> <p><span style="color:#000000">&Ocirc;i &reg; Th&aacute;n từ. Bộc lộ trực tiếp cảm x&uacute;c thương mến, tự h&agrave;o với đất nước, với d&acirc;n tộc.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Gv kh&aacute;i qu&aacute;t : H&igrave;nh ảnh&nbsp; h&agrave;ng tre tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao v&agrave; sức sống bền bỉ, m&atilde;nh liệt của con người, d&acirc;n tộc Việt Nam.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Đọc khổ thơ thứ hai v&agrave; cho biết c&oacute; những mặt trời n&agrave;o xuất hiện trong lời thơ ? Mặt trời n&agrave;o c&oacute; &yacute; nghĩa tả thực, mặt trời n&agrave;o mang &yacute; nghĩa tượng trưng?</span></p> <p><span style="color:#000000">-&nbsp; <u>Mặt trời</u>&nbsp; tr&ecirc;n lăng &reg; Mặt trời của vũ trụ.</span></p> <p><span style="color:#000000">- <u>Mặt trời</u> trong lăng &reg; Mặt trời của con người (v&iacute; với B&aacute;c) - ẩn dụ.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Con người B&aacute;c với những biểu hiện s&aacute;ng ch&oacute;i về tư tưởng y&ecirc;u nước v&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i m&ecirc;nh m&ocirc;ng c&oacute; sức toả s&aacute;ng m&atilde;i m&atilde;i.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Từ &quot;<em>ng&agrave;y ng&agrave;y</em>&quot; ở c&acirc;u thơ thứ nhất được lặp lại ở c&acirc;u thơ thứ ba c&oacute;&nbsp; dụng &yacute; g&igrave;? C&ugrave;ng d&ograve;ng người v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c, t&aacute;c giả cảm nhận được điều g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ng&agrave;y ng&agrave;y mặt trời: Thời gian theo d&ograve;ng li&ecirc;n tục</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ng&agrave;y ng&agrave;y d&ograve;ng người; đi trong kh&ocirc;ng gian đặc biệt thương nhớ.</span></p> <p><span style="color:#000000">* Bằng điệp từ &quot;<em>ng&agrave;y ng&agrave;y</em>&quot; nh&agrave; thơ thể hiện sự thực cảm động diễn ra thường xuy&ecirc;n li&ecirc;n tục những d&ograve;ng người người nặng trĩu nhớ thương lặng lẽ nối nhau v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">? H&igrave;nh ảnh kết tr&agrave;ng hoa d&acirc;ng bảy mươi ch&iacute;n m&ugrave;a xu&acirc;n thể hiện s&aacute;ng tạo g&igrave; của nh&agrave; thơ?</span></p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t nhịp điệu của khổ thơ n&agrave;y? T&aacute;c dụng của nhịp thơ n&agrave;y như thế n&agrave;o (g&oacute;p phần biểu lộ cảm x&uacute;c g&igrave;).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Học sinh đọc khổ 3:</span></p> <p><span style="color:#000000">? Khi v&agrave;o trong lăng B&aacute;c, nh&agrave; thơ quan s&aacute;t v&agrave; c&oacute; cảm nhận g&igrave; về B&aacute;c?&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp; B&aacute;c nằm trong lăng <u>giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n</u></em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp; Giữa một <u>vầng trăng s&aacute;ng dịu hiền</u></em></span></p> <p><span style="color:#000000">? Giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n l&agrave; c&aacute;ch n&oacute;i như thế n&agrave;o? N&oacute;i giảm n&oacute;i tr&aacute;nh.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Em hiểu&nbsp; giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n l&agrave; giấc ngủ như thế n&agrave;o?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Giấc ngủ thanh b&igrave;nh v&agrave; vĩnh hằng của một con người đ&atilde; cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho cuộc sống của đất nước, nh&acirc;n d&acirc;n. Giấc ngủ của B&aacute;c b&igrave;nh y&ecirc;n trong thương nhớ, ơn nghĩa của mọi người.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Kh&ocirc;ng thể c&oacute; vầng trăng c&oacute; thật ở trong lăng nhưng v&igrave; sao t&aacute;c giả vẫn h&igrave;nh dung giấc ngủ của B&aacute;c giữa một vầng trăng s&aacute;ng dịu hiền? Vầng trăng s&aacute;ng dịu hiền &reg; t&aacute;c giả sử dụng nghệ thuật g&igrave; trong c&aacute;ch n&oacute;i ấy?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: Sử dụng nghệ thuật ẩn dụ.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Việc sử dụng h&igrave;nh ảnh đ&oacute; c&oacute; &yacute; nghĩa như thế n&agrave;o?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: Kh&ocirc;ng thể c&oacute; vầng trăng ở trong lăng nhưng t&aacute;c giả vẫn h&igrave;nh dung như thế để khẳng định cuộc đời B&aacute;c rực s&aacute;ng như mặt trời nhưng cuộc đời của B&aacute;c c&aacute;ch sống của B&aacute;c, t&acirc;m hồn B&aacute;c hiền hậu thanh cao như &aacute;nh trăng.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Những h&igrave;nh ảnh ấy được s&aacute;ng tạo bằng tr&iacute; tưởng tượng hay c&ograve;n bằng điều g&igrave; kh&aacute;c nữa?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Bằng tr&iacute; tưởng tượng, bằng thấu hiểu v&agrave; y&ecirc;u qu&yacute; những vẻ đẹp trong nh&acirc;n c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="color:#000000">? C&acirc;u thơ tiếp theo xuất hiện h&igrave;nh ảnh ẩn dụ? Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh n&agrave;o? &yacute; nghĩa của h&igrave;nh ảnh n&agrave;y?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Trời xanh l&agrave; m&atilde;i m&atilde;i. Trời xanh &reg; ẩn dụ l&agrave; biểu tượng bất diệt của B&aacute;c Hồ. Người d&atilde; ra đi nhưng l&iacute; tưởng v&agrave; sự nghiệp của Người vẫn c&ograve;n m&atilde;i m&atilde;i.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t về c&aacute;c h&igrave;nh ảnh ẩn dụ sử dụng trong khổ thơ .</span></p> <p><span style="color:#000000">? Từ n&agrave;o trong lời thơ &quot;<em>M&agrave; sao nghe nh&oacute;i ở trong tim</em>&quot; c&oacute; sức biểu cảm trực tiếp ? - Từ &quot;<em>Nh&oacute;i</em>&quot;</span></p> <p><span style="color:#000000">? Cảm&nbsp; nhận của em về lời thơ n&agrave;y qua lời biểu cảm trực tiếp đ&oacute;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- <em>Nh&oacute;i</em> l&agrave; đau đột ngột, quặn thắt.</span></p> <p><span style="color:#000000">- <em>Nghe nh&oacute;i ở trong tim</em> l&agrave; nỗi đau tinh thần.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t c&aacute;ch sử dụng cụm từ &quot;<em>vẫn biết, m&agrave; sao</em>&quot; ?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Sử dụng như một sự đối lập, khắc s&acirc;u thực tại cảm x&uacute;c x&oacute;t xa đau đớn mất m&aacute;t trước sự ra đi của Người.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Đọc khổ thơ kết của b&agrave;i thơ v&agrave; cho biết khi trở lại MN t&aacute;c giả bộc lộ cảm x&uacute;c ntn ?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thương tr&agrave;o nước mắt &reg; Nhớ thương nghẹn ng&agrave;o tr&agrave;o d&acirc;ng.</span></p> <p><span style="color:#000000">? C&ugrave;ng với cảm x&uacute;c đ&oacute; người con đ&atilde; nguyện ước điều g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Muốn l&agrave;m : chim h&oacute;t ; đo&aacute; hoa ; c&acirc;y tre.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t nhịp thơ, c&aacute;ch sử dụng từ ngữ ở đoạn thơ n&agrave;y? T&aacute;c dụng bộc lộ t&igrave;nh cảm g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">? H&igrave;nh ảnh thể hiện ước nguyện của nh&agrave; thơ c&oacute; &yacute; nghĩa như thế n&agrave;o? tại sao nh&agrave; thơ muốn ho&aacute; th&acirc;n th&agrave;nh chim, đo&aacute; hoa, c&acirc;y tre? Lời t&acirc;m nguyện đ&oacute; thể hiện t&igrave;nh cảm g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;HS ph&aacute;t biểu cảm nhận ...</span></p> <p><span style="color:#000000">? Nhận x&eacute;t ước nguyện của t&aacute;c giả ở c&acirc;u thơ cuối b&agrave;i ?</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Gv: T&aacute;c giả muốn ho&aacute; th&acirc;n v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n xứ sở quanh lăng B&aacute;c để được gần B&aacute;c, d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c niềm t&ocirc;n k&iacute;nh. Lời t&acirc;m nguyện ch&acirc;n th&agrave;nh tha thiết, thể hiện cảm x&uacute;c lưu luyến kh&ocirc;ng muốn rời xa.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Kh&aacute;i qu&aacute;t những th&agrave;nh c&ocirc;ng về nghệ thuật được Viễn Phương thể hiện qua văn bản Viếng Lăng B&aacute;c?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hs: Kh&aacute;i qu&aacute;t , Gv &nbsp;nhận x&eacute;t bổ sung v&agrave; chốt kiến thức.</span></p> <p><span style="color:#000000">? Qua b&agrave;i thơ t&aacute;c giả muốn n&oacute;i với người đọc điều g&igrave;?</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thể hiện t&igrave;nh cảm t&aacute;c giả đối với b&aacute;c k&iacute;nh y&ecirc;u</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ca ngợi c&ocirc;ng lao to lớn, sự vĩ đại của Bac đối với con người VN, d&acirc;n tộc VN.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">? Đọc diễn cảm b&agrave;i thơ?</span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:59px; width:257px"> <p><span style="color:#000000"><em>I . Giới thiệu t&aacute;c giả , văn bản </em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>1.&nbsp; T&aacute;c giả:</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>2. Văn bản :</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Th&aacute;ng 4 - 1976 sau khi thống nhất đất nước, lăng chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh . Viễn Phương từ &nbsp;Miền Nam ra thăm miền B&aacute;c v&agrave; v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">-&nbsp; In trong tập &quot;<em>Như m&acirc;y m&ugrave;a xu&acirc;n</em>&quot;</span></p> <p><span style="color:#000000"><u>II . Đọc, t&igrave;m hiểu chung</u></span></p> <p><span style="color:#000000"><em><u>1. Đọc văn bản </u></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em><u>2. T&igrave;m hiểu ch&uacute; th&iacute;ch </u></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em>3. Thể thơ:</em> 8 chữ</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em>4 . Bố cục của b&agrave;i thơ</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><u>II. Đọc v&agrave; t&igrave;m hiểu văn bản</u></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>1. Cảm x&uacute;c của VP khi đứng trước lăng B&aacute;c ( khổ thơ đầu )</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- C&acirc;u thơ đầu : &nbsp;như một lời t&acirc;m sự, từ ngữ dung dị, tự nhi&ecirc;n, c&aacute;ch xưng h&ocirc; th&acirc;n mật gần gũi, giọng điệu cảm x&uacute;c như người con về thăm cha.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- Ba c&acirc;u sau : H&igrave;nh ảnh h&agrave;ng tre nổi bật v&agrave; g&acirc;y ấn tượng về cảnh quan b&ecirc;n lăng</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">H/ả h&agrave;ng tre tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao v&agrave; sức sống bền bỉ, m&atilde;nh liệt của con người, d&acirc;n tộc Việt Nam</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>2. Cảm x&uacute;c của nh&agrave; thơ trước d&ograve;ng người v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c.</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;( khổ 2 )</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hai c&acirc;u đầu</span></p> <p><span style="color:#000000">+ &ldquo;Mặt trời ở c&acirc;u 1: Tả thực</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Mặt trời của vũ trụ.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>+ </strong>&ldquo;Mặt trời ở c&acirc;u 2 : ẩn dụ về B&aacute;c</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>-&gt; </strong>N&ecirc;u bật sự vĩ đại cao cả v&agrave; ngợi ca c&ocirc;ng lao to lớn của B&aacute;c đối với d&acirc;n tộc , thể hiện l&ograve;ng biết ơn B&aacute;c .</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hai c&acirc;u cuối</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Điệp từ &ldquo;ng&agrave;y ng&agrave;y&rdquo; -&gt; nỗi tiếc thương v&ocirc; hạn , lặng lẽ c&ugrave;ng d&ograve;ng người v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">+ H&igrave;nh ảnh ẩn dụ : &ldquo;tr&agrave;ng hoa&rdquo; , &ldquo;79 m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; -&gt; Tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh , biết ơn d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c .&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- Nhịp thơ trầm lắng, &acirc;m điệu k&eacute;o d&agrave;i -&gt; diễn tả d&ograve;ng người v&ocirc; tận, diễn tả cảm x&uacute;c s&acirc;u nặng nhớ thương của đồng b&agrave;o Miền Nam với B&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>3. Cảm x&uacute;c của nh&agrave; thơ khi v&agrave;o trong lăng B&aacute;c ( khổ 3 )</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- B&aacute;c đang trong giấc ngủ thanh b&igrave;nh v&agrave; vĩnh hằng</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- H&igrave;nh ảnh ẩn dụ <em>vầng trăng</em> : t&acirc;m hồn cao đẹp , s&aacute;ng trong của B&aacute;c ; gợi li&ecirc;n tưởng những vần thơ tr&agrave;n đầy &aacute;nh trăng của Người .</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- H/ả ẩn dụ &quot;trời xanh&quot; tượng trưng cho sự bất diệt của B&aacute;c Hồ.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">-&gt; C&aacute;c h&igrave;nh ảnh ẩn dụ độc đ&aacute;o dặc sắc gi&agrave;u &yacute; nghĩa biểu đạt.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;-Nỗi đau x&oacute;t tột c&ugrave;ng khi B&aacute;c kh&ocirc;ng c&ograve;n -&gt; Bộc lộ trực tiếp .</span></p> <p><span style="color:#000000">=&gt; Tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh thi&ecirc;ng li&ecirc;ng .</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em>4. Cảm x&uacute;c của VP&nbsp; khi rời lăng B&aacute;c ( khổ 4 )</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- X&uacute;c động , b&acirc;ng khu&acirc;ng, lưu luyến kh&ocirc;ng muốn rời xa B&aacute;c.</span></p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- Điệp ngữ <em>muốn l&agrave;m</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>=&gt; </em>nhấn mạnh ước nguyện thiết tha được ho&aacute; th&acirc;n v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n xứ sở để được gần B&aacute;c .</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- Kết th&uacute;c b&agrave;i thơ lời t&acirc;m nguyện ch&acirc;n th&agrave;nh : nguyện trung th&agrave;nh với l&iacute; tưởng của B&aacute;c</span></p> <p><span style="color:#000000"><u>III. Tổng kết- Ghi ghớ </u></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000"><em>1. Nghệ thuật</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- So s&aacute;nh tả&nbsp; thực, ẩn dụ tượng trưng, từ ngữ chọn lọc, giọng điệu b&agrave;i thơ tha thiết trang nghi&ecirc;m</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>2. Nội dung </em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Thể hiện t&igrave;nh cảm t&aacute;c giả đối với b&aacute;c k&iacute;nh y&ecirc;u</span></p> <p><span style="color:#000000">- B&agrave;i thơ l&agrave; một n&eacute;n hương thơm m&agrave; Viễn Phương d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u</span></p> <p><span style="color:#000000"><u>IV. Luyện tập</u></span></p> <p><span style="color:#000000">- Đọc diễn cảm b&agrave;i thơ ( C&oacute; thể h&aacute;t )</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>- B&agrave;i tập vận dung:</em> Viết 1 đoạn thể hiện cảm nghĩ về 1 đoạn thơ m&agrave; em th&iacute;ch</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>4. Củng cố:</em>&nbsp; Gi&aacute;o vi&ecirc;n hệ thống lại nội dung b&agrave;i học , nhấn mạnh cảm x&uacute;c của nh&agrave; thơ, nghệ thuật sử dụng h&igrave;nh ảnh trong b&agrave;i thơ..</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Hướng dẫn về nh&agrave;:</em> Về nh&agrave; học thuộc l&ograve;ng&nbsp; b&agrave;i thơ, cảm nhận khổ thơ</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">1, 2, soạn b&agrave;i tiếp theo .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">III. Kết quả</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua thời gian thực hiện chuy&ecirc;n đề nhận thấy đa số c&aacute;c em y&ecirc;u th&iacute;ch học m&ocirc;n văn, nắm được nội dung, nghệ thuật của t&aacute;c phẩm, bước đầu c&aacute;c em c&oacute; kĩ năng tự khai th&aacute;c, ph&acirc;n t&iacute;ch gi&aacute; trị của một t&aacute;c phẩm cụ thể .</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">* Hạn chế : đối với những lớp c&oacute; học sinh yếu k&eacute;m kh&ocirc;ng c&oacute;&nbsp; khả năng viết chữ, diễn đạt th&igrave; việc chuẩn bị trước cũng như b&agrave;n luận , hoạt động nh&oacute;m của c&aacute;c em rất hạn chế n&ecirc;n GV kh&oacute; c&oacute; thể dạy được một tiết văn đạt loại kh&aacute; tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c em vẫn th&iacute;ch hoạt động .</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. KẾT LUẬN V&Agrave; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:</span></p> <p style="margin-left:24.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Muốn thực hiện được một tiết dạy văn <em>kh&aacute; , tốt</em> người GV cần phải nắm vững đặc trưng của bộ m&ocirc;n, phải chuẩn bị chu đ&aacute;o từ mục ti&ecirc;u b&agrave;i học đến phương tiện, phương ph&aacute;p dạy học, c&aacute;c h&igrave;nh thức hoạt động, chuẩn bị của thầy v&agrave; tr&ograve;, Một số bi&ecirc;n ph&aacute;p thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; , tạo sự thoải m&aacute;i , tự nhi&ecirc;n trong hoạt động dạy v&agrave; học. D&ugrave; cho HS c&oacute; <em>yếu k&eacute;m</em> nhưng nếu ch&uacute;ng ta thực hiện bằng cả tr&aacute;i t&igrave;m th&igrave; chắc chắn rằng HS cũng c&oacute; tiến bộ so với c&aacute;ch truyền đạt thụ động.</span></p> <p style="margin-left:24.1pt"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghi&ecirc;m r&uacute;t ra trong thực tế qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy. Tuy nhi&ecirc;n những kinh nghiệm n&agrave;y mới chỉ dừng lại ở quan điểm c&aacute; nh&acirc;n. T&ocirc;i rất mong c&oacute; sự g&uacute;p đỡ, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c thầy, c&aacute;c c&ocirc; chỉ đạo chuy&ecirc;n m&ocirc;n để việc dạy học văn mỗi ng&agrave;y một l&ocirc;i cuốn, hấp dẫn v&agrave; đạt hiệu quả hơn. Hy vọng rằng trong những năm học tới ph&ograve;ng gi&aacute;o dục sẽ c&oacute; nhiều hoạt động thiết thực để ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục được học hỏi, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của m&igrave;nh .</span></p>
Tác giả: thcsanninh

Xem thêm

Trường tôi
Bài giảng mẫu (Tiểu học)
Ngày hội đến trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường