Điểm báo

CÔNG KHAI VỀ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 03_ TT21BTC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHÂN LÝ
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2017 VÀ CÁC QUỸ NĂM HỌC 2016 - 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 490 khoản 492 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu báo cáo quyết toán được duyệt
A Dự toán thu            3.715.568.855        3.715.568.855
I Tổng số thu            3.715.568.855        3.715.568.855
1  Thu phí, lệ phí                                -    
  Học phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác             3.715.568.855        3.715.568.855
a Học thêm               344.844.000           344.844.000
b Học nghề                             -  
c Lệ phí nghề                             -  
d Bảo hiểm y tế               269.739.855           269.739.855
e Ăn bán trú, ăn trưa                             -  
f Tài liệu, đồ dùng, đồ chơi                                -                             -  
  Sách, tài liệu    
  Đồ dùng đồ chơi    
g Xã hội hoá               105.355.000           105.355.000
h Quỹ hội phụ huynh                 49.440.000             49.440.000
i Ngân sách cấp            2.946.190.000        2.946.190.000
k Trang phục đồng phục    
II Số thu nộp NSNN               269.739.855           269.739.855
1 Phí, lệ phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác                269.739.855           269.739.855
  Bảo hiểm y tế               269.739.855           269.739.855
III Số được để lại chi theo chế độ               530.047.116           530.047.116
1  Phí, lệ phí                                -    
  Quỹ học phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu viện trợ      
4 Hoạt động sự nghiệp khác                530.047.116           530.047.116
a Học thêm               344.844.000           344.844.000
b Học nghề    
c Lệ phí nghề    
d Kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu (KPCSSKBĐ)                 30.408.116  
e Ăn bán trú, ăn trưa    
f Sách, tài liệu, đồ dùng đồ chơi                                -                             -  
  Sách, tài liệu    
  Đồ dùng đồ chơi    
g Xã hội hoá               105.355.000           105.355.000
h Quỹ hội phụ huynh                 49.440.000             49.440.000
i Ngân sách cấp    
k Trang phục đồng phục                                -                             -  
B PHẦN CHI            2.944.318.055        2.944.318.055
I Ngân sách nhà nước tháng 1 đến tháng 9/2017            2.174.939.200        2.174.939.200
a Nguồn KP  không thực hiện chế độ tự chủ                 14.500.000             14.500.000
  - Mục: 6400                 14.500.000             14.500.000
     + Tiểu mục 6406                 14.500.000             14.500.000
b Nguồn KP Thường xuyên ( Tự chủ)            2.160.439.200        2.160.439.200
   - Mục: 6000            1.023.903.400        1.023.903.400
     + Tiểu mục 6001               971.413.600           971.413.600
     + Tiểu mục 6003                 52.489.800             52.489.800
  - Mục: 6050               138.666.000           138.666.000
     + Tiểu mục 6051               138.666.000           138.666.000
   - Mục: 6100               502.341.400           502.341.400
     + Tiểu mục 6101                 20.328.000             20.328.000
     + Tiểu mục 6106                   3.600.000               3.600.000
     + Tiểu mục 6112               347.413.800           347.413.800
     + Tiểu mục 6113                   2.178.000               2.178.000
     + Tiểu mục 6115               128.821.600           128.821.600
   - Mục: 6200                                -                             -  
     + Tiểu mục 6201                             -  
   - Mục: 6250                   2.960.000               2.960.000
     + Tiểu mục 6257                   2.960.000               2.960.000
   - Mục: 6300               311.501.100           311.501.100
     + Tiểu mục 6301               233.425.900           233.425.900
     + Tiểu mục 6302                 39.373.400             39.373.400
     + Tiểu mục 6303                 26.252.500             26.252.500
     + Tiểu mục 6304                 12.449.300             12.449.300
   - Mục: 6400                 10.612.000             10.612.000
     + Tiểu mục 6449                 10.612.000             10.612.000
   - Mục: 6500                 11.976.200             11.976.200
     + Tiểu mục 6501                 11.976.200             11.976.200
   - Mục: 6550                 47.388.000             47.388.000
     + Tiểu mục 6551                   3.138.000               3.138.000
     + Tiểu mục 6552                 30.600.000             30.600.000
     + Tiểu mục 6553                   4.340.000               4.340.000
     + Tiểu mục 6599                   9.310.000               9.310.000
   - Mục: 6600                   5.619.100               5.619.100
     + Tiểu mục 6601                      384.000                  384.000
     + Tiểu mục 6612                   3.255.100               3.255.100
     + Tiểu mục 6617                   1.980.000               1.980.000
   - Mục: 6650                 10.120.000             10.120.000
     + Tiểu mục 6657                   2.600.000               2.600.000
     + Tiểu mục 6658                   1.150.000               1.150.000
     + Tiểu mục 6699                   6.370.000               6.370.000
   - Mục: 6700                   7.740.000               7.740.000
   + Tiểu mục 6702                   2.640.000               2.640.000
     + Tiểu mục 6704                   5.100.000               5.100.000
   - Mục: 6750                   2.500.000               2.500.000
     + Tiểu mục 6751                             -  
     + Tiểu mục 6757                   2.500.000               2.500.000
   - Mục: 6900                 22.457.000             22.457.000
     + Tiểu mục 6907                             -  
     + Tiểu mục 6912                   7.457.000               7.457.000
     + Tiểu mục 6917                   3.000.000               3.000.000
     + Tiểu mục 6921                             -  
     + Tiểu mục 6949                 12.000.000             12.000.000
   - Mục: 7000                 39.283.000             39.283.000
     + Tiểu mục 7001                             -  
     + Tiểu mục 7003                   1.288.000               1.288.000
     + Tiểu mục 7004                   1.280.000               1.280.000
     + Tiểu mục 7006                   6.700.000               6.700.000
     + Tiểu mục 7049                 30.015.000             30.015.000
   - Mục: 7750                 10.622.000             10.622.000
     + Tiểu mục 7758                   3.700.000               3.700.000
     + Tiểu mục 7761                   1.550.000               1.550.000
    + Tiểu mục  7799                   5.372.000               5.372.000
   - Mục: 9000                                -                             -  
     + Tiểu mục 9003                             -  
   - Mục: 9050                 12.750.000             12.750.000
     + Tiểu mục 9062                             -  
     + Tiểu mục 9099                 12.750.000             12.750.000
c KP còn tồn đến 30/9/2017               771.250.800           771.250.800
  Quyết toán chi nguồn khác      
II Học phí    
1 Mục....    
2 Tiểu mục.....    
III Học thêm               344.844.000           344.844.000
   - Mục: 6100               344.844.000           344.844.000
     + Tiểu mục 6106               275.875.200           275.875.200
     + Tiểu mục 6907                 17.242.200             17.242.200
     + Tiểu mục 6149                 51.726.600             51.726.600
IV Học nghề    
1 Mục....    
2 Tiểu mục.....    
3 ...............    
V Lệ phí nghề    
1 Mục....    
2 Tiểu mục.....    
3 ...............    
VI CSSKBĐ                 30.408.116             30.408.116
  Số tiền thu BHYT HS nộp về BHXH               269.739.855           269.739.855
1 Mục 6250                 17.726.616             17.726.616
   + Tiểu mục 6254                   4.131.616               4.131.616
   + Tiểu mục 6256                   8.100.000               8.100.000
   + Tiểu mục 6299                   5.495.000               5.495.000
2 Mục 6400                   7.600.000               7.600.000
   + Tiểu mục 6449                   7.600.000               7.600.000
3 Mục 6550                   1.504.000               1.504.000
    + Tiểu mục 6551                      504.000                  504.000
   + Tiểu mục 6599                   1.000.000               1.000.000
4 Mục 7000                      117.500                  117.500
   + Tiểu mục 7003                      117.500                  117.500
5 Mục 7750                   3.460.000               3.460.000
   + Tiểu mục 7799                   3.460.000               3.460.000
VII ăn bán trú, ăn trưa    
1 Chi tiền nuôi ăn cho học sinh    
2      
VIII Tài liệu đồ dùng, đồ chơi                                -                             -  
1 Chi mua học phẩm tài liệu cho học sinh                                -                             -  
  Chi mua đồ dùng đồ chơi  
IX Xã hội hoá               105.355.000           105.355.000
1 Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất                 85.555.000             85.555.000
2 Mua sắm trang thiết bị dạy học, sách, tài liệu, đồ dùng đồ chơi                 19.800.000             19.800.000
       
X Quỹ hội phụ huynh                 49.440.000             49.440.000
1 Khen thưởng, thăm hỏi, hoạt động ngoại khóa                 49.440.000             49.440.000
XI  Trang phục, đồng phục                                -                             -  
PHẦN TỒN               771.250.800           771.250.800
Chân Lý, ngày  05  tháng 10 năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU                       HIỆU TRƯỞNG
          
  


Trần Thị Ánh Ngọc                                                                                                                    Phạm Thị Hợi    
Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018