Điểm báo

BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHÂN LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:      /BC-TH                                                                      Chân Lý, ngày 15  tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG KHAI DỰ TOÁN,  QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018

 CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN VỚI CMHS NĂM HỌC 2017-2018

 

           Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017  về quy chế thực hiện công khai tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Thông tư  61/2017TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

                   Công văn số 697/GDĐT-KHTV ngày 10/09/2017 của Phòng GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn công tác thống kê, kế hoạch, tài chính, thiết bị, thư viện và CSVC năm học 2017-2018;

Căn cứ vào quyết định số 37/QĐ-GD-ĐT về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 18/01/2018.

Căn cứ vào quyết định số 120/QĐ-GD-ĐT về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 27/04/2018.

         Trường Tiểu học xã Chân Lý báo cáo kết quả công khai  dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018, các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh năm học 2017-2018 như sau:

I/ Công khai về tài chính.

1. Công khai quyết toán toán ngân sách Nhà nước năm 2018

        - Nội dung công khai:

        Nhà trường thực hiện công khai theo đúng nội dung thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017  về quy chế thực hiện công khai tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và thông tư  61/2017TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

        + Công khai quyết toán các nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm, sửa chữa; chi cho nghiệp vụ chuyên môn; chi thanh toán cá nhân; chi khác.

Tổng ngân sách Nhà nước giao năm 2018: 3.275.292.000đồng

Tổng chi ngân sách đến 30/9/2018 là: 2.483.473.300đồng

Tổng kinh phí NSNN còn đến 30/9/2018 là: 791.818.700đồng

         + Công khai số liệu cụ thể: (theo mẫu thông tư  61/2017TT-BTC gửi kèm)

         - Hình thức công khai:

         + Niêm yết tại phòng họp Hội đồng nhà trường trong thời gian 90 ngày.

         + Công bố trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm.

      - Thời điểm công khai: Số liệu đến Quý III/2018

2. Công khai các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh

2.1. Thu tiền dạy thêm, học thêm

- Thực hiện  nghiêm túc Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh  Hà Nam về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Giấp phép số 1324/GP-UBND ngày 08/12/2017 như sau:

* Học thêm, dạy thêm năm học 2017-2018:

- Tổng số học sinh toàn trường: 643 HS

- Thu 2.500 đồng/tiết x 3 tiết/buổi = 7.500 đồng/buổi.

Tổng thu 189.108.000 đồng

- Tổng chi:189.108.000 đồng. Cụ thể

+ 80% cho người trực tiếp giảng dạy 151.286.400 đồng

+ 15% chi cho công tác quản lý, chỉ đạo (CBQL, GVCN, bộ phận phục vụ, bảo vệ theo định mức 1 xuất không cao hơn người trực tiếp giảng dạy): 28.366.200 đồng

+ 5% chi văn phòng phẩm, sửa chữa bàn ghế,  chi trả tiền điện, tiền nước, tu bổ CSVC: 9.455.400 đồng

Các giáo viên tham gia dạy thêm có đủ hồ sơ theo quy định

Có đủ hồ sơ theo dõi thu, chi học buổi 2 theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Các khoản thu bảo hiểm y tế

- Tổng số học sinh: 644 (trong đó có 59 học sinh thuộc các đối tượng  chính sách đã có thẻ). Tổng số tiền BHYT thu là 279.975.150đồng

- Đạt tỷ lệ 100%. 

2.3. Xã hội hóa:

Vận động PHHS đóng góp ngày công lao động để tu sửa trường lớp

Tổng thu: 111.870.000đồng

Tổng chi: 111.870.000đồng

  Trong đó chi:

 - Làm tủ sách thư viện, mái tôn bàn bóng bàn, biển nội quy 19.348.800đ

- Làm cánh cổng trường, róc trát xây cơi tường bao,...30.890.000đ

- Làm sửa rèm cửa sổ, bổ sung máy vi tính phòng tin, ...49.256.200đ

- Làm một số công việc khác: 12.375.000đ

2.4. Quỹ cha mẹ học sinh

- Dự toán, quyết toán thu chi Quỹ Ban đại diện CMHS trường, lớp;

- Công khai thu chi Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh...;

- Thực hiện theo Thông tư số 55/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đầu năm học 2017- 2018 Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi quỹ hội phụ huynh,  báo cáo UBND xã phê duyệt, thông báo công khai, lấy ý kiến và được sự nhất trí của cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm học.

 Ban đại diện cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp với số tiền là 80.000đồng/phụ huynh. Tổng tiền thu được:49.720.000 đồng.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được sự thống nhất giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh với Hiệu trưởng nhà trường

* Nội dung chi: Hỗ trợ học sinh nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, tết trung thu, khai giảnh năm học mới, hỗ trợ  cho học sinh  đi giao lưu các câu lạc bộ, thể thao; chi động viên khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải trong các đợt giao lưu câu bộ cấp trường, cấp huyện, chi thăm hỏi phụ huynh, học sinh bị ốm đau, mất.

Số tiền đã thu đến 30/5/2018 là  49.720.000đ

Số tiền chi đến ngày 30/5/2018 là: 49.720.000đ

  2.7. Quỹ tiền công bảo vệ

Thực hiện  nội dung kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện ngày 30/8/2017 và Công văn số 692/PGD&ĐT ngày 01/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thuê khoán  bảo vệ CSVC nhà trường năm học 2017-2018 như sau:

- Nhà trường đã triển khai họp HĐSP, họp BĐD CMHS, họp phụ huynh toàn trường  thông báo công khai nội dung kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện ngày 30/8/2017 và Công văn số 692/PGD&ĐT ngày 01/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thuê khoán  bảo vệ CSVC nhà trường năm học 2017-2018 và bàn bạc, thống nhất nội dung chi trả tiền công cho người bảo vệ  theo đề nghị của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chi công trông coi, bảo vệ CSVC với số tiền là Khu Tân Lý  là 1.050.000 đ/ tháng  và khu Chân Lý là 950.000đ/ tháng như sau:

- Số tiền thu được: 12.940.000 đồng

- Số tiền chi trả cho bảo vệ theo thỏa thuận 4 tháng ( 9,10,11,12/2018 )

              4 tháng x 2.000.000 đồng = 8.000.000 đồng

- Số tiền mua dụng cụ,trang phục bảo vệ, phân bón cây..: 4.940.000 đồng

2. Công khai phân bổ dự toán ngân sách.

          - Nội dung công khai:

 + Công khai dự toán các nội dung chi: Chi mua sắm, sửa chữa; chi cho nghiệp vụ chuyên môn; chi thanh toán cá nhân; chi khác

+ Tổng dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2018: 3.275.292.000 đ    

+ Công khai số liệu cụ thể: (theo mẫu thống tư 61/2017/BTC gửi kèm).

         - Hình thức công khai:

         + Niêm yết tại bảng tin nhà trường.

         + Công bố trong các cuộc họp Hội đồng nhà trường.

Thời điểm công khai:  Số liệu đến quý III/2018

III/ Nhận xét, kết luận:

  - Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc công khai  dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và các khoản thu năm học 2017-2018 theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành.

  - Việc công khai đảm bảo đúng đủ các nội dung và số liệu cụ thể rõ ràng.

 

                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

                                                                                  Phạm Thị Hợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018