Điểm báo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

 

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

XÃ CHÂN LÝ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   45 /QĐ-TTH

Chân Lý, ngày 05  tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai  dự toán ngân sách năm 2018

Trường Tiểu học xã Chân Lý

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 37/QĐ-GD&ĐT ngày 18/01/2018 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ quyết định số 120/QĐ-GD&ĐT ngày 27/04/2018 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc cấp bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018 nguồn hỗ trợ chi phí học tập cho HS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của trường Tiểu học xã Chân Lý (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng kế hoạch Tài chính và các bộ phận có liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ phận tài vụ;
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hợi

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

XÃ CHÂN LÝ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   46 /QĐ-TTH

Chân Lý, ngày 10 tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai  quyết toán ngân sách quý III năm 2018

Trường Tiểu học xã Chân Lý

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 37/QĐ-GD&ĐT ngày 18/01/2018 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách  quý III năm 2018 của trường Tiểu học xã Chân Lý (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng kế hoạch Tài chính và các bộ phận có liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ phận tài vụ;
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hợi

 

 

 

 

 

 

(Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /QĐ-

Chân Lý, ngày 22 tháng 10  Năm 2018

 

Kính gửi: Phòng GD – ĐT huyện Lý Nhân

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm 2018  Trường tiểu học xã Chân Lý

 

            Trường tiểu học xã Chân Lý báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán quyết toán ngân sách nhà nước đến quý III năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc:

STT

Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Đúng nội dung

Chưa đúng nội dung

Đúng hình thức

Chưa đúng hình thức

Đúng thời gian

Chưa đúng thời gian

I

Tiểu học xã

 Chân Lý

 x

 

 x

 

x 

 

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định: Không có

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc..;
- Lưu :VT,

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

                                                                                                         Phạm Thị Hợi

Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018