tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - CỤM 3 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHÂN LÝ

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

   Số: 22/KH-TTH                                                                     Chân Lý, ngày 3 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường – Cụm 3

Tháng 4 năm 2019

 

          Căn cứ kế hoạch số 874/KH-PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018-2019; Công văn 454/PGDĐT-GDTH ngày 2/4/2019  về việc  hướng dẫn công tác tháng 4/2019 cấp Tiểu học, sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Chân Lý xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên văn hóa (Cụm 3: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Chân Lý). 

          1) Thời gian: 7h30 ngày 6/4/2019.

          2) Địa điểm: Trường Tiểu học xã Chân Lý – Khu A (Tân Lý).

          3) Nội dung:

          - Giáo viên cơ bản: Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết ôn tập; Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; các giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học; hiểu các bài tập ở 4 mức độ.

          + Trao đổi về việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22, những khó khăn gặp phải trong năm học và những đề xuất kiến nghị.

          4) Tổ chức thực hiện

* Dự giờ nhóm 1 (Tại phòng học lớp1A, 1E):

- Thành phần: GV tổ 1 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý; 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Hưng, Nhân Đạo, Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Đ/c Phạm Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành:

+ Tiết 1: Trần Thị Bông; Môn Tiếng Việt 1.

               Bài dạy: Ôn vần có âm đệm và âm chính - (Tuần 29)

+ Tiết 2: Trương Thị Phương Lan; Môn Toán 1.

               Bài dạy: Luyện Cộng,  trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. 

- Trao đổi các nội dung:

          + Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1- CGD;

          + Kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; các giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học; hiểu các bài tập ở 4 mức độ.

          + Trao đổi về việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22, những khó khăn gặp phải trong năm học và những đề xuất kiến nghị.

* Dự giờ nhóm 2 (Tại phòng học lớp 2B):

- Thành phần: GV tổ 2,3 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý, 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Đạo, Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Đ/C Trương Thị Hoài -  Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Đạo.

- Giáo viên dạy thực hành:

+ Tiết 1: Phạm Thị Thao; Môn Toán lớp 2.

               Bài dạy: Ôn tập phép nhân, phép chia từ bảng 2 đến bảng 5

+ Tiết 2: Trương Thị Thúy; Môn Tiếng Việt lớp 3.

               Bài dạy: Ôn tập từ chỉ hoạt động, câu kiểu Ai làm gì?

- Trao đổi các nội dung:

          + Kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; các giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học; hiểu các bài tập ở 4 mức độ.

          + Trao đổi về việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22, những khó khăn gặp phải trong năm học và những đề xuất kiến nghị.

* Dự giờ nhóm 3 (Tại phòng học lớp 5B):

- Thành phần: GV tổ 4+5 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý; 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Chân Lý.

- Người điều hành: Đ/c Ngô Thùy Luận – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành:

   + Tiết 1: Trương Văn Chính; Môn Toán - lớp 5.

                Bài 99: Ôn tập về số thập phân (Tiết 1)

+ Tiết 2: Vũ Thị Hương; Tiếng Việt lớp 4.

               Bài dạy: Ôn tập câu kể Ai là gì?

- Trao đổi các nội dung:

          + Kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; các giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học; hiểu các bài tập ở 4 mức độ.

          + Trao đổi về việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22, những khó khăn gặp phải trong năm học và những đề xuất kiến nghị.

* Đ/c Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Chân Lý điều hành chung.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên văn hóa  (Cụm 3) tháng 4/2019; Trường tiểu học xã Chân Lý trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);                                                  

- Lưu: VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

                          (đã ký)

 

 

                    Phạm Thị Hợi

 

Tác giả: thchanly

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018