Điểm báo

THÔNG BÁO Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Biểu mẫu 08

THÔNG BÁO

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số GV, CBQL và NV

Giáo viên

14

6

7

1

3

8

3

4

8

2

Trong đó số giáo viên chuyên biệt

1

Tiếng dân tộc

2

Ngoại ngữ

2

1

1

2

2

3

Tin học

1

1

1

1

4

Âm nhạc

1

1

1

1

5

Mỹ thuật

1

1

1

6

Thể dục

1

1

1

1

II

Cán bộ quản lý

1

Hiệu trưởng

1

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

1

III

Nhân viên

1

Nhân viên văn phòng

1

1

1

2

Nhân viên kế toán

1

1

1

3

Thủ quỹ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện

1

1

1

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

7

Nhân viên công nghệ thông tin

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khyết tật

9

…..

Châu Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL