Điểm báo

Cơ sở vật chất và đội ngũ năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG: TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BIỂU SỐ 01

BÁO CÁO NHANH ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
VỀ SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH CỦA MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271./SGD ĐT-KHTC, ngày 06/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

Stt

BẬC HỌC,
CẤP HỌC

SỐ TRƯỜNG

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Thực hiện Tuyển mới đầu cấp học

Tổng
số

Chia ra:

Tổng
số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Lớp 1

Lớp 6

Công
lập

Ngoài
công lập

Công
lập

Ngoài
công lập

Công
lập

Ngoài
công lập

Tổng số
h/s tuyển mới

Tổng số
h/s tuyển mới

Dân lập


thục

Dân lập


thục

Dân
lập


thục

1

2

3=
(4+5+6)

4

5

6

7=(8+9+
10)

8

9

10

11=(12+13+14)

12

13

14

15

16

1

Tiểu học

1

1

14

14

410

410

106

x

Châu Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

HiỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL