Điểm báo

BIÊN BẢN Niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

Hôm nay, vào hồi 8h ngày20tháng 01 năm 2018

Tại: TrườngTiểu học A Châu Giang

1. Đ/c: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

2. Đ/c: Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng

3. Đ/c: Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Đ/c: Tô Thị Kim Dung - CT Công đoàn trường

5. Đ/c: Trương Thị Mai Phương - Kế toán

6. Đ/c: Bùi Thị Định - Thủ quỹ

Lập biên bản về việc niêm yết công khai nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang huyện Duy Tiên bằng hình thứcNiêm yếttại trụ sở làm việc (Có phụ biểu công khai kèm theo)

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8h ngày 20 tháng01 năm 2018 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 8h ngày 20 tháng 04 năm 2018 (90 ngày liên tục )

Thực hiện niêm yết công khai nguồn ngân sách được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tụctrong thời gian 90 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trương Thị Mai Phương

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

Hôm nay, vào hồi 8h ngày20tháng 01 năm 2018

Tại: TrườngTiểu học A Châu Giang

1. Đ/c: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

2. Đ/c: Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng

3. Đ/c: Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Đ/c: Tô Thị Kim Dung - CT Công đoàn trường

5. Đ/c: Trương Thị Mai Phương - Kế toán

6. Đ/c: Bùi Thị Định - Thủ quỹ

Lập biên bản về việc niêm yết công khai nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang huyện Duy Tiên bằng hình thứcNiêm yếttại trụ sở làm việc (Có phụ biểu công khai kèm theo)

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8h ngày 20 tháng01 năm 2018 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 8h ngày 20 tháng 04 năm 2018 (90 ngày liên tục )

Thực hiện niêm yết công khai nguồn ngân sách được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tụctrong thời gian 90 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trương Thị Mai Phương

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Kết thúcniêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

Hôm nay,vào hồi 8h ngày20 tháng4 năm 2018

Tại: TrườngTiểu học A Châu Giang

1. Đ/c: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

2. Đ/c: Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng

3. Đ/c: Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Đ/c: Tô Thị Kim Dung – CT Công đoàn trường

5. Đ/c: Trương Thị Mai Phương - Kế toán

6. Đ/c: Bùi Thị Định - Thủ quỹ

Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang huyện Duy Tiên tại trụ sở làm việc:

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h ngày 20 tháng 01năm 2018 sẽ kết thúc việc niêm yết vàohồi 8h ngày 20 tháng 4 năm 2018 ( 90 ngày liên tục).

Sau 90 ngày thực hiện niêm yết công khai dự toán nguồn ngân sách được cấp năm 2018. Trường Tiểu học A Châu Giang tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018

Biên bản lập xong hồi 9h cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trương Thị Mai Phương

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN

Kết thúcniêm yết công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2018

Hôm nay,vào hồi 8h ngày 10 tháng 5 năm 2019

Tại: TrườngTiểu học A Châu Giang

1. Đ/c: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

2. Đ/c: Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng

3. Đ/c: Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Đ/c: Tô Thị Kim Dung - CT Công đoàn trường

5. Đ/c: Trương Thị Mai Phương - Kế toán

6. Đ/c: Bùi Thị Định - Thủ quỹ

Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu Quyết toán nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang tại trụ sở làm việc:

Sau 90 ngày thực hiện niêm yết công khai số liệu Quyết toán nguồn ngân sách được cấp năm 2018. Trường Tiểu học A Châu Giang tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai số liệu Quyết toán nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2018

Biên bản lập xong hồi 9h cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trương Thị Mai Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL