Điểm báo

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

14

27,5 m2/học sinh

II

Loại phòng học

14

27,5 m2/học sinh

1

Phòng học kiên cố

14

27,5 m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

0

3

Phòng học tạm

0

4

Phòng học nhờ

0

III

Số điểm trường

1

IV

Tổng diện tích đất (m2)

8.886 m2

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1.205 m2

VI

Tổng diện tích các phòng

960 m2

1

Diện tích phòng học (m2)

672 m2

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

90 m2

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

198 m2

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

15

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

3

1 bộ/ lớp

2

Khối lớp 2

3

1 bộ/ lớp

3

Khối lớp 3

3

1 bộ/ lớp

4

Khối lớp 4

3

1 bộ/ lớp

5

Khối lớp 5

3

1 bộ/ lớp

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

18

2 học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

2

Cát xét

5

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

5

Thiết bị khác (máy chiếu đa năng)

3

6

…..

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

1

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

1

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

XIX

Tường rào xây

x

Châu Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)

Vũ Thị Minh Huệ
Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL