Điểm báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang


Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học A Châu Giang)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

Vũ Thị Minh Huệ

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.943.295.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.943.295.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

2.943.295.000

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.943.295.000

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên


Ngày 10 tháng 01 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1124 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

4.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

4.000.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

4.000.000

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4.000.000


Ngày 22 tháng 6 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Minh Huệ

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1126/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

7.500.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

7.500.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

7.500.000

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.500.000


Ngày 22 tháng 6 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1544/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

74.090.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

74.090.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

74.090.000

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

74.090.000

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên


Ngày 27 tháng 8 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1831/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.200.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

5.200.000

1

Chi quản lý hành chính

5.200.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

5.200.000


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang


Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1832/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

79.412.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

79.412.000

1

Chi quản lý hành chính

79.412.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

79.412.000


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Châu Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Phòng Giáo dục & đào tạo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 như sau:

Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán năm 2018 ( Kể cả bổ sung )

Ước thực
hiện năm 2018

So sánh ( % )

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

0

0

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.995.497.000

2.995.497.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.995.497.000

2.995.497.000

1

Chi quản lý hành chính

0

0

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2

Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non

0

0

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

2.995.497.000

2.995.497.000

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.966.797.000

2.966.797.000

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

28.700.000

28.700.000

4

Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX

0

0

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
Ngày 20 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang

Chương: 622

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 08 /QĐ -THACG ngày 10 tháng 02 năm 2019 của Trưởng Phòng GD & ĐT Duy Tiên )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

A

Quyết toán Thu

0

0

0

0

I

Số thu phí, lệ phí

0

0

0

0

1

Học phí

0

0

0

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

0

0

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

0

0

0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

0

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

0

0

0

1

Học phí

0

0

0

0

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.995.497.000

2.995.497.000

2.269.278.000

75.144.300

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.995.497.000

2.995.497.000

2.269.278.000

75.144.300

1

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2

Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non

0

0

0

0

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

2.995.497.000

2.995.497.000

2.269.278.000

75.144.300

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.966.797.000

2.966.797.000

2.269.278.000

75.144.300

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

28.700.000

28.700.000
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị


Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL