Điểm báo

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÓ MẶT TẠI THỜI ĐIỂM 15/7/2018 (đang hưởng lương tại đơn vị)

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

CÓ MẶT TẠI THỜI ĐIỂM 15/7/2018 (đang hưởng lương tại đơn vị)

STT

Họ và tên

Ngày

tháng

năm sinh

Đơn vị

Chỗ ở hiện nay (thôn-phố,xã-TT)

Nữ

Năm KN Đảng

Trình độ CM hiện nay

Hạng chức danh nghề nghiệp hiện tại

Chức vụ

Ghi chú

TC

ĐH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Vũ Thị Minh Huệ

22

5

1967

TH A Châu Giang

Thôn Đông - Châu Giang

x

1991

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng II

Hiệu trưởng

Biên chế

2

Lê Thị Thúy

4

6

1975

TH A Châu Giang

Phúc Thành- Châu Giang

x

2004

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng II

P.Hiệu trưởng

Biên chế

3

Vũ Thị Hằng

13

11

1972

TH A Châu Giang

Quang Lãng- Phú Xuyên

x

2001

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

TT tổ 1+ GV

Biên chế

4

Tô Thị Kim Dung

7

12

1975

TH A Châu Giang

Phúc Thành- Châu Giang

x

2006

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

Giáo viên

Biên chế

5

Lê Thị Hương Thoa

30

11

1974

TH A Châu Giang

Du My - Châu Giang

x

2000

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

Giáo viên

Biên chế

6

Vũ Thị Kim Thục

12

3

1977

TH A Châu Giang

Lạt Hà - Trác Văn

x

2010

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

TP tổ 2+3+ GV

Biên chế

7

Đỗ Thị Hương

4

4

1970

TH A Châu Giang

Thôn Đoài - Châu Giang

x

1997

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

Giáo viên

Biên chế

8

Lê Thị Kim Dung

13

8

1971

TH A Châu Giang

Thôn Đoài - Châu Giang

x

1997

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

TT tổ 2+3+ GV

Biên chế

9

Nghiêm Thị Thu

8

8

1981

TH A Châu Giang

Trì Xá - Châu Giang

x

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

10

Trịnh Thị Phú

26

9

1983

TH A Châu Giang

Thôn Đông - Châu Giang

x

2011

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng II

TP tổ 4+5+ GV

Biên chế

11

Vũ Thị Thúy

28

11

1988

TH A Châu Giang

Thôn Đông - Châu Giang

x

2015

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng II

Giáo viên

Biên chế

12

Hoàng Thị Hải

12

8

1975

TH A Châu Giang

Thôn Đoài - Châu Giang

x

2000

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

TT tổ 4+5+ GV

Biên chế

13

Phạm Văn Cường

8

8

1986

TH A Châu Giang

Phú Hòa - Hoà Mạc

2013

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng II

Giáo viên

Biên chế

14

Phạm Thị Hợp

12

1

1966

TH A Châu Giang

Đông Ngoại - Châu Giang

x

1998

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

Giáo viên

Biên chế

15

Nguyễn Xuân Trường

16

2

1985

TH A Châu Giang

Lũng Xuyên - Yên Bắc

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

16

Nghiêm Thị Văn

12

8

1970

TH A Châu Giang

Thôn Đông - Châu Giang

x

1991

SP Tiếng Anh

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

17

Trần Văn An

08

08

1962

TH A Châu Giang

Bắc Hòa - Hòa Mạc

2005

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng III

Giáo viên

Biên chế

18

Vũ Thị Thảo

16

4

1990

TH A Châu Giang

Yên Lệnh - Chuyên Ngoại

x

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

19

Nguyễn Tú Anh

8

9

1996

TH A Châu Giang

Khánh Hòa - Hòa Mạc

x

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

20

Nghiêm Đức Trọng

14

7

1989

TH A Châu Giang

Thôn Đông - Châu Giang

SP Tin học

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

21

Phạm Thị Hải Yến

7

10

1992

TH A Châu Giang

Trì Xá - Châu Giang

x

SP Tiếng Anh

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

22

Hoàng Thị Hồng Nhung

25

11

1980

TH A Châu Giang

Thượng - Châu Giang

x

2012

Sư phạm TH

Giáo viên TH hạng IV

Giáo viên

Biên chế

23

Nguyễn Thị Mai Loan

22

4

1975

TH A Châu Giang

Vân Kênh - Châu Giang

x

SP Tiếng Anh

Nhân viên kỹ thuật

NVHC

HĐ 68

24

Bùi Thị Định

12

12

1962

TH A Châu Giang

Đông Ngoại - Châu Giang

x

Thư viện

Nhân viên kỹ thuật

Thư viện

HĐ 68

25

Trương Thị Mai Phương

12

11

1988

TH A Châu Giang

Thịnh Hòa - Hòa Mạc

x

2017

Kế toán

Nhân viên kỹ thuật

Kế toán

HĐ 68

Tổng

21

17

2

10

13

Ngày 25 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu

Hiệu trưởng

Trương Thị Mai Phương

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL