Điểm báo

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học 2018-2019

TRƯỜNG: TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BIỂU SỐ 02

B¸o c¸o
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học 2018-2019

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271/SGD ĐT-KHTC, ngày 06./8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

BẬC HỌC,
CẤP HỌC

PHÒNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GD TRẺ; PHÒNG HỌC VĂN HOÁ

Hiện có

Trong đó: phòng học kiên cố

PHÒNG HỌC XÂY MỚI

PHÒNG HỌC ĐƯỢC CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

ƯỚC KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2018

Đưa vào sử dụng
từ tháng 01/2018 ước tính đến 31/8/2018

Ước hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Ước thực hiện cả năm 2018

Thực hiện
từ tháng 01/2018 đến tháng 31/8/2018

Ước thực hiện
từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Ước thực hiện
cả năm 2018

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

Xây
mới

Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa

( §¬n vÞ tÝnh )

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Triệu
đồng

Triệu
đồng

Triệu
đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

Tiểu học

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


CỘNG

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL