Điểm báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang


Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo QĐ số 04/QĐ-THACG ngày 07/01/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học A Châu Giang)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.544.640.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

3.544.640.000

1

Chi quản lý hành chính

0

2

Chi sự nghiệp giáo dục mầm non

0

3

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

3.544.640.000

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.544.640.000

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0


Ngày 07 tháng 01 năm 2020


Thủ trưởng đơn vị

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL