Điểm báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019


Đơn vị: Trường Tiểu học A Châu Giang


Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo QĐ số /QĐ-THACG ngày 04/01/2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học A Châu Giang)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.109.432.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

3.109.432.000

1

Chi quản lý hành chính

0

2

Chi sự nghiệp giáo dục mầm non

0

3

Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học

3.109.432.000

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.109.432.000

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0


Ngày 04 tháng 01 năm 2019


Thủ trưởng đơn vị

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL