Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 05

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

Trẻ 6 tuổi

Trẻ 7 tuổi và HTCT lớp 1

Trẻ 8 tuổi và HTCT lớp 2

Trẻ 9 tuổi và HTCT lớp 3

Trẻ 10 tuổi và HTCT lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Thực hiện 35 tuần; thực hiện theo QĐ 16/BGD & ĐT theo chuẩn kiến thức kỹ năng

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh cần có thái độ và ý thức học tập tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Các hoạt động vui chơi, múa hát tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCTTH

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% lên lớp 2

100% lên lớp 3

100% lên lớp 4

100% lên lớp 5

100% lên lớp

Châu Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL