Điểm báo

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Biểu mẫu 06

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

387

85

68

90

65

79

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

387

85

68

90

65

79

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

387

85

68

90

65

79

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

257

49

45

56

47

60

2

Đạt

(t lso với tổng số)

130

36

23

34

18

19

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

387

85

68

90

65

79

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

215

39

34

60

36

46

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

171

45

34

30

29

33

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

0

0

0

0

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

386/387 =99,7%

84/85 =98,8%

68/68

=100%

90/90

=100%

65/65

=100%

79/79

=100%

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

227/387 =58,6%

38/85 =44,7%

36/68 =52,9%

58/90 =64,4%

42/65 =64,6%

53/79 =67,1%

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

0

0

0

0

0

0

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

1/387 =0,2%

1/85 =1,2%

0

0

0

0

Châu Giang, ngày 10tháng 19năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL