Điểm báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG


Số: 05/QĐ - THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Châu Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân Sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc giao dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018;

Theo đề nghị của bà Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2018 (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí cán bộ công chức, viên chức trong trường Tiểu học Mộc Bắc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu ;

- Như điểu 3;

- Lưu: VT (đưa lên website);

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG


Số: /QĐ - THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Châu Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán NSNN năm 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân Sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc giao dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018;

Theo đề nghị của bà Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí cán bộ công chức, viên chức trong Trường Tiểu học A Châu Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu ;

- Như điểu 3;

- Lưu: VT (đưa lên website);

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL