Điểm báo

BÁO CÁO ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG: TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BIÊU SỐ 05

BÁO CÁO ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2018-2019

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271/SGD ĐT-KHTC, ngày 06/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

Cấp học

Đội ngũ làm công tác thiết bị dạy học


Tỷ lệ viên chức qua đào tạo đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu

Viên chức

Nhân viên hợp đồng

Tổng số

Tổng số

Chuyên trách

Kiêm nghiệm

Chuyên trách

Kiêm nghiệm

Số lượng

Trong đó:

Số lượng

Trong đó:

Số lượng

Trong đó:

Số lượng

Trong đó:

Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14=(2+5+
8+11)

15

Tiểu học

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

CỘNG

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Châu Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2018


Trương Thị Mai Phương

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL