Điểm báo

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học phục vụ năm học 2018-2019

TRƯỜNG: TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BIỂU SỐ 04

BÁO CÁO
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học phục vụ năm học 2018-2019

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271/SGD ĐT-KHTC, ngày 06/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

Trường nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 21/8/2018

BẬC HỌC,
CẤP HỌC

SỐ CHỖ NGỒI CỦA HỌC SINH

THIẾT BỊ DẠY HỌC (TBDH)


SÁCH GIÁO KHOA VÀ
SÁCH GIÁO VIÊN

Tổng số

Trong đó: Số chỗ ngồi mua mới, đóng mới từ tháng 01/2018 đến thời điểm báo cáo

Tổng số

(Bộ- Cái)

Trong đó: Mua sắm TBDH từ tháng 01/2018 đến thời điểm báo cáo

Tổng số
(bản)

Trong đó: Mua sắm sách giáo khoa và sách giáo viên từ tháng 01/2018 đến thời điểm báo cáo

Mua sắm TBDH tối thiểu

Mua sắm TBDH ngoài danh mục tối thiểu

Số lượng

Kinh phí thực hiện
(Triệu đồng)

Số lượng

Kinh phí thực hiện
(Triệu đồng)

Thời điểm hoàn thành

Số lượng

Kinh phí thực hiện
(Triệu đồng)

Thời điểm hoàn thành

Tổng số

Trong đó:

Sè mua
(®ãng) míi

Sè söa ch÷a

Tổng kinh phí thực hiện

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSNN

Nguồn khác

Số
lượng
(Chỗ
ngồi)

Trị
giá
(Triệu đồng)

Số
lượng
(Chỗ
ngồi)

Trị
giá
(Triệu đồng)

NSNN

Nguồn khác

NSNN

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

7=4+6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

TiÓu häc

410

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

Céng

Châu Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL