Điểm báo

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CƠ CỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG: TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BIỂU SỐ 03

B¸o c¸o
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CƠ CỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018-2019

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271./SGD ĐT-KHTC, ngày 06/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

BẬC HỌC,
CẤP HỌC

PHÒNG HỌC THEO CHỨC NĂNG (CẤP TIỂU HỌC);
PHÒNG HỌC BỘ MÔN (CẤP THCS)

PHÒNG HỌC TIN HỌC (PHÒNG MÁY TÍNH), NGOẠI NGỮ TRONG TỔNG SỐ PHÒNG HỌC CHỨC NĂNG, BỘ MÔN

Hiện

Trong đó: Phòng kiên cố

Xây mới

Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa

Hiện

Xây mới

Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa

Đưa vào sử dụng
từ tháng 01/2018 ước tính đến 31/8/2018

Uớc số hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Thực hiện từ tháng 01/2018 đến 31/8/2018

Uớc số thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Đưa vào sử dụng
từ tháng 01/2018 ước tính đến 31/8/2018

Uớc số hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Thực hiện từ tháng 01/2018 đến 31/8/2018

Uớc số thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Số lượng

Trị giá

Số lượng

Trị giá

Số lượng

Trị giá

Số lượng

Trị giá

Số
lượng

Trị
giá

Số
lượng

Trị
giá

Số
lượng

Trị
giá

Số
lượng

Trị
giá

( §¬n vÞ tÝnh )

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Triệu
đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tiểu học

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0


CỘNG

......, ngày .......tháng ....... năm 2018

Người lập biểu

HiỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL