tin tức-sự kiện

Quyết định thanh lập hội đồng tư vấn

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: /2014/QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn - Năm học 2014 -2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2014 – 2015 của nhà trường.

Căn cứ keá hoaïch naêm hoïc 2014 -2015 cuûa nhaø tröôøng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng tư vấn của Trường tiểu học A Châu Giang năm học 2014 – 2015 gồm các ông bà có tên sau giữ các chức vụ:

1. Bà:

Vũ Thị Minh Huệ

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch

2. Bà:

Trần Thị Nguệt Minh

- Phó hiệu trưởng

- Phó chủ tịch

3. Bà:

Lê Thị Thúy

- Phó hiệu trưởng

- Thư ký

4. Bà:

Phạm Thị Hợp

- Chủ tịch Công đoàn

- Thành viên

5. Bà:

Vũ Thị Hằng

- Tổ trưởng tổ 1

- Thành viên

6. Ông:

Phạm Văn Cường

- Bí thư Đoàn

-Thành viên

7. Bà:

Lê Thị Kim Dung

- Tổ trưởng tổ 2+3

- Thành viên

8. Bà:

Hoàng Thị Hải

- Tổ trưởng tổ 4+5

- Thành viên

9. Bà:

Vũ Thị Thúy

- Tổng phụ trách Đội

- Thành viên

Điều 2. Hội đồng làm nhiệm vụ tư vấn công tác tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động xã hội hóa giáo dục và các mặt công tác khác theo đúng quy định Điều lệ trường tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 1

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL